YKC0085/2 - Organisatsiooni sotsiaalne innovatsioon ja vastutus ("Rohepöörde juhtimine" koolituse moodul)

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

12.01.2024 - 16.05.2024

Registreerimise tähtaeg

28.08.2023

Toimumise koht

Tallinna Ülikool

Maht

78 akadeemilist tundi (kontaktõpe 26 tundi, iseseisevõpe 52 tundi)

Sihtgrupp

Era- ja avaliku sektori juhid ja spetsialistid, kes puutuvad oma igapäevatöös või lähitulevikus kokku rohepöörde, keskkonnasäästliku ja tasaarenguga, keskkonna- ja innovatsioonipoliitika meetmete rakendamise ning seotud kommunikatsiooniga.

Eesmärk

Saada ülevaade teguritest, mis kujundavad organisatsiooni sotsiaalset mõju ja sotsiaal-kultuurilistest faktoritest, mis mõjutavad organisatsiooni toimimist (sh rohepöörde kontekstis).
Saada oskusi, et osata analüüsida ja hinnata organisatsiooni sotsiaalset mõju
Saada aru (sotsiaalse) innovatsiooni olemusest, selle võimalikku rolli organisatsiooni arengus ja innovatsiooni toetamise praktikaid, sh avatud innovatsiooni, koosloomet ja disainmõtlemise põhimõtteid
Saada esmased teadmised küberturbe ja andmekaitse põhimõtetest vastutustundlikkus organisatsioonis rohepöörde kontekstis

Sisu

I Organisatsiooni sotsiaalne mõju ja vastutus (võrdõiguslikkus, tervishoid, heategevus, vastutustundlik valitsemine jm), sotsiaalse mõju eesmärgid ja mõõdikud
Organisatsiooni mõju inimestele ja ühiskonnale. Organisatsioon laiemate ühiskondlike protsesside ja muutuste (trendide) keskel, kus sotsiaalkultuurilised faktorid vormivad organisatsiooni käitumist. Miks iga organisatsioon peaks olema teadlik oma sotsiaalsest mõjust (lisaks mõjust keskkonnale) ja võtma vastutuse? Kuidas oma mõju hinnata. Eri organisatsioonide sotsiaalse mõju, eesmärkide ja mõõdikute analüüs. Ettevõtluse eri vormid, sh sotsiaalne ettevõtlus, näited vastutustundlike organisatsioonide praktikatest eri sektorites.
II (Sotsiaalse) innovatsiooni olulisus ja selle toetamine
Innovatsiooni ökosüsteemid, avatud innovatsioon (sh avatud innovatsiooni platvormid), koosloome teiste sektoritega, disainmõtlemine. Miks on oluline rohepöörde juhtimisel pöörata tähelepanu koostööle ja innovatsioonile, sh sotsiaalsele innovatsioonile? Kuidas määratleda innovatsioonide ühiskondlikku mõju? Probleemid ja riskid, mis võivad kaasneda sotsiaalse innovatsiooni ja koosloomega.
III Küberturvalisus ja andmekaitse kui iga organisatsiooni vastutustundliku käitumise oluline osa
Organisatsiooni küberturvalisuse ja andmekaitse aspektid, millega tuleb arvestada, sh rohepöörde kontekstis. Digitaliseerimisega kaasnevad ohud küberturbele ja andmekaitsele, mis mõjutavad ettevõtte osalemist rohepöördes. Erinevate digilahenduste mõju keskkonnale ja organisatsiooni küberturbele.

Õpiväljundid

selgitab sotsiaalse innovatsiooni ja vastutustundliku organisatsiooni olemust; analüüsib ja formuleerib organisatsiooni sotsiaalseid eesmärke ja mõõdikuid mõju hindamiseks; mõistab innovatsiooni ja selle ökosüsteemide rolli, teab selle eri aspekte (sh koosloome, avatud innovatsioon jms) ja seda, kuidas need saavad toetada organisatsiooni kujunemist sotsiaalselt innovaatiliseks ja vastutustundlikuks; teadvustab küberturvalisuse ja andmekaitse eri aspekte vastutustundliku organisatsiooni praktikas

Eeldused

Eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel, inglise keele oskus vähemalt B2, vähemalt bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud haridustase

õpikeskkond

E-õppe loengud viiakse läbi Zoomi keskkonnas. Õppemterjalid on kättesaadavad Moodle õpikeskkonnas, kuhu tuleb ka iseseisvad tööd üles laadida. Lähiõpe toimub TLÜ klassiruumides, mis on kohandatavad rühmatöödeks, varustatud tehnikaga, mis võimaldavad elektrooniliste presentatsioonide läbiviimisi.

koolitaja kompetentsus

Mooduli koolitaja on vähemalt magistrikraadiga mooduli sisuga seotud valdkonnas

Lõpetamistingimused

Iseseisvad ülesanded:
1. organisatsiooni sotsiaalse mõju eesmärgistamine ja hindamine - kirjalik juhtumianalüüs ja esitlus
2. läbi viidud avatud innovatsiooni põhimõtetel loodud (lühi-)protsess oma organisatsioonis, selle refleksioon ning esitlus kohtumisel;
3. organisatsiooni küberturbe ja andmekaitse poliitika loomine kirjalikult

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Katri-Liis Lepik, Bianka Plüschke-Altof

Kursuse hind

1920 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

koolitus- ja konverentsikeskus, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

20