HRC0260/2 - Klassiõpetaja esimeses kooliastmes II

NB! Koolituse algus lükkub edasi. Alustame 22.mäsrtil 2021
Osalejate arv on täis!

Toimumise aeg

05.02.2021 - 30.08.2021

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25 Tallinna Ülikool

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 92 tundi, iseseisevõpe 64 tundi)

Sihtgrupp

algajad õpetajad I kooliastmes, kellel puudub ettevalmistus klassiõpetaja erialal

Eesmärk

saada tuge klassiõpetajana töötamiseks esmaste pedagoogiliste baaskompetentside kujunemiseks kutsestandardist lähtuvalt; kujundada valmisolek enesearenguks ja pidevõppeks; kujundada arusaam õppimise ja tänapäevaste õpetamise põhimõtete mõistmiseks ja rakendamiseks; õppida vastavalt sellele õppija õppimist toetama, õppimist toetavat õpikeskkonda kujundama, õpi- ja õpetamistegevusi kavandama ja läbi viima, iseenda kui õpetaja tegevust uurima ning isiklikke arengueesmärke kavandama.

Sisu

Õppimist toetava õppeprotsessi planeerimine (sh hindamine) juhtimine ja analüüsimine. Autonoomset motivatsiooni toetav õppeprotsess. Lapse õppimise ja arengu toetamine. Õpimotivatsioon. Klassiruumi juhtimine ja enese- regulatsioonioskuste toetamine. Klassi tundmaõppimine. Sotsiaal-emotsionaalsed aspektid õppimisel. Käitumisraskustega õpilastega toimetulek. Käitumise tugikava koostamine. Koostöö lastevanematega.

Õppimine ja õpetamine ainedidaktikates I kooliastmes. Tähelepanu, motivatsiooni ja mõistete omandamise toetamine. Funktsionaalse lugemisoskuse ja kirjaliku eneseväljenduse arendamine. Vabalugemise suunamine. Aktiivõppe meetodid. Kuulamisülesanded. Õppemängud. Lõimimise võimalused. Muusika rakendamise võimalused õppeprotsessis. Loovharjutused kõnele ja liikumisele. Käelised tegevused. Väljaspool klassiruumi õppimise anatoomia. Haridustehnoloogilised võimalused õpikeskkonna kujundamisel. Digipädevuse kujundamine.

Õpetaja kui reflekteeriv praktik. Oma töö tõenduspõhine arendamine. Kutsestandard kui õpetaja eneserefleksiooni alus. Individuaalse õpitee analüüs ning edasiste sammude kavandamine.

Õpiväljundid

eesmärgistab, kavandab ning tagasisidestab õppeprotsessi I kooliastmes, lähtuvalt õppija arengulistest vajadustest ja õpitegevuse eesmärkidest (kasutades sh IKT vahendeid); oskab näha võimalusi autonoomiat ja koostööd toetava õpikeskkonna kujundamiseks; oskab luua tingimused ennast teadlikult määratlevate ja juhtivate õppijate kujunemiseks; oskab kujundada, analüüsida ja reflekteerida oma professionaalset arengut pedagoogina.

Eeldused

Algajad õpetajad, kellel on mõni muu haridusvaldkonnaga haakuv erialane bakalaureuse või magistrikraad, kuid ettevalmistus klassiõpetaja erialal puudub

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Lõpetamistingimused

Teemakäsitustel toetutakse erinevatele kaasavatele meetoditele ja praktikatele, kus fookuses on osalejatega koosloomine ja reaalsete sammude kavandamine õpitu rakendamiseks praktikas. Lisaks kasutatakse erinevaid aktiviseerivaid ja õppijakeskseid meetodeid nagu tutvumismängud, soojendusülesanded, lugude jutustamine, seostamisharjutused, rühmatöö, vestlus, eneseanalüüs jm.Moodulite ja ainedidaktikate iseseisev töö vastavalt õppejõu poolt antavale lähteülesannetele (sh õpimapi koostamine, õppematerjali loomine, käitumisprogrammi analüüs, miniuurimus, hindamismudeli koostamine jne

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Inge Timoštšuk, Monika Pullerits, Ene Lind, Lii Lilleorg, Ene Hiiepuu, Anne-Mai Näkk, Helene Uppin, Grete Arro jt

Kursuse hind

930 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
22.03.2021 - I moodul 22.-23. märts ja 9.-10. aprill 2021
23.04.2021 - II moodul 23.-24. aprill ja 7. mai 2021
21.05.2021 - III moodul 21.-22. mai 2021
07.06.2021 - IV moodul 7.-8. juuni 2021 ja 16.-18.juuni 2021
16.08.2021 - V moodul 16.-18.august 2021