Haridusühenduste juhtide arenguprogramm - koostöine haridusühenduste juhtimine jätkusuutliku organisatsiooni nimel
Kursuse kood HRC0328/1
Toimumise aeg 25.11.2020 - 22.04.2021
Toimumise koht Tallinn, Tartu, Pärnu, Rakvere
https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak
Sihtgrupp Arenguprogrammi sihtrühma kuuluvad haridusvaldkonna üleriigiliste haridusühenduste (alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajaid ja/või haridusasutuste juhte ühendavate ameti-, eriala-, aineliitude ja/või ühenduste) juhid.
Juhina määratletakse haridusühenduste juhatustesse ja/või tegevmeeskonda kuuluvaid õpetajaid või haridusasutuse juhte, samuti ka aktiivseid tegevliikmeid (õpetajad, haridusasutuse juhid), kellel on tahe ja valmisolek panustada senisest aktiivsemalt ühenduse arengusse. Igast haridusühendusest saab ühte õppegruppi kandideerida maksimaalselt 3 inimest.
Eesmärk suurendada teadmisi ja oskusi haridusvaldkonnas tegutsevate ühenduste strateegilisest juhtimisest ja arendamisest, ressursside juhtimisest ja omatuluteenimise planeerimisest, koostööst, kaasamisest ja huvikaitsest, saada tuge juhi ja kõneisikuna oma rolli teadvustamisel, inimeste juhtimisel ja jätkusuutlikkuse tagamisel; arendada oskust rakendada koostöist juhtimist, et toetada oma organisatsiooni ja partnerite koosloomeprotsesse haridusühenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks.
Sisu I Juhi arengu toetamine/ organisatsiooni tegevusvõimekuse parandamine
Organisatsiooni arendamine, strateegiline juhtimine, jagatud visioon ja liikmeskonna kaasamine eesmärgiseadesse; ühenduse mõju ja tulemuste hindamine ning monitoorimine; ühenduse sisedemokraatia, liikmeskonna motiveerimine ja juhi võimestav käitumine; rahvusvahelised kogemused haridusühenduste juhtimisel;

II Organisatsiooni tegevusvõimekuse parandamine
Kolmanda sektori ja kodanikuühenduste roll haridusuuenduste algatamisel; haridusühenduse jagatud visiooni elluviimist toetavad arendustegevused ja -projektid; projektide algatamine ja tulemuslikkuse analüüs, rahastusallikate kaardistamine; ressursside juhtimine.

III Organisatsiooni tegevusvõimekuse parandamine/koostöö ja partnerlus
Sise- ja väliskommunikatsioon haridusühendustes; juht kui kõneisik ja jagatud visiooni kujundamine; juhi tööriistakast (coaching, liikmete personaalsed õpirajad jne); infotehnoloogiliste vahendite kasutamine ühenduses koostöiseks juhtimiseks; juhtimine muutuvas töökeskkonnas.

IV Koostöö ja partnerlus
Koostöö ja kaasatus võrgustikutöös; võrgustike toimimise dünaamika, võrgustikutöö etapid ja väljakutsed pidevalt arenevates võrgustikes; võrgustiku toimimise analüüs, liikmeskonna kaasatus ja rollide jaotus; kolmanda sektori organisatsioonide huvikaitse ja aktiivsus ja võimalused osaleda poliitika kujundamises ( nt strateegiate kujundamisel, regulatsioonide kujundamisel jne).

Õppevisiidil Norrasse või Islandile 3 päeva jooksul külastus kohalikesse haridusühendustesse, hariduse valdkonna poliitikakujundajate jurde (nt vastavasse ministeeriumi) ja haridusasutusse.

Rahvusvahelised kogemused ühenduste toimimisel ja juhtimisel; haridusühenduste liikmeskonna koostoimepraktikad ja jagatud arusaamade kujundamine; ühenduse juhi roll erinevates kultuurilistes kontekstide, liikmeskonna motiveerimine; enda juhtimiskogemuse mõtestamine teiste riikide haridusühenduste juhtimispraktikate taustal, kaasavate juhtimispraktikate kujundamine ja personaalse arenguplaani loomine;

V Juhi arengu toetamine
Juhi tööriistakast (coaching, liikmete personaalsed õpirajad jne); enda juhtimiskogemuse mõtestamine teiste riikide haridusühenduste juhtimispraktikate taustal, kaasavate juhtimispraktikate kujundamine ja personaalse arenguplaani loomine; projektikavandite esitlus ja analüüs.
Õpiväljundid Koolituse tulemusel osaleja teab organisatsiooni arendamise protsessi ja strateegilise juhtimise põhitõdesid, mõistab nende omavahelisi seoseid ühenduse juhtimises, mõju ja tulemuslikkuse hindamisel; teab ühenduse juhi rolli ja analüüsib enda rolli lähtuvalt oma organisatsioonist; teab inimeste juhtimise ja motiveerimise põhitõdesid ja analüüsib neid ühenduse juhi rollist lähtuvalt; teab enesejuhtimise põhitõdesid ja oskab neid kasutada enda töös; teab, miks ja kuidas kasutada loovust juhtimises; teab ühenduse sisedemokraatia ja liikmeskonna motiveerimisega seotud põhitõdesid ning mõistab nende omavahelisi seoseid organisatsiooni tegevusvõimekuse suurendamisel; teab võimalusi ja meetodeid ühenduse laienemiseks ja uute liikmete vastuvõtuks;
- teab vähemalt kahte kaasamise meetodit, mida kasutada töös liikmeskonnaga;
- teab ühenduse mõju hindamise põhitõdesid ja oskab planeerida mõju hindamist;
- teab ressursside juhtimise põhitõdesid ja mõistab nende kasutamist organisatsiooni tegevusvõimekuse suurendamisel;
- teab ühenduse omatuluteenimise võimalusi ning on tutvunud erinevate heade praktikatega;
- teab projekti kirjutamise põhitõdesid;
- teab ja oskab kasutada vähemalt kahte infotehnoloogilist vahendit ühenduse juhtimise töös;
- teab kommunikatsiooni põhitõdesid ja mõistab nende rakendamist ühenduse kommunikatsiooni planeerimisel;
- teab kõneisikuks olemisega seotud põhitõdesid ja analüüsib iseennast ühenduse kõneisiku rollis.
- teab koostöö ja kaasamise põhitõdesid ja mõistab sellest lähtuvalt võrgustikutöö põhimõtteid ja eesmärke;
- teab huvikaitse ja poliitika kujundamise põhitõdesid ja analüüsib neid lähtuvalt oma ühenduse missioonist ja eesmärkidest.
Eeldused Vastamine sihtgrupi kirjelduses olevate tunnustele ja projektikavandi esitamine, mille koostamisel on aluseks võetud kandideerija esindatava haridusühenduse aktuaalne probleem või arenguvajadus.
Lõpetamistingimused Arenguprogrammi koolitused lähtuvad kogemusõppest ja rakendatavad õppemeetodid lähtuvad andragoogilistest põhimõtetest, pakkudes osalejatele võimalusi kogemuste jagamiseks, üksteiselt õppimiseks, arutlemiseks ja arvamuste kujundamiseks ning eneseanalüüsiks. Praktiliste ülesannete ja aktiivõppemeetodite maht on vähemalt 50% õppekavast. Osalejad saavad endale koolitusmoodulite käigus teemakohaseid praktilisi tööriistu (nt konkreetsed teemakohased meetodid ja nende kasutamisselgitus, tööleht, virtuaalne keskkond / lahendus, tugimaterjal) ja soovituslikku kirjandust lugemiseks.
Õpikeskkond Auditoorne õppetöö toimub tänapäevastes õppeprotsessi toetavates õpperuumides: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne. Vajadusel toimuvad õppepäevad distantsõppena.
Koolitaja kompetentsus Vähemalt MA-kraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 5 EAP (kontaktõpe 68 tundi, iseseisevõpe 62)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Eve Eisenschmidt, Jüri Käosaar, Kätlin Vanari jt
Kursuse hind 0 EUR (grupihind, hinnale ei lisandu km)
Grupihinnaga tellimuskoolitus.
Minimaalne osalejate arv 25
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 08.07.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 25.11.2020    10:00-15:30 I moodul: Juhi arengu toetamine/ organisatsiooni tegevusvõimekuse parandamine Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari Tallinn
 26.11.2020    10:00-15:30 II moodul: Organisatsiooni tegevusvõimekuse parandamine Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari Tallinn
 09.12.2020    11:00-16:30 II moodul: Organisatsiooni tegevusvõimekuse parandamine Reet Sillavee jt Tartu
 10.12.2020    10:00-15:30 II moodul: Organisatsiooni tegevusvõimekuse parandamine Reet Sillavee jt Tartu
 21.01.2021    11:00-16:30 III moodul: Organisatsiooni tegevusvõimekuse parandamine/koostöö ja partnerlus Jüri Käosaar, Reet Sillavee Pärnu
 22.01.2021    10:00-15:30 III moodul: Organisatsiooni tegevusvõimekuse parandamine/koostöö ja partnerlus Jüri Käosaar, Reet Sillavee Pärnu
 25.02.2021    11:00-16:30 IV moodul: Koostöö ja partnerlus Eve Eisenschmidt jt Rakvere
 26.02.2021    10:00-15:30 IV moodul: Koostöö ja partnerlus Eve Eisenschmidt jt Rakvere
 22.03.2021    10:00-15:30 Õppevisiit 22.-26.03.2021 (3 päeva kohapeal) Jüri Käosaar, Kätlin Vanari Norra või Island
 21.04.2021    10:00-15:30 V moodul: Juhi arengu toetamine Eve Eisenschmidt, Jüri Käosaar Tallinn
 22.04.2021    10:00-14:45 V moodul: Juhi arengu toetamine Eve Eisenschmidt, Jüri Käosaar Tallinn