HRC0529/2 - Õpetaja professionaalse tegevuse analüüs tunnis õppimist toetava keskkonna loomisel II ("Õppimise ja õpetamise alused" koolituse moodul)

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

27.01.2025 - 15.06.2025

Registreerimise tähtaeg

28.08.2023

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn

Maht

78 akadeemilist tundi (kontaktõpe 32 tundi, iseseisevõpe 46 tundi)

Sihtgrupp

Õpetajana töötavad või alustavad isikud, kellel puudub pedagoogiline (õpetajakoolitus) ettevalmistus).

Eesmärk

Arendada koolikogemuse kaudu kasvatusteaduslike ja ainedidaktika teadmisi, oskusi ja hoiakuid, õpetaja identiteedi kujunemist; arendada pedagoogiliste situatsioonide ja õpikeskkonna analüüsioskusi, valmisolekut siduda teooriat ja praktikat aine- ja kutsealaste teadmiste ja oskuste rakendamiseks koolikeskkonnas või õpikeskkonnas.

Sisu

Õppijate individuaalsete erinevuste märkamine õppeprotsessis (aktiivsus tunnis, tegevused, motivatsioon, õpetaja reageerimine jms). Individuaalse õppija jälgimine ja individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmine. Õppija(te) individuaalsust toetava õpetamise rakendamine ja selle analüüs (lühikese tegevusuuringu läbiviimine).

Õpiväljundid

Analüüsib õpikeskkonda ja õpetaja tegevusi õppimist toetava õpikeskkonna kujundamisel, sidudes analüüsitulemused õpingute käigus omandatud teadmistega; analüüsib kooli õpikeskkonda ja õpilase tugisüsteemi, toetudes dokumentidele, vaatlustele ja vestlustele tugipersonaliga; kavandab, rakendab ja analüüsib õppimist toetavate tegevuste tõhusust tunnitegevuste läbiviimisel ja tegevusuuringu käigus, toetudes ainete raames omandatud teoreetilistele teadmistele

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Vaatlusülesanded (õppija individuaalsete eripärade märkamine ja arvestamine, hariduslike erivajadustega õpilased ja nende toetamine, klassijuhatajatöö, kooli tugisüsteem, tegevusuuringu rakendamine) ja väikesemahulised ainedidaktika õpingutest tulenevad praktilised ülesanded (erivajadusega õpilase toetamiseks suunatud tegevused, loov- või uurimistöödega seonduvad tegevused, hindamisvahendi/-kriteeriumite koostamine ja rakendamine, kogemusõppe rakendamine avatud õpikeskkonnas). Paaris- või rühmatöö ette valmistamine ja läbi viimine. Kaasüliõpilase tegevuse analüüs.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Katrin Poom-Valickis, Kriste Talving

Kursuse hind

1510 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

3