AYC0088/20 - Kinnisvaramaakleri kutseeksamiks ettevalmistus

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

28.09.2022 - 13.10.2022

Registreerimise tähtaeg

27.09.2022

Toimumise koht

Kontaktõpe TLÜ ruumides

Maht

28 akadeemilist tundi (kontaktõpe 28 tundi)

Sihtgrupp

tegutsevad kinnisvaramaaklerid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja omandada kutsetunnistust või seda taastõendada.

Eesmärk

arendada kutsealaseid teadmisi ja läbi töötada õpimaterjale kinnisvaramaakleri kutseeksamiks valmistumiseks.

Sisu

Eesti seadusandlus ja TsÜs. Füüsilised ja juriidilised isikud, tehingud, vorm, vorminõuded, kehtetus, volitus ja volituse andmine, heausu põhimõte, aegumine, aegumistähtajad.
VÕS. Võlasuhte olemus, lepingute sõlmimise vabadus, lepingu vorm, võlasuhtes tulenevad õigused ja kohustused, lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine, võlgniku vastutuse põhimõtted, eel- ja müügileping, ostueesõigusega müük, kasutuslepingud: üürileping, rendileping, maaklerleping.
Asjaõigus ja eluasemeseadus. Omand ja piiratud asjaõigused, kinnistusraamatu ja õiguste sissekandmise üldpõhimõtted. Omandist tulenevad nõuded ning piiramise alused, ühisomand, kaasomand ja korteriomand. Korteriühistu funktsioonid ühise omandi kasutamisel.
Eluruumide kasutamine ja korrashoid, hooneühistu ja korteriühistu erisused.
Planeerimisõigus. Planeeringute koostamise ja kehtestamise põhimõtted ja tegevuskäik, planeeringute rakendamine ja kitsenduste seadmine.
Pärimisseadus ja perekonnaseadus. Lahus- ja ühisvara, abieluvaraleping, pärimine, pärandivastuvõtmine ja sellest loobumine.
Kinnisvaraturg ja analüüs. Elamisotstarbeline kinnisvara, äriotstarbeline kinnisvara, tootmistarbeline kinnisvara, põllu- ja metsamajanduslik kinnisvara. Nõudlus ja pakkumine kinnisvaraturul. Kinnisvara finantseerimine, kindlustamine ja maksustamine.
Kinnisvara hindamine - hindamise eesmärgid ja sellest tulenevad erisused. Hindamismeetodid ja valik. Võrdlusmeetod ja hindamistoiming. Hindamistulemuste esitamine.
Kinnisasja omandamise kitsendused. Looduskaitseliste piirangute eesmärgid, kaitstavad loodusobjektid ning kaitsekorra kehtestamine.
Kinnisvaravahendus ja kutsestandard. Kinnisvaramaakleri kutse-eetika ja hea käitumise põhimõtted.

Õpiväljundid

- tunneb Eesti seadusandlusest sh Tsiviilõiguseseadusest, Võlaõigusseadusest, Pärimisseadusest ja Perekonnaseadusest ning on omandanud kinnisvaramaaklerile vajalikke teadmisi asjaõigusest, eluasemeseadusest, planeerimisõigusest;
- teab kinnisvaraturu toimimise üldpõhimõtteid, kinnisvara finantseerimisest, kindlustamisest ja maksustamisest, kinnisasja kitsendustest, kinnisvara hindamisest, vahendusest ja kinnisvaramaakleri kutsestandardist;
- tunneb kinnisvaramaakleri kutse-eetikat ja hea käitumise põhimõtteid;
- oskab lahendada erinevaid kaasusi ja näidisülesandeid, omab ülevaadet kutseeksamil käsitletavatest teemadest ning oskab leida materjale täiendavaks iseseisvaks tööks.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tallinna Ülikooli linnak

koolitaja kompetentsus

MA erialal ja täiskasvanute koolitamise kogemus

Lõpetamistingimused

aktiivne osalemine lähiõppes

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Merle Eamets, Hannes Kuhlbach, Urmas Mardi, Reeli Eelmets, Henno Viires, Tuulikki Laesson, Birjo Tartu, Peeter Nurm, Anne Pirn

Kursuse hind

259 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Täishind 259 eurot, Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liikmele 224 eurot. Üksikpäeva hind 70 eurot. Hind sisaldab lisaks loengutele ja praktilistele näidisülesannetele loengumaterjale elektroonilisel kujul.

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, Kalle Sepp, 50 72 505, kalle.sepp@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
28.09.2022 10:00-13:00 Eesti seadusandlus ja tsiviilseadustiku üldosa seadus. Võlaõigusseaduse üldosa teemad. Merle Eamets
28.09.2022 13:30-16:45 Majandusalased baasteadmised. Kinnisvaraturg ja analüüs. Kinnisvara hindamine. Hannes Kuhlbach
29.09.2022 10:00-13:00 Võlaõigusseadus 1. osa (lepingud, näidisülesanded). Merle Eamets
29.09.2022 13:30-15:00 Korteriomandi- ja korteriühistuseadus. Korteriühistu õiguslik seisund. Korteriomanike üldkoosolek. Juhatus. Valitseja. Valitseja juhatuse liikme vastutus. Majahaldur. Korteriomaniku õigused ja kohustused. Erikasutusõigus. Korteriomandi võõrandamise nõude esitamine. Valitsemise üldpõhimõtted. Hooneühistu. Urmas Mardi
29.09.2022 15:15-17:45 Pärimisseadus. Perekonnaseadus. Reeli Eelmets
04.10.2022 10:00-13:00 Võlaõigusseadus 2. osa (lepingud, näidisülesanded). Asjaõigusseadus 1. osa. Näidisülesanded. Merle Eamets
04.10.2022 13:30-15:00 Kinnisvarainvesteeringud ja finantseeringud. Henno Viires
06.10.2022 09:00-12:00 Asjaõigusseadus 2.osa. Näidisülesanded. Merle Eamets
06.10.2022 12:30-15:45 Planeerimisõigus. Ehitusseadus. Tuulikki Laesson
06.10.2022 16:00-16:45 Kinnisvara finantseerimine. Birjo Tartu
11.10.2022 10:00-11:30 Kinnisvara maksustamine. Kinnisasja omandamise kitsendused. Merle Eamets
11.10.2022 11:45-12:30 Kutse andmine, kutseeksam, maakleriteenuse standard EVS-- EN 15733:2010, kutsestandard, heade tavade koodeks. Peeter Nurm
11.10.2022 13:00-16:15 Näidisülesanded, kokkuvõtted. Merle Eamets, Peeter Nurm
13.10.2022 15:30-17:00 Kinnisvara kindlustamine Anne Pirn