HRC0363/3 - Pedagoogika - õppimisest ja õpetamisest alustavale õpetajale

Osalejate arv on täis!

Toimumise aeg

10.11.2022 - 31.03.2023

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn

Maht

312 akadeemilist tundi (kontaktõpe 138 tundi, iseseisevõpe 174 tundi)

Sihtgrupp

Tööd alustavad või juba õpetajana tegutsevad õpetajad, kellel on vähemalt magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase, kuid kellel puudub pedagoogiline ettevalmistus.

Eesmärk

saada tuge õpetajana töötamiseks esmaste pedagoogiliste baaskompetentside kujunemiseks kutsestandardist lähtuvalt; olla valmis enesearenguks ja pidevõppeks;
kujundada arusaam õppimise ja tänapäevaste õpetamise põhimõtete mõistmiseks ja rakendamiseks; õppida vastavalt sellele õppija õppimist toetama, õppimist toetavat õpikeskkonda kujundama, õpi- ja õpetamistegevusi kavandama, iseenda kui õpetaja tegevust uurima ja isiklikke arengueesmärke kavandama.

Sisu

Õpetaja kui õppiv professionaal (uskumused, teadmised, tegevused, vastutus. Õpetaja kutsestandard. Õpetaja roll õppimise toetamisel ja õppimist toetava õpikeskkonna kujundamisel. Õppimise neurobioloogilised alused. Aju strukturaalne ja funktsionaalne ülesehitus. Areng ja küpsemine. Neuroplastilisus. Täidesaatvad funktsioonid. Tähelepanu, eneseregulatsioon, pidurdus. Seosed klassiruumi juhtimisega. Mälu ja õppimine. Sooritus ja õppimine. Arusaamist soodustavad strateegiad. Mõtlemise ja mõistete areng. Metakognitiivsed strateegiad. Neuroplastilisus ja võimekususkumused. Õpetaja roll juurdekasvuuskumuste toetamisel. Õpimotivatsioon. SDT. Psühholoogilised baasvajadused. Struktuur ja autonoomia. Õpetaja roll autonoomse motivatsiooni toetamisel.
Õppimist toetava õppeprotsessi planeerimine (sh hindamine) juhtimine ja analüüsimine. Autonoomset motivatsiooni toetav õppeprotsess. Õpetaja roll õppimise toetamisel ja õppimist toetava õpikeskkonna kujundamisel. Õppimiseks soodsa mikrokliima loomine. Klassiruumi juhtimine ja eneseregulatsiooni- oskuste toetamine. Klassi tundmaõppimine. Sotsiaal- emotsionaalsed aspektid õppimisel. Käitumisraskused. Töö lastevanematega. Klassijuhataja roll. Õppimist toetava õppeprotsessi planeerimine (sh hindamine) juhtimine ja analüüsimine. Autonoomset motivatsiooni toetav õppeprotsess. Õppekava. Õpetaja töökava. Läbivad teemad ja lõiming. Üldpädevused, ennastjuhtiva õppija kujundamine. Õpetamine digirikkas keskkonnas. Haridustehnoloogilised võimalused ja vahendid õpikeskkonna kujundamisel. Õppija individuaalsete õpivajaduste toetamine. Õppe diferentseerimine. Õppija eripära (sh õpiraskused), selle märkamine ja toetamine. Õpetaja kui reflekteeriv praktik. Oma töö tõenduspõhine arendamine. Kutsestandard kui õpetaja eneserefleksiooni alus. Õpetaja arengumapi ehk e-portfoolio koostamine. Individuaalse õpitee analüüs ning edasiste sammude kavandamine.

Õpiväljundid

märkab ja analüüsib psüühiliste protsesside rolli õppimisel (sh üldpädevuste arengus); näeb võimalusi autonoomiat ja koostööd toetava õpikeskkonna kujundamiseks; loob tingimused ennast teadlikult määratlevate ja juhtivate õppijate kujunemiseks; eesmärgistab, kavandab ja tagasisidestab õppeprotsessi õppija arengulistest vajadustest ja õpitegevuse eesmärkidest (kasutades sh IKT vahendeid) lähtudes; analüüsib ja kavandab oma professionaalset arengut õpetajana.

Eeldused

Õpetajad, kellel on magistriharidus, kuid puudub ettevalmistus õpetajana töötamiseks.

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalusi jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Lõpetamistingimused

Kursuse kontaktõpe on jagatud viieks mooduliks. Iga moodul kestab kaks 6-tunnist päeva. Moodulite vahel täidab osaleja iseseisvalt etteantud ülesandeid, mis toetavad kutse omistamiseks vajaliku arenguportfoolio kokkupanekut (nt klassiruumi, õpioskuste kaardistus, kursusel õpitu teadlik rakendamine ja analüüs, märkamisülesanded)

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Katrin Poom-Valickis; Kriste Talving , Kadi Georg; Triin Ulla

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Kätlin Vanari, 6199 856 , katlin.vanari@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
10.11.2022 - I moodul 10.-11.11.2022
25.11.2022 - II moodul 25.-26.11.2022
05.12.2022 - IV moodul 5.-6.01.2023
12.12.2022 - III moodul 12.-13.11.2022
13.01.2023 - 13.-14.01.2023
30.01.2023 - VI moodul 30.-31.01.2023
27.02.2023 - VII 27.-28.02. ja 01.03.2023
18.03.2023 - 18.03.2023
20.03.2023 - VIII moodul 20.-21.03.2023