HRC0665/1 - Alustame algusest: lõimitud aine- ja keeleõpe 1. klassis

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

22.03.2024 - 05.06.2024

Registreerimise tähtaeg

21.03.2024

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25 Tallinna Ülikool

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 80 tundi, iseseisevõpe 76 tundi)

Sihtgrupp

klassiõpetajad, kes alustavad tööd 1. klassis, kus minnakse üle eestikeelsele õppele

Eesmärk

Saada tuge eestikeelsele õppele üleminekuks, kujundada esmane valmidus tööks 1. klassis lõimitud aine- ja keeleõppes erinevate vajaduste ja isiksuseomadustega õpilastega, kujundada pedagoogilis-psühholoogilisi ja ainedidaktika alaseid pädevusi, osata luua soodsat õpikeskkonda, olla valmis enesearenguks ja pidevõppeks.

Sisu

Õpetamise üldised põhimõtted I kooliastmes. Õpetaja roll õpilase arengut toetava õpikeskkonna kujundamisel. Autonoomsus ja struktureeritus kui õppimist toetava õpikeskkonna olulised komponendid. Hindamine, sh õppijate põhivajadusi ja juurdekasvuuskumusi toetav õppeprotsess. Lõimitud aine- ja keeleõppe üldised põhimõtted ja viisid: õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine, korraldamine. Perioodi planeerimine. Projektõpe. Keele arengu etapid. Keelemudelid. Klassijuhtimise viisid. Rutiintegevused. Koostöine õpe. Rühmapõhine õpe. Lõimitud aine- ja keeleõppe sisu, õpioskuste lõiming, praktilised näited tööks. Keele, matemaatika, loodusõpetuse, kunsti, tööõpetuse ja muusika lõimitud õpe. Õppekeskkonna kujundamine: õppevara, seinamaterjal, töö keskustes, õuesõpe. Keele ja muusika seosed I kooliastmes. Loovharjutused muusikaga kõnele ja liikumisele. Lapse õppimise ja arengu toetamine (taju, tähelepanu, mälu, mõtlemise roll õppimisel ja õpetamisel. Haridusliku erivajaduse äratundmine ja märkamine, õpi- ja käitumisraskustega õppija, esmane sekkumine ja toetamine. Erinevad õppekavad toetamaks HEV last tavakooli tingimustes. Refleksioon ja professionaalne enesearendamine. Õpetaja kutsestandard ja tegevuste hindamine. Õpetaja eneserefleksioon

Õpiväljundid

teab lapse arengust ja õppimise iseärasustest ja kasutab neid teadmisi erinevate võimete ja isiksuseomadustega õpilaste toetamisel 1. klassis; klassiõpetajana kavandab ja analüüsib õppeprotsessi 1. klassis LAK-õppe põhimõtetest lähtuvalt; kujundab õpilasi motiveeriva õpikeskkonna; kujundab ja reflekteerib oma professionaalset arengut pedagoogina.

Eeldused

erialane magistrikraad

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika,
võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt
eraldumise võimalusi jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat, valdkonnas tegustemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Kursuse läbimiseks tuleb osaleda vähemalt 60 tunni ulatuses õppesessioonidel ja täita kõikide moodulite iseseisvad tööd. Moodulite ja ainedidaktikate iseseisev töö vastavalt õppejõu antavale lähteülesannetele (töökava koostamine, õppematerjali loomine, tunnivaatlus ja analüüs, HTM riikliku eesti keelele ülemineku õppenõustamise kasutamine).

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Ene Hiiepuu, Maire Kebbinau, Mare Müürsepp, Kristin Binsol, Monika Pullerits

Kursuse hind

tasuta

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 5020044, kyllira@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
22.03.2024 - I sessioon 22.-23.03.2024
24.04.2024 - II sessioon 24.-26.04.2024
17.05.2024 - III sessioon 17.-18.05.2024
05.06.2024 - IV sessioon 5.06.2024