A-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja
Kursuse kood HKC0036/2
Toimumise aeg 24.08.2017 - 30.09.2017
Toimumise koht Tallinna Ülikool
Sihtgrupp Mootorsõidukijuhi õpetaja
Eesmärk kujundada A- kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja tööks vajalikud üldteadmised ja -oskused.
Sisu - A ja AM-kategooria ja A1 ja A2 alamkategooria mootorsõidukijuhi liiklusteooria- ja sõiduõppe läbiviimise protsess;
- õppetöö hindamise põhimõtted;
- kooli teooria- ja sõidueksami vastuvõtmine;
- A ja AM kategooria ja A1 ja A2 alamkategooria mootorsõiduki juhtimisseadmete käsitsemine, ohutus- ja kaitsevahendite kasutamine;
- rikete põhjuste avastamine, sõidujoone valik, äkkpidurdus, ilmastikutingimuste arvestamine, sõitjate käitumise mõju liiklusohutusele jm.
Õpiväljundid Koolituse tulemusel õppija
• teab kaitsevarustuse (kindad, saapad, erirõivas ja kaitsekiiver) kasutamise nõudeid ja vajalikkust;
• oskab hinnata mootorratturi nähtavust teistele liiklejatele;
• analüüsib erinevate teeoludega seotud ohutegureid ja mootorsõiduki liiklusohutusega seotud mehhaanilisi aspekte;
• valib õiged juhtimisvõtteid sõitmiseks nii libedal kui pehmel pinnasel ja oskab ohutu kukkumise võtteid.

Õppija oskab A-kategooria mootorrattaga sõita heal tasemel, sealjuures säästlikult, arvestades teisi liiklejaid.
Praktika läbinud õppija·oskab kavandada ja läbi viia liiklusteooria- ja sõidutundi, luues seosed eelnevalt õpitu, praktikal kogetu ja tegelikkuse vahel.
Eeldused Mootorsõidukijuhi õpetaja
Lõpetamistingimused Koolitus koosneb neljast seminarist, praktilisest õppest ning iseseisvast tööst. Praktiline õpe viiakse läbi autokoolis. Tunnistuse saamiseks on vajalik läbida kvalifikatsiooninõuetele vastavuse hindamise eksam.
Eksam koosneb alljärgnevatest osadest:
* valikvastustega test;
* probleemülesande lahendamine;
* sõidueksam;
* vabalt valitud teemal sõidutunni salvestus, transkriptsioon ja eneseanalüüs;
* vabalt valitud teemal teooriaõppe minitunni läbiviimine;
* intervjuu.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli ruumid; Motokaru autokooli mootorratta õppesõiduväljak.
Koolitaja kompetentsus Vastutav koolitaja Heli Ainjärv - kasvatusteaduste (andragoogika) magister, mootorsõidukijuhi õpetaja (tase 6)
Koolitajad: Enn Poola - liiklusohutusalane rakenduskõrgharidus, MotoSurvival koolitaja, mootorsõidukijuhi õpetaja (tase 6); Toivo Õnneleid - liiklusohutusalane rakenduskõrgharidus, mootorsõidukijuhi õpetaja (tase 6).
Maht 13.5 EAP (kontaktõpe 100 tundi, iseseisevõpe 259)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Enn Poola, Toivo Õnneleid
Kursuse hind 475 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 2
Korraldaja Haapsalu kolledž, Heli Ainjärv, 5208661, kolledz@hk.tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 14.08.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 24.08.2017    09:30-17:45 A-kategooria mootorsõiduki juhi koolitusega seonduv (sissejuhatus ainesse, seadusandlus, teooria- ja sõiduõppe tundide ettevalmistamisega seonduv). Heli Ainjärv, Enn Poola, Toivo Õnneleid  
 25.08.2017    09:30-17:45 Platsisõidu õpe õpilasena. Linnasõiduõpe õpilasena Enn Poola, Toivo Õnneleid, Raido Remmelg  
 15.09.2017    09:30-17:45 Platsisõidu õpe õpetajana.Linnasõiduõpe õpetajana, minitund. Enn Poola, Toivo Õnneleid, Raido Remmelg  
 22.09.2017    09:30-17:45 Teooriaõpe õpetajana. Eksamil viiakse läbi iseseisva tööna ettevalmistatud materjali põhjal teooria minitund eksamikomisjonile. Heli Ainjärv, Toivo Õnneleid