HRC0655/1 - Ettevõtlusõpetaja

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

15.03.2024 - 16.06.2025

Registreerimise tähtaeg

08.03.2024

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool

Maht

624 akadeemilist tundi (kontaktõpe 276 tundi, iseseisevõpe 348 tundi)

Sihtgrupp

kõrgharidusega isikud, kes soovivad õpetada kutse- või üldhariduskoolis majandust ja ettevõtlust.

Eesmärk

omandada ettevõtlusõpetajale vajalikud pädevused, sh kujundada süsteemne arusaam majanduse seaduspärasustest ja majandusmehhanismidest, ettevõtluses toimuvatest protsessidest, ettevõtluse ja ettevõtjate rollist ühiskonnas, arendada majanduslikku mõtlemist; kujundada teaduspõhine ja süsteemne arusaam ettevõtluspedagoogikast ja selle rakendamise võimalustest üld- ja kutsehariduse ning elukestva õppe kontekstis; kujundada valmisolek ettevõtlusõppe didaktiliselt otstarbekaks ja teaduspõhiseks planeerimiseks, läbiviimiseks ja hindamiseks õppijast ja õppekavast lähtuvalt.

Sisu

Ettevõtluspedagoogika, mikro- ja makroökonoomika, ettevõtluse põhikursus, ettevõtluspedagoogiline praktika

Õpiväljundid

teab peamisi käsitlusi mikro- ja makroökonoomikast, analüüsib majanduspoliitikat mõjutavaid tegureid, mõistab ettevõtluses toimuvaid protsesse, ettevõtluse rolli ühiskonnas, tunneb ettevõtte rajamisega seotud protseduure, koostab äriplaani ja põhjendab seda; mõistab ettevõtluspedagoogika teoreetilisi aluseid ja teaduspõhise rakendamise võimalusi ettevõtlusõppe kavandamisel üld- ja kutsehariduse ja elukestva õppe kontekstis; rakendab ettevõtlusõppes ettevõtluspedagoogika teoreetilistest alustest, õppekavast ja õppijate iseärasustest lähtuvalt lõimivaid didaktiliselt mõjusaid õppeülesandeid, õppematerjale ja õpiväljundite saavutamist toetavaid otstarbekaid loov- ja arendusprojekte ja tehnoloogilisi vahendeid.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Programmi õppetöö toimub tasemeõppeainete raames koos vastava aine haridusteaduste Kutseõpetaja MA õppekava sessioonõppe ja ühiskonnateaduste Haldus- ja ärikorralduse BA õppekava üliõpilastega. Iseseisev töö on korraldatud moodulipõhiselt.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Sirje Rekkor, Sirle Truuts, Indrek Saar, Reeli Liivik

Kursuse hind

1690 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
võimalus maksta osade kaupa

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee