HRC0305/1 - Multikultuursus, õpi- ja tööränne

Koostööpartnerid e-kursuse arendamisel ja läbiviimisel on Töötukassa EURES, Kutsekoda Europassi keskus ja YFU. Koolitust rahastab SA Archimedes ning see on sihtgruppi kuulujale tasuta.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

28.08.2020 - 17.12.2020

Registreerimise tähtaeg

26.08.2020

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25

Maht

104 akadeemilist tundi (kontaktõpe 12 tundi, iseseisevõpe 92 tundi)

Sihtgrupp

karjäärispetsialistid; spetsialistid, kelle kliendid vajavad tuge rahvusvahelise õpi- ja töörände teemal ning omavad baasteadmisi nõustamisest; üliõpilased, kelle õppekava on seotud noorte võimestamisega ja kes omavad baasteadmisi nõustamisest

Eesmärk

mõtestada inimeste õpirännet, töörändega seotud küsimusi ja multikultuursust laiemalt; saada teadmisi tööks inimestega, kes soovivad minna õppima või töötama välismaale ning kes on tulnud Eestisse välismaalt ja soovivad karjäärialast nõustamist.

Sisu

I Multikultuursus ja rahvusvaheline ränne (26 akadeemilist tundi); II Karjäärinõustamine ja õpiränne (26 akadeemilist tundi); III Karjäärinõustamine ja tööränne (26 akadeemilist tundi); IV Kultuuridevaheline kompetentsus ja eri kultuuritaustaga klientide karjäärinõustamine (26 akadeemilist tundi).

Õpiväljundid

mõistab õpirände tähtsust ja selle potentsiaali karjääri kujundamisel; mõistab töörände tähtsus ja selle potentsiaali karjääri kujundamisel; teab rahvusvahelise rände võimalusi ja on valmis nõustama sel teemal; oskab toetada noori, lapsevanemaid ja õpetajaid õpirändega seotud küsimustes, sh motiveerida, ette valmistada, toetada kogu õpirände jooksul ja tagasitulekul; oskab toetada nii noori kui ka täiskasvanuid töörändega seotud küsimustes; on teadlik multikultuursusest, sh eri kultuuride eripäradest ja väärtuste mitmekesisusest, oskab eri kultuuri taustaga kliente nõustada Eestis õppimisega ja töötamisega seotud küsimustes.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.

Lõpetamistingimused

Koolitus koosneb neljast võrdsest sisumoodulist:, iga moodul 26 akadeemilist tundi. Veebipõhine õpe on kombineeritud kuni kahe kontaktseminariga (ava- ja lõpuseminar), sh videod, sõnastik - mõistete seletus, töö kirjandusallikatega, grupitöö, individuaalne töö, arutelu, veebiseminarid juhtumipõhine õpe, interaktiivsed ülesanded, karjääriinfo allikad, teadmiste test, eneseanalüüs, tagasiside.
Koolituse läbimiseks on vaja osaleda aktiivselt e-õppe protsessis, tehes interaktiivseid iseseisvaid ja grupitöö ülesandeid. Koolitus loetakse positiivselt läbituks kui on tehtud kõik ülesanded, test, eneseanalüüs (õpiväljundid), osaletud seminaril (2) ja veebiseminaridel (2) ning esitatud kokkuvõtlik e-kursuse tagasiside.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

PhD Tanja Dibou, MA Margit Rammo, Kadri Eensalu, Marta Traks, Monika Toiger

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse väärtus osaleja kohta on 210 eurot. Koolitust rahastab SA Archimedes ning see on sihtgruppi kuulujale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses.

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

12

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
28.08.2020 - Tallinna Ülikool
12.10.2020 - e-õpe
16.11.2020 - e-õpe
17.12.2020 - auditoorium selgumisel