HRC0044/9 - Arengut toetav juhendamine ja tagasiside praktika protsessis

Koolitust rahastab ESF programm "Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolipraktika" tegevus 8.1 "Praktika ja töökohapõhise õppe süsteemse korralduse arendamine kutse- ja kõrgkoolides"

Toimumise aeg

29.01.2018 - 12.02.2018

Toimumise koht

Tallinn, Uus-Sadama 5

Maht

26 akadeemilist tundi (kontaktõpe 12 tundi, iseseisevõpe 14 tundi)

Sihtgrupp

praktikajuhendajad kutsekoolis, ülikoolis, koolis, lasteaias, noortekeskuses vms organisatsioonis

Eesmärk

arendada juhendamis- ja tagasisidestamise oskusi ning mõista oma rolli juhendajana

Sisu

Juhendamine ja erinevad rollid. Usaldussuhte loomine, suhetel põhinev õppimine. Keerulised vestlused ja probleemkohtade arutelu. Tagasiside andmine ja saamine. Hinnanguvaba kirjeldus. Jõustavad vestlused

Õpiväljundid

mõistab enda rolli praktika juhendajana ning teab, kuidas õppijat praktikal toetada;
kasutab juhendamise protsessis efektiivselt erinevaid suhtlusstiile;
tunneb tagasiside andmise viise ja põhimõtteid ning oskab anda arengut toetavat tagasisidet;
kasutab asjakohaseid meetodeid enda tegevuse kohta erinevatelt olulistelt sihtgruppidelt (õppija, ettevõttepoolne praktikajuhendaja, kolleeg) tagasiside kogumiseks;
analüüsib kogutud tagasisidet ja planeerib vastavad muudatused oma tegevuses.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Lõpetamistingimused

Õppetöös kasutatakse aktiivõppemeetodeid: grupitööd, eneseanalüüsid, rollivahetused jne. Iseseisva tööna analüüsib õppija end juhendaja rollist/tagasisidestaja rollist.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Maili Liinev, MA

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse väärtus on 155 eurot. Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik,koolitus on sihtgruppi kuulujale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses.

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

14

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
29.01.2018 10:00-15:30 M-214
12.02.2018 10:00-15:30 M-227