LTC0175/8 - Spordi üldained - Nooremtreener, tase 4

Registreerimine on avatud 5.-30.aprill või kuni kohti jätkub. Registreerumine soodushinnaga koolitusele toimub Spordikoolituse ja - Teabe sihtasutuse registreerimislehel https://www.sport.ee/event/744/uldained_ekr_4__ekoolitus. Koolituse arve saadetakse registreerinutele alates 1.maist 2021. Koolitusest loobujatel, samuti maksja andmete muutumisest palun informeerida korraldajaid (treener@tlu.ee) enne arve väljastamist hiljemalt 30.aprill 2021.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

01.05.2021 - 30.05.2021

Registreerimise tähtaeg

30.04.2021

Toimumise koht

e-õpe, Moodle
https://moodle.edu.ee/

Maht

50 akadeemilist tundi (kontaktõpe 50 tundi)

Sihtgrupp

Nooremtreeneri, tase 4 kutse taotlejad; kehalise kasvatuse õpetajad; sportlased; huvilised.

Eesmärk

omandada teoreetilised baasteadmised nooremtreeneri, tase 4 kutse taotlemiseks.

Sisu

Spordikorraldusliku ettevalmistus (8 akadeemilist tundi):
Sporti reguleerivad seadused ja konventsioonid (2). Ettevõtlusvormid, asutus, organisatsioon (2). Töösuhteid reguleerivad õigusaktid ja kasutatavad põhimõisted (2). Sponsorlus spordis (2)
Pedagoogilis-psühholoogilised ja biomehhaanika ained (16 tundi):
Sporditehnika ratsionaalsus, hindamise metoodika, vigade määratlemine ja analüüs (2). Õppimine ja õpetamine treeningprotsessis. Treeneri rollid (2). Sporditreeningu komponendid (2). Sporditreeningu planeerimise tasemed (2). Põhiliste kehaliste võimete - jõu, kiiruse, vastupidavuse, painduvuse ja osavuse liigid ja nende arendamiseks kasutatavad harjutused ja treeningmeetodid (2). Grupitöö alused (2). Noorte spordipsühholoogia (2). Psühholoogilised oskused spordis: eesmärkide püstitamine (1). Psühholoogilised oskused spordis: keskendumine (1)
Biomeditsiiniliste ained (26 tundi)
Südame-veresoonkonna ja hingamissüsteemi talitlus (2). Noortespordi meditsiinilised probleemid (2). Lihase jõud, kiirus, võimsus ja vastupidavus (2). Lihastegevuse energeetika, aeroobne ja anaeroobne töörežiim (2). Lihaste düsbalanss ja terviseriskiga kehalised harjutused (2). Treeningu mõju teistele organsüsteemidele (2). Ületreening ja ülekoormussündroom (2). Tervisliku toitumise põhimõtted (2). Tugiliikumisaparaat, selle aktiivsed ja passiivsed osad (2). Lihaskoe ehitus ja funktsioneerimine (2). Sportlase kehaline areng ja bioloogiline vanus (2). Treeningu mõju lihastele ja abistruktuuridele (2). Aine-ja energiavahetus (2).

Õpiväljundid

omab teoreetilisi baasteadmisi nooremtreeneri (tase 4) kutseeksami sooritamiseks spordi üldainete osas; teab ettevõtluse ja organisatsioonide vorme, töösuhteid reguleerivaid õigusakte; teab sportliku treeningu aluseid; tunneb kehaliste võimete arendamise teooriaid ja metoodikaid;teab treeningu füsioloogilisi aluseid; teab ealisi ja soolisi iseärasusi;
teab grupitöö aluseid; omab teadmisi spordipedagoogikast ja spordipsühholoogiast.

Eeldused

Abitreeneri 3. taseme kutse või vastavate baasteadmiste olemasolu.

õpikeskkond

Harno Moodle'i elektroonne õpikeskkond

koolitaja kompetentsus

Vastava aine õppejõud ülikoolis, eriala spetsialist

Lõpetamistingimused

Õppetöö toimub loengu/seminari vormis. Arutelude tekke eelduseks on osalejate varasem tutvumine õppematerjalidega, mis on leitavad http://www.sport.ee/et/treenerid

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Karin Baskin PhD, Kaivo Thomson PhD, Joe Noormets MSc, Kirsti Pedak MSc, Boris Bazanov PhD, Indrek Rannama PhD, Meeli Roosalu PhD, Marko Udras MSc

Kursuse hind

185 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Soodushinnaga (100.- EUR) registreerimine toimub Spordikoolituse ja -Teabe SA kodulehel: https://www.sport.ee/event/744/uldained_ekr_4__ekoolitus.Soodushinnaga kohtade arv on piiratud. Kohad täidetakse registreerimise järjekorras. Soodushinnaga koolitusele registreerimiseks on vajalik oma spordialaliidu poolne soovitus. Soovitaja võib olla alaliidu juht või spordiala kutsekomisjoni esimees. Nõusolek soovitamiseks võib olla suuline. Kui kontrollimise käigus selgub, et soovitaja ei ole oma soovitusest teadlik on koolitusel osaleja kohustatud tasuma täishinna.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Toomas Herde, 5054659, treener@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

35

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
01.05.2021 - 30.05.2021 Moodle