Tootearendus ja kvaliteet ("Inseneripedagoogika" koolituse moodul)
Kursuse kood HRC0318/1
Toimumise aeg 11.09.2020 - 24.01.2021
Toimumise koht Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5
Sihtgrupp kõrgharidusega isikud, kes soovivad õpetada kutse- või üldhariduskoolis tehnikavaldkonna õppeaineid
Eesmärk saada süstemaatiliselt aru kaasaegse tootearenduse põhimõtetest ja rakendamisest konkurentsivõimeliste toodete loomiseks;
tõsta kvaliteediteadlikkust, tutvuda kvaliteedi mõiste, aspektide, standardiseerimise ja sertifitseerimise olemusega; tutvuda tehnikahariduse tegevusvaldkonda kuuluvate standardite ja valdkonda reguleeriva seadusandlusega, saada ülevaade ISO 9000 standardisarjast, kvaliteedijuhtimisesüsteemidest ja sertifitseerimisest; tutvuda standardite kasutamisega õppetöös, tööde ja projektide vormistamisel.
Sisu Tootearendus ja innovatsioon. Tootearendus kui süsteem ühendamaks turundust, tooteloomet ja tootmist eduka äri saavutamiseks. Tooteplaanimine. Ettevõtte missioon, eesmärgid, tootestrateegia ja -poliitika. Investeeringute ajastamine. Innovatsioon ja loovus. Innovatsioonikultuur. Probleemilahendus. Probleemi formuleerimine ja sõnastamine. Innovaatiliste lahenduste otsimise teed. Tulemuste hindamine ja valik. Tarbija- ja turu-uuringud. Turustrateegiad. Toote hind ja hinnapoliitika. Toote kogu eluea maksumus. Tootearendusprojekt ja selle ajaline ja etapiline kulg. Kvaliteedi dimensioon tootearenduses. Tootearendus ja konkurentsivõime. Tootearenduse näidisprojekte. Tootearenduse olukord Eesti tööstuses. Tulemuslikkusest ja riskist tootearenduses.
Standardid ja kvaliteet. Standardid tänapäeval. Rahvusvahelised ja riiklikud standardid. Standardid õppetöös, tööde ja projektide vormistamisel. Standardid ja seadusandlus tehnikaõppe tegevusvaldkonnas. Kvaliteedistandardite areng. Standardisarja ISO 9000 ülevaade. Standarditele ISO 9000 vastava kvaliteedisüsteemi vajalikkus. Ohud ISO 9000 rakendamisel, sagedamini esinevad puudused. Toodete kvaliteedinõuded ja CE märk. Kvaliteedi mõiste ajalooline kujunemine, kvaliteet kui mõtteviis. Kvaliteedi aspektid, ettevõtte kvaliteet, kliendi soovidega arvestamise tähtsusest. Sertifitseerimise olemus ja selle vajalikkus. Sertifitseerimise organisatsioonid. Akrediteeritud sertifitseerimine, sertifitseerimise protseduur.
Õpiväljundid kavandab tootearendusprotsessi ja väldib sellega kaasnevaid tüüpvigu; teab, kuidas juhtida projektimeeskonda; lahendab tehnilisi probleeme, leides võimalikult palju lahendeid; mõistab madala, keskmise ja kõrgtasemega toodete projekteerimise, müügihinna kujunemise ja tootmise eeltingimusi ning kavandab selleks vajalikke investeeringuid; oskab korraldada turu- ja tarbijaanalüüsi, hindab tootearendusega seotud riske; oskab selgitada kvaliteedi mõistet ja aspekte, mõistab standardiseerimise ja sertifitseerimise olemust, juhindub oma töös vastavatest standarditest ja seadusandlusest; tunneb ISO 9000 standardisarja, teab ISO 9000 rakendamisega seotud sagedasemaid ohtusid ja puudusi; oskab anda hinnangut kvaliteedijuhtimisesüsteemile ja sertifitseerimisele; rakendab standardeid õppetöös, tööde ja projektide juhendamisel ja vormistamisel.
Eeldused kuulumine sihtgruppi
Lõpetamistingimused Iseseisvate tööde koostamine ja kirjalik eksam.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 120)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kaimo Sonk, PhD
Kursuse hind 240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.08.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 11.09.2020    10:15-13:45   Kaimo Sonk Õppetöö toimub TalTechis
 25.09.2020    10:15-13:45   Kaimo Sonk Õppetöö toimub TalTechis
 09.10.2020    10:15-13:45   Kaimo Sonk Õppetöö toimub TalTechis
 23.10.2020    16:15-19:45   Kaimo Sonk Õppetöö toimub TalTechis
 06.11.2020    16:15-19:45   Kaimo Sonk Õppetöö toimub TalTechis
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp