Vanem-laps diaadikunstiteraapia
Kursuse kood LTC0217/1
Toimumise aeg 03.11.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Loovterapeudid, kes on eelnevalt läbinud kunstiteraapiate magistriõppe; loovterapeudid, kes on Eesti Loovteraapiate Ühingu liikmed.
Eesmärk saada ülevaade vanem-laps diaadi kunstiteraapia olemusest, teoreetilistest lähenemistest ning meetodi võimalustest;
omandada oskusi vanem-laps diaadikunstiteraapia rakendamiseks.
Sisu Vanem-laps diaadi kunstiteraapia teoreetilised lähenemised (J. Bowlby kiindumussuhte teooria koos „turvalisuse ringi“ mudeliga, mis toetab kiindumussuhte olemuse mõistmist; Piage kognitiivse arengu teooria; E. Eriksoni psühhosotsiaalse arengu teooria; Võgotsky lähima arengutsooni teooria). Lapsevanemate ettevalmistamisel abistavad töölehed.
Kunstiteraapia meetodid, tehnikad ja vahendid diaaditeraapia eesmärkidest lähtuvalt (vanema ja lapse suhte hindamine, lapse ja vanema suhte ja emotsionaalse läheduse toetamine; traumakogemuste läbitöötamine, lapse positiivse minapildi ja enesehinnangu toetamine, lapse arenguliste eripärade mõistmisele kaasa aitamine, jne).
Terapeudile ja lapsevanemale vajalikud oskused vanem-laps diaadikunstiteraapia rakendamiseks. Lapsevanema diaadiprotsessiks ettevalmistamine. Diaadiprotsessi tulemuslikkuse hindamine.
Õpiväljundid - teab vanem-laps diaadi kunstiteraapia olemusest ja rakendamisvõimalustest;
- orienteerub erinevates diaadi kunstiteraapiat toetavates taustateooriates;
- oskab diaadiprotsessi läbiviimiseks integreerida sobiva teoreetilise raamistiku, meetodid ja tehnikad;
- suudab kriitiliselt hinnata terapeudile ja lapsevanemale vajalikke oskusi diaadi kunstiteraapia protsessi õnnestumiseks.
- suudab lapsevanema ette valmistada diaadiprotsessis osalemiseks.
Eeldused Loovteraapia haridus ja/või töökogemus, Eesti Loovteraapiate Ühingu liige.
Lõpetamistingimused Koolitusel osalemine 90% ulatuses; iseseisevalt kolme vanem-laps diaadi kunstiteraapia sessiooni läbiviimine ja reflekteerimine õppegrupis.
Õpikeskkond 20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab ka rühmatöö õppemeetodit
Koolitaja kompetentsus Marika Ratnik, MSc, on pere- ja kunstiterapeut. Tallinna Ülikoolis visuaalkunstiteraapia lektor ja õppesuperviisor. Circle of Security vanema koolitusprogrammi koolitaja. Kliendtitöö kogemus laste, noorukite, perede ja täiskasvanutega.
Maht 1.5 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 15)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Marika Ratnik
Kursuse hind 165 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kati Usin, 6391752, kati.usin@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 01.11.2018