Ettevõtluspedagoogiline praktika ("Ettevõtluspedagoogika" koolituse moodul)
Kursuse kood HRC0315/1
Toimumise aeg 04.02.2021 - 20.06.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp Kõrgharidusega isikud, kes soovivad õpetada kutse- või üldhariduskoolis majandust ja ettevõtlust.
Eesmärk kujundada valmisolek ettevõtlusõppe rakendamiseks koostöös ettevõtlusõppe võrgustikuga, osata planeerida ja läbi viia ettevõtlusõpet didaktiliselt otstarbekalt ja teaduspõhiselt ning hinnata õppijast ja õppekavast lähtuvalt.
Sisu Ettevõtluspedagoogilise praktika fookuses on ettevõtlusõppega seotud eri aspektid. Ettevõtlusõppe võrgustik ja ettevõtlusprotsessi vaatlus reaalses ettevõttes. Ettevõtlusõppe planeerimine ja läbiviimine. Õppekava ja õpiväljundid. Õppimist motiveeriva ja õppija arengut soodustava õpikeskkonna loomine. Õppija arengut toetavad õppe- ja hindamismeetodid. Õpetaja isikliku eeskuju mõju õppijate positiivsete väärtushoiakute kujunemisele, õpetaja-eetika. Õppijate ja juhendajate tagasiside. Refleksioon.
Õpiväljundid analüüsib ettevõtlusprotsessi reaalses ettevõttes, loob ettevõtlusõppe läbiviimiseks vajaliku koostöövõrgustiku; kavandab koostöös kolleegide ja võrgustikuga ettevõtlusõpet praktikaperioodiks, lähtuvalt organisatsiooni tegevustavadest, õppekorralduslikest dokumentidest, õppekavast, iseseisva töö, praktika ja teooria osakaalust ning lõimingust; püstitab õppe eesmärgid ja õpiväljundid, lähtuvalt õppekavast ja õppijate eripärast; valib ettevõtlusõppe läbiviimiseks teaduslikult põhjendatult õppevara ning õppe- ja hindamismeetodid;
rakendab ettevõtlusõppes lõimivaid didaktiliselt mõjusaid õppeülesandeid, õppematerjale, rakendades õppijate iseärasusi ja õpiväljundite saavutamist toetavaid otstarbekaid loov- ja arendusprojekte ning tehnoloogilisi vahendeid.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Õppija sooritab praktikaülesanded ja koostab digitaalse praktikategevusi ja oma arengut ettevõtlusõpetajana kajastava arengumapi.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 6 EAP (iseseisevõpe 120, praktika 36)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Reeli Liivik, MA
Kursuse hind 240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.08.2020
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp