Arengut toetav juhendamine ja tagasiside praktika protsessis
Kursuse kood HRC0044/9
Toimumise aeg 29.01.2018 - 12.02.2018
Toimumise koht Tallinn, Uus-Sadama 5
Sihtgrupp praktikajuhendajad kutsekoolis või ülikoolis
Eesmärk arendada juhendamis- ja tagasisidestamise oskusi ning mõista oma rolli juhendajana
Sisu Juhendamine ja erinevad rollid. Usaldussuhte loomine, suhetel põhinev õppimine. Keerulised vestlused ja probleemkohtade arutelu. Tagasiside andmine ja saamine. Hinnanguvaba kirjeldus. Jõustavad vestlused
Õpiväljundid mõistab enda rolli praktika juhendajana ning teab, kuidas õppijat praktikal toetada;
kasutab juhendamise protsessis efektiivselt erinevaid suhtlusstiile;
tunneb tagasiside andmise viise ja põhimõtteid ning oskab anda arengut toetavat tagasisidet;
kasutab asjakohaseid meetodeid enda tegevuse kohta erinevatelt olulistelt sihtgruppidelt (õppija, ettevõttepoolne praktikajuhendaja, kolleeg) tagasiside kogumiseks;
analüüsib kogutud tagasisidet ja planeerib vastavad muudatused oma tegevuses.
Eeldused praktikajuhendajad kutsekoolis või ülikoolis
Lõpetamistingimused Õppetöös kasutatakse aktiivõppemeetodeid: grupitööd, eneseanalüüsid, rollivahetused jne. Iseseisva tööna analüüsib õppija end juhendaja rollist/tagasisidestaja rollist.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 12 tundi, iseseisevõpe 14)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Maili Liinev, MA
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse väärtus on 155 eurot. Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik,koolitus on sihtgruppi kuulujale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses.
Minimaalne osalejate arv 14
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 29.01.2018    10:00-15:30     M-214
 12.02.2018    10:00-15:30     M-227