TKC0005/1 - Huvitavad ja arendavad õppetegevused muusikatundides

Toimumise aeg

10.02.2014 - 11.02.2014

Toimumise koht

Tallinn

Maht

26 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10 tundi)

Sihtgrupp

põhikooli I ja II kooliastme muusikaõpetajad

Eesmärk

kujundada uuendatud riiklikust õppekavast lähtuvate muusikaõpetuse tundide läbiviimiseks vajalikud teadmised ja oskused

Sisu

Õppetegevused muusikatundides: laulmine, pillimäng ja muusikaline liikumine. Õpetajalt õpetajale, praktilisi tegevusi ja võimalusi õppetegevuste läbiviimisel I ja II kooliastme muusikatundides. Loodus ja helide maailm. Loovuse roll isiksuse arengus. Tähtpäevade ja pidude kujundamine. Hariduslike erivajadustega õpilane muusikatunnis. Õpetajalt õpetajale: kasvatus ja kasvamine läbi muusika. Arvuti muusikaõpetuses – töölehtede koostamine, ristsõnad, sõnaruudud, mõistatused ja labürindid. Rütm ja pillimäng.

Õpiväljundid

oskab seada eesmärke lähtuvalt lapse terviklikust arengust, riikliku õppekava üldeesmärkidest ja põhiväärtustest ning kaasaegsetest arusaamadest muusika olemusest ja arendavast rollist.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

ülikoolilinnak või tellija ruumid

koolitaja kompetentsus

ekspert

Lõpetamistingimused

osalemine auditoorses töös. Iseseiseva tööna koostatakse kirjalik analüüs praktikumidest

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

PhD Monika Pullerits; MA Ele Nugis; Ene Järvik; Virve Kinkar; õpetajad praktikud

Kursuse hind

105 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Täiendõppekeskus, Külli Rauk, 6199 523, kyllira@tlu.ee