Loovaks lasteaiaõpetajaks arenemine
Kursuse kood IKC0039/5
Toimumise aeg 11.03.2020 - 28.08.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Sihtgrupp Ilma pedagoogilise ettevalmistuseta, kõrgharidusega inimesed, kes on alustanud või soovivad alustada tööd lasteaia õpetajana.
Eesmärk kujundada baasoskused, hoiakud ja valmisolek lapse arengu järjepidevaks toetamiseks ja huvi, loovuse, enesekindluse äratamiseks, usaldades last tema vajaduste ja tunnete osas ning jättes ruumi vastutuse võtmiseks.
Sisu Lapse arengu ja kasvamise terviklik toetamine – uusimad lähenemised. Alushariduse kaasaegsed suunad. Lapsekeskne lähenemine lasteaias – ideest tulemuseni. Koolieelse lasteasutuse tööd reguleerivad õigusaktid ja õppekava. Mänguline ja loov õpikeskkond – eelkoolididaktika võimalused. Lapse areng ja õppimine. Lapse terviklikuks arenguks turvalise keskkonna loomine. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted. Üldõpetuslike põhimõtete rakendamine valdkondade sisu ja tegevuste lõimimisel. Ainedidaktikad – matemaatika, eesti keel, muusika, liikumine, loodus. Aktiivõppe meetodite rakendamine lasteaias. Erivajadustega lapse toetamine. Mäng ja loovus. Lasteaiaõpetaja sotsiaalne kompetentsus. Koostöö ja kaasamine - lapsevanemad, kolleegid, kogukond. Õpetaja professionaalne identiteet, refleksioon ja eneseareng.
Õpiväljundid - mõistab ja oskab terviklikult, loovalt ja uuendusmeelselt juhtida õppimise-õpetamise protsessi lasteaias, arvestades lapse arengu individuaalsust ja grupiprotsesside olulisust;
- mõistab iseennast õppijana ja enda kui õpetaja rolle, vastutust ja missiooni lapse arengu toetamisel;
- oskab luua tervikliku suhtlusruumi ning kaasata lapsevanemaid, teha koostööd kolleegidega ning ehitada õppeaasta üles kogukonnakeskselt;
- on loonud õppeaasta projekti, analüüsinud enda ressursse ning kavandanud enda professionaalse arengu plaani.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Osalemine auditoorses töös täies mahus, iseseisevate tööde sooritamine, sh kirjanduse iseseisev lugemine, õppeaasta projekti loomine ja arenguportfoolio koostamine ning esitlemine.
Õpikeskkond ülikoolilinnak
Koolitaja kompetentsus ekspert
Maht 7 EAP (kontaktõpe 88 tundi, iseseisevõpe 94)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad PhD Marina Vannik, PhD Aino Ugaste, PhD Maia Muldma, PhD Tiia Õun, PhD Irina Birjukova, MA Galina Värinen, MA Irina Tuhkru, MA Kaire Kollom, Tea Oll, Jelena Lofitskaja.
Kursuse hind 710 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 11.03.2020    - 1.sessiooni 1.õppepäev    
 12.03.2020    - 1.sessiooni 2.õppepäev    
 13.03.2020    - 1.sessiooni 3.õppepäev    
 07.05.2020    - 2.sessiooni 1.õppepäev    
 08.05.2020    - 2.sessiooni 2.õppepäev    
 21.05.2020    - 3.sessiooni 1.õppepäev    
 22.05.2020    - 3.sessiooni 2.õppepäev    
 08.06.2020    - 4.sessiooni 1.õppepäev    
 09.06.2020    - 4.sessiooni 2.õppepäev    
 10.06.2020    - 4.sessiooni 3.õppepäev    
 11.06.2020    - 4.sessiooni 4.õppepäev    
 25.08.2020    - 5.sessiooni 1.õppepäev    
 26.08.2020    - 5.sessiooni 2.õppeäev    
 27.08.2020    - 5.sessiooni 3.õppepäev    
 28.08.2020    - 5.sessiooni 4.õppepäev, kursuse lõpetamine    
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp