Ettevõtlusõppe hindamine 4. ja 5. taseme kutseõppes
Kursuse kood AYC0261/1
Toimumise aeg 22.11.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp Kutseõppeasutuste õpetajad, kes õpetavad ettevõtlust või planeerivad seda õpetama hakata, gümnaasiumide majandus- ja ettevõtlusõpetajad
Eesmärk Koolituse läbinud õpetaja omab vajalikke teadmisi ja oskusi ettevõtlusõppe moodulite metoodiliseks rakendamiseks õppetöös.
Sisu Ettevõtlikkuse kujundamine.
Hindamismeetodid ja hindamise läbiviimiseks kasutatavad digivahendid
Ettevõtluspädevust toetavad võtmepädevused. Läbivad õppemeetodid ettevõtlusõppes
Ettevõtluspädevuse hindamine. Ettevõtlikkuse hindamine. Kujundav hindamine, refleksioon ja tagasiside
Kokkuvõttev hindamine. Hindamissüsteemi ülesehitus, hindamisülesanded ja -kriteeriumid
Õpiväljundid mõistab ettevõtlusõppe moodulite pedagoogilisi lähtekohti ja rakendamise põhimõtteid; kasutab ettevõtlusõppes õppija ettevõtlikkust toetavaid õppe- ja hindamismeetodeid lähtuvalt ettevõtlusõppe moodulite eesmärkidest ja õpiväljunditest
Eeldused Õpetamise kogemus
Lõpetamistingimused Aktiivne osalemine koolitusel ja praktilise ülesande lahendamine meeskonnas. Koolitusel kasutatakse mitmekesiseid õppijaid kaasavaid ja õppimist toetamist meetodeid sh meeskonnatöö, praktiline harjutus, ideekaart ja mõistekaart ning grupiarutelu.
Õpikeskkond Kontaktpäev toimub auditooriumis, kus on olemas teisaldatavat toolid ja lauad, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Osalejad, kellel on võimalik, võiksid kaasa võtta ka oma sülearvuti.
Koolitaja kompetentsus pedagoogiline või ettevõtlusealane kõrgharidus, vähemalt 5-aastane kogemus täiskasvanute koolitajana või täiskasvanukoolitaja kutsetunnistus
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Jane Mägi, Eneken Titov
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilian.ruckenberg@tlu.ee