Alustame algusest – emakeele osaoskuste õpe 1. klassis
Kursuse kood HRC0211/1
Toimumise aeg 31.03.2020 - 12.06.2020
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Sihtgrupp Klassiõpetajad
Eesmärk Õppida kogemusõppe kaudu looma ja juhtima lõimitud õppeprotsessi, kus keskmeks on emakeele osaoskuste õpetamine 1. klassis, sidudes õpet käelise tegevuse, muusika, kunsti, liikumise ja matemaatikaga, et toetada õpilaste õppimist.
Sisu I Emakeele õpetamise tänapäevased eesmärgid ja põhimõtted. Soovitusi lõimingul põhineva õppeprotsessi kavandamiseks ja läbiviimiseks, õppimiseks soodsa õpikeskkonna loomiseks, õppimist toetava hindamise rakendamiseks 1. klassis. Õppijat aktiviseerivad tegevused kuulamise ja kõnelemise õpetamiseks lõimitult käelise tegevuse, kunsti, muusika ja liikumisega: kuulamine ja tähelepanu – hääled, helid, rütm; mina, teised, meie – sotsiaalne õppimine; rütmistatud nime- ja tähemängud, -laulud; loovharjutused kõnele ja liikumisele; hommikumängud. Kuulamis- ja kõnelemisülesanded digivahendeid kasutades. Hariduslikud mängud veebis ja nutivahendis.

II Lugema õpetamine õppijat aktiviseerivate võtetega muusika, kunsti, liikumise ja mänguliste tegevuste kaudu. Meetodeid ja strateegiaid lugemistehnika arendamiseks, tööks mõtestatud lugemisega erinevate tekstidega (sh luuletustega). Lugema õpetamine kõne abil. Vabalugemise suunamine. Ideid uute lasteraamatute tundides kasutamiseks. Lugemisülesandeid, tegevusi ja mänge digivahendeid kasutades ja ilma. Interaktiivsete harjutuste loomine. Koomiksi loomine.

III Kirjatehnika õpetamine emotsionaalselt, muusika, kunsti, liikumise ja mänguliste tegevuste kaudu, seos numbrite ja matemaatilise kirjaoskusega. Käe ettevalmistamine kirjutamiseks: näpumängud, käeharjutused, harjutused pallikeste, kivide, käbidega ja šifoonrätikutega, žongleerimine. Kirja eelharjutused liikumisega ruumis, rütmilise lugemisega ja muusikaga: motoorika ja koordinatsioon – kõlažestid kui kehapill, kõnemängust rütmini; kiire ja aeglane, suur ja väike, lühike ja pikk muusikas ja liikumises. Nutitahvli rakendused kirja eelharjutusteks. Töö šabloonidega. Mustrid - loovliikumine üksi ja paarilisega; mustrite joonistamine. Istumisasend kirjutamisel. Kirjutusvahendi hoid ja paberi/vihiku asend. Seotud ja sidumata kiri. Väikeste ja suurte kirjatähtede kirjutama õppimine visuaalsel analoogial põhinevate tähejuttude abil. Soovitusi vasakukäeliste kirjutama õpetamiseks. Meetodeid ja strateegiaid kirjaliku eneseväljenduse arendamiseks ja sidumiseks keeleõpetuse teemade käsitlemisega. Loovkirjutamine. Käteteater. Varjuteater.
Õpiväljundid näeb emakeele osaoskuste õpetamisel seoseid käelise tegevuse, kunsti, muusika, liikumise ja matemaatikaga ning vastavalt selle
loob õppimist toetava keskkonna, eesmärgistab, kavandab ja tagasisidestab õppeprotsessi, kasutab eesmärgipäraselt digivahendeid, toetab õpilase õppimist.
Eeldused töötamine klassiõpetajana
Lõpetamistingimused Kursuse kontaktõpe on jaotatud kolmeks mooduliks. Kursusel mudeldatakse lõimitud õppeprotsessi, kasutatakse läbivalt erinevaid õppijakeskseid lähenemisi ning mitmekülgseid õppemeetodeid ja -strateegiaid. Pärast iga meetodi läbitegemist on kogetu analüüs ja mõtestamine. Koolitusel kasutatakse läbivalt mitmeid IKT vahendeid ja veebikeskkondi, mis arendavad õpetaja haridustehnoloogilisi pädevusi (lähtuvalt DigCompEdu digi- pädevuste standardist).
Moodulite vahelisel ajal katsetavad õpetajad koolitusel läbitehtud õppemeetodeid ja -strateegiaid oma igapäevatöös koolis. Koolitustel toimub klassis kogetu põhjal tagasiside ja refleksioon.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalusi jne.
Koolitaja kompetentsus Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 48 tundi, iseseisevõpe 30)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Ene Hiiepuu,MA; Monika Pullerits, PhD; Edna Vahter, PhD; Airi Aavik, MA; Hegne Täll, MA
Kursuse hind 590 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 31.03.2020    - I moodul 31.03-01.04.2020    
 29.04.2020    - II moodul 29.-30.aprill 2020    
 11.06.2020    - III moodul 11.-12.juuni 2020    
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp