Huvitavad ja arendavad õppetegevused muusikatundides
Kursuse kood TKC0005/1
Toimumise aeg 10.02.2014 - 11.02.2014
Toimumise koht Tallinn
Sihtgrupp põhikooli I ja II kooliastme muusikaõpetajad
Eesmärk kujundada uuendatud riiklikust õppekavast lähtuvate muusikaõpetuse tundide läbiviimiseks vajalikud teadmised ja oskused
Sisu Õppetegevused muusikatundides: laulmine, pillimäng ja muusikaline liikumine. Õpetajalt õpetajale, praktilisi tegevusi ja võimalusi õppetegevuste läbiviimisel I ja II kooliastme muusikatundides. Loodus ja helide maailm. Loovuse roll isiksuse arengus. Tähtpäevade ja pidude kujundamine. Hariduslike erivajadustega õpilane muusikatunnis. Õpetajalt õpetajale: kasvatus ja kasvamine läbi muusika. Arvuti muusikaõpetuses – töölehtede koostamine, ristsõnad, sõnaruudud, mõistatused ja labürindid. Rütm ja pillimäng.
Õpiväljundid oskab seada eesmärke lähtuvalt lapse terviklikust arengust, riikliku õppekava üldeesmärkidest ja põhiväärtustest ning kaasaegsetest arusaamadest muusika olemusest ja arendavast rollist.

Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused osalemine auditoorses töös. Iseseiseva tööna koostatakse kirjalik analüüs praktikumidest

Õpikeskkond ülikoolilinnak või tellija ruumid
Koolitaja kompetentsus ekspert
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad PhD Monika Pullerits; MA Ele Nugis; Ene Järvik; Virve Kinkar; õpetajad praktikud
Kursuse hind 105 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Korraldaja Täiendõppekeskus, Külli Rauk, 6199 523, kyllira@tlu.ee