Eesti keele kasutamise võimalusi lõimitud tegevuste läbiviimisel lasteaias
Kursuse kood IKC0115/5
Toimumise aeg 02.06.2020 - 09.10.2020
Toimumise koht Ida-Virumaa
Sihtgrupp Vene töökeelega ja kakskeelsete koolieelsete lasteasutuste õpetajad
Eesmärk Omandada lisateadmisi ja – oskusi eesti keele kasutamiseks lõimitud tegevuste läbiviimiseks lasteaias.
Sisu Õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade lõimimise põhimõtted. Eesti keele kasutamise võimalusi valdkondade õppesisu ja mänguliste tegevuste lõimimisel. Lõimitud tegevuste planeerimine ja läbiviimine. Rutiintegevuste roll lapse eesti keele arengu toetamisel. Hommikuring sissejuhatava tegevusena päevateemasse, tegevuste lõimimise ja eesti keeles õpitu rakedamise vahendina. Eestikeelseid mänge koolieelikutele. Loovtegevuste lõimimine mängulise, kunstilise ja muusikalise tegevuse kaudu. Folkloorielementide ja rahvuskommete kasutamise võimalusi.
Õpiväljundid - oskab koostöös eesti keele õpetajaga otsida võimalusi eesti keele kasutamiseks igapäeva tegevustes lastega rühmas ja õues;
- oskab planeerida ja läbi viia lõimitud tegevusi, kasutades eestikeelseid mänge, laule ja luuletusi;
- julgeb lastega ja kolleegidega suhtlemisel kasutada nii vene, kui ka eesti keelt.

Eeldused töö vene töökeelega või kakskeelse koolieelse lasteasutuse õpetajana
Lõpetamistingimused Koolituse lõpetamiseks on vajalik osaleda koolituse kontaktpäevadel täies mahus ja koostada ning esitleda iseseisvad tööd. Iseseisva tööna koostavad õpetajad lõimitud tegevuste kirjeldusi/lõimitud tegevusi sisaldavaid projekte. Viimasel sessioonil tutvustatakse neid kursusekaaslastele. Tööd esitatakse veebikeskkonnas, mis annab õppijatel võimaluse kasutada neid ka peale kursuse lõpetamist oma igapäevases töös.
Õpikeskkond Tallinna Ülikool, lisaks vaatlused ja õppekäigud asjakohastesse lasteaedadesse ja laste loomingu majadesse. Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Grupiga lepitakse alguses kokku, milline e-keskkond saab kursuse keskkonnaks. Lisaks lepitakse kokku teiste (suhtlus)keskkondade ja –kanalite osas
Koolitaja kompetentsus Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest. Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 32 tundi, iseseisevõpe 20)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Lea Maiberg, Nonna Meltsas, Heidi Minlibajeva, MA Galina Värinen, Jelena Lofitskaja, Jelizaveta Lauri
Kursuse hind 0 EUR (grupihind, hinnale ei lisandu km)
Koolituse väärtus on 255 eurot. Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ja koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga
Minimaalne osalejate arv 24
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 02.06.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 14.09.2020    - 1.sessiooni 1.õppepäev    
 15.09.2020    - 1.sessiooni 2.õppepäev    
 16.09.2020    - 1.sessiooni 3.õppepäev    
 08.10.2020    - 2.sessiooni 1.õppepäev    
 09.10.2020    - 2.sessiooni 2.õppepäev, kursuse lõpetamine