Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö
Kursuse kood IKC0069/21
Toimumise aeg 02.10.2019 - 03.06.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25
Sihtgrupp mentorid
Eesmärk mõtestada kutseaastat ja mentorlust kui töökohal õppimise võimalust, mõista enda rolli ja tegevusi mentorina ning osata toetada algaja õpetaja kohanemist ning professionaalset arengut
Sisu I Õpetajaks kujunemine ja haridusasutusega kohanemine
Mentorluse mõiste.
Mentorlus kui koostöine õppimine. Mentorlus kui võimalus toetada professionaalset arengut, kohanemist ja muutumise protsesse. Mentorluse roll õppijakeskses koolis.
Kutseaasta eesmärgid kutseoskuste arendamises ja õpetajaks kujunemisel. Professionaalse arengu seaduspärasused.
Mentori roll ja ülesanded.
Mentori rollipilt. Mentori tegevused kohanemise ja professionaalse arengu toetamisel. Õpetajast mentoriks.
Täiskasvanu kui õppija, õpetaja kui õppija.
Täiskasvanu õppimist mõjutavad tegurid. Muutunud õppimise tähendus. Õppimise protsess. Õpimotivatsioon. Eneseanalüüs õpetaja professionaalses arengus.

II Mentorlus kui dialoog
Mentorlus kui koostöö. Usaldussuhte ülesehitamine. Nõustamisprotsess ja nõustaja põhioskused. Eetilised küsimused nõustamisel. Arenguvestluse ettevalmistamine ja läbiviimine. Mentori sotsiaalne kompetentsus: suhtlemisoskused ja enesekohased oskused. Aktiivne kuulamine, küsimuste esitamine. Kokkuvõtete tegemine. Minakaitse vältimine. Suhtlustasandid. Suhtlemistõkked. Tunnete juhtimine.

III Mentor professionaalse arengu toetajana
Mentori tegevused professionaalse arengu toetamisel. Vaatlus. Vaatluse eesmärgid ja fookus. Vaatluseelne ja vaatlusjärgne vestlus. Professionaalset arengut ja motivatsiooni toetav tagasiside. Videotagasiside.

IV Mentor kui õpetaja ja õppija
Mentorlus kui protsess. Mentori tegevused erinevatel etappidel. Mentori metaoskused. Mentori ja õpetaja enesehoid. Enesehinnangu toetamine ja läbipõlemise vältimine. Mentori enesehindamine. Supervisioon õpetaja ja mentori töös.
Õpiväljundid mõistab mentorluse tähendust haridusorganisatsioonis ja selle mõju individuaalsele õppimisele, teadvustab mentori rolli ja enda kui mentori tegevusi kolleegi professionaalse arengu toetamisel, mõistab ennast kui liidrit, head suhtlejat ning oskab kasutada dialoogi mentorsuhtes, suudab analüüsida ennast õpetaja, uurija ning mentorina ning toetada mentee eneseanalüüsi, oskab viia läbi vaatluse eelset ja järgset vestlust ning anda professionaalset arengut toetavat tagasisidet.
Eeldused vähemalt 3- aastase töö- ja arendustöö kogemusega tegevõpetajad
Lõpetamistingimused Osalemine õppesessioonidel
Mentori töö analüüs kutseaastal
Iseseisvate tööde sooritamine
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 56 tundi, iseseisevõpe 100)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad MA Ilona Sillak, MA Maili Liinev, Tuuli Vellama jt
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Sirje Ideon, 6199527, sirje.ideon@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp