Multikultuursus, õpi- ja tööränne
Kursuse kood HRC0305/1
Toimumise aeg 28.08.2020 - 17.12.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25
Sihtgrupp karjäärispetsialistid; spetsialistid, kelle kliendid vajavad tuge rahvusvahelise õpi- ja töörände teemal ning omavad baasteadmisi nõustamisest; üliõpilased, kelle õppekava on seotud noorte võimestamisega ja kes omavad baasteadmisi nõustamisest
Eesmärk mõtestada inimeste õpirännet, töörändega seotud küsimusi ja multikultuursust laiemalt; saada teadmisi tööks inimestega, kes soovivad minna õppima või töötama välismaale ning kes on tulnud Eestisse välismaalt ja soovivad karjäärialast nõustamist.
Sisu I Multikultuursus ja rahvusvaheline ränne (26 akadeemilist tundi); II Karjäärinõustamine ja õpiränne (26 akadeemilist tundi); III Karjäärinõustamine ja tööränne (26 akadeemilist tundi); IV Kultuuridevaheline kompetentsus ja eri kultuuritaustaga klientide karjäärinõustamine (26 akadeemilist tundi).

Õpiväljundid mõistab õpirände tähtsust ja selle potentsiaali karjääri kujundamisel; mõistab töörände tähtsus ja selle potentsiaali karjääri kujundamisel; teab rahvusvahelise rände võimalusi ja on valmis nõustama sel teemal; oskab toetada noori, lapsevanemaid ja õpetajaid õpirändega seotud küsimustes, sh motiveerida, ette valmistada, toetada kogu õpirände jooksul ja tagasitulekul; oskab toetada nii noori kui ka täiskasvanuid töörändega seotud küsimustes; on teadlik multikultuursusest, sh eri kultuuride eripäradest ja väärtuste mitmekesisusest, oskab eri kultuuri taustaga kliente nõustada Eestis õppimisega ja töötamisega seotud küsimustes.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Koolitus koosneb neljast võrdsest sisumoodulist:, iga moodul 26 akadeemilist tundi. Veebipõhine õpe on kombineeritud kuni kahe kontaktseminariga (ava- ja lõpuseminar), sh videod, sõnastik - mõistete seletus, töö kirjandusallikatega, grupitöö, individuaalne töö, arutelu, veebiseminarid juhtumipõhine õpe, interaktiivsed ülesanded, karjääriinfo allikad, teadmiste test, eneseanalüüs, tagasiside.
Koolituse läbimiseks on vaja osaleda aktiivselt e-õppe protsessis, tehes interaktiivseid iseseisvaid ja grupitöö ülesandeid. Koolitus loetakse positiivselt läbituks kui on tehtud kõik ülesanded, test, eneseanalüüs (õpiväljundid), osaletud seminaril (2) ja veebiseminaridel (2) ning esitatud kokkuvõtlik e-kursuse tagasiside.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.
Maht 4 EAP (kontaktõpe 12 tundi, iseseisevõpe 92)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad PhD Tanja Dibou, MA Margit Rammo, Kadri Eensalu, Marta Traks, Monika Toiger
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse väärtus osaleja kohta on 210 eurot. Koolitust rahastab SA Archimedes ning see on sihtgruppi kuulujale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses.
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 24.08.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 28.08.2020    -     Tallinna Ülikool
 12.10.2020    -     e-õpe
 16.11.2020    -     e-õpe
 17.12.2020    -     auditoorium selgumisel
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp