TKC0065/1 - Üldpädevuste hindamine ja nende arengu toetamine suhtlus-, õpi-, sotsiaalse- ja enesemääratluspädevuse näitel

Toimumise aeg

27.02.2014 - 31.05.2014

Toimumise koht

Tallinn

Maht

104 akadeemilist tundi (kontaktõpe 56 tundi, iseseisevõpe 48 tundi)

Sihtgrupp

põhikooli õpetajad

Eesmärk

- valmisoleku kujunemine üldpädevuste rakendamiseks õppetöös.

Sisu

I Üldine teoreetiline alus üldpädevuste kirjeldamiseks. Pädevuste seosed õpilase individuaalsete näitajatega ja keskkondlike teguritega.

II Suhtluspädevus. Tekstide mõistmine, loetu mõistmise oskuse hindamine ja arendamine aineõppes. Lugemismotivatsiooni hindamine ja toetamine aineõppes. Lugemisraskuste tüübid ja põhjused.

III Õpipädevus. Õpipädevuse teoreetiline taust. Õpimotivatsioon, õppimisega seotud emotsioonide juhtimine. Õpetaja võimalused õpilaste motivatsiooni ja emotsioonide suunamiseks. Õppimiseks vajalike ressursside juhtimine. Metakognitiivsete ja kognitiivsete õpistrateegiate arengu toetamine. Hariduslike erivajadustega õpilaste õpioskuste iseärasused. Õpipädevuse arengu hindamise ja toetamise võimalused aineõppes.

IV Sotsiaalne pädevus. Sotsiaalse pädevuse teoreetiline taust. Sotsiaalse pädevuse hindamine. Hariduslike erivajadustega laste sotsiaalse pädevuse iseärasused ja toetamine. Sotsiaalse pädevuse arendamine aineõppes.

V Enesemääratluspädevus. Pädevuse määratlemine ja selle hindamise võimalused. Pädevuse areng ja seosed teiste omadustega. Enesemääratluspädevus isiksuseomaduste, võimete ja tervise kontekstis. Pädevuse seosed toimetulekuga. Enesemääratluspädevuse funktsionaalsed ja düsfunktsionaalsed aspektid.

Õpiväljundid

- teab, millised teadmised ja oskused on vajalikud üldpädevuste kujunemiseks;
- analüüsib üldpädevuste arengut ja hindamise võimalusi põhikooliealistel lastel;
- oskab märgata üldpädevuste iseärasusi hariduslike erivajadustega lastel;
- analüüsib üldpädevuse kujunemist ainetunnis ning oskab planeerida ainetundi, arvestades üldpädevuse arengut;
- oskab luua õpiülesandeid, mis toetavad õpilaste üldpädevuse arengut.

Lõpetamistingimused

osalemine auditoorses õppes, nõuetekohaste iseseisvate tööde esitamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

PhD Eve Kikas, PhD Piret Soodla, MSc Mairi Männamaa, MA Grete Arro, MA Kati Aus, MSc Mari-Liis Kaldoja, MA Anna-Liisa Jõgi, Krista Sunts

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta.

Korraldaja

Täiendõppekeskus, Monica Sakk, 6011074, monica.sakk@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
27.02.2014 - I sessiooni 1.õppepäev
28.02.2014 - I sessiooni 2.õppepäev
20.03.2014 - II sessiooni 1.õppepäev
21.03.2014 - II sessiooni 2.õppepäev
10.04.2014 - III sessiooni 1.õppepäev
11.04.2014 - III sessiooni 2.õppepäev
08.05.2014 - IV sessiooni 1.õppepäev
09.05.2014 - IV sessiooni 2.õppepäev