Andmekaitse ja isikuandmete käitlemine
Kursuse kood AYC0032/13
Toimumise aeg 13.06.2018
Toimumise koht Tallinn, Uus-Sadama 5, Tallinna Ülikooli Mare hoone ruum M-649
https://www.tlu.ee/et/ylikool/Linnak
Sihtgrupp Organisatsioonide töötajad, kes puutuvad oma töös kokku isikuandmete käitlemisega ning kes satuvad tihti situatsiooni, kus on vaja klientide andmeid jagada kolmandatele osapooltele (nt pangad, kindlustused, turvaettevõtted, haiglad, politsei, vanglatöötajad jne).
Eesmärk omandada teadmisi isikuandmete kaitse õigusest ja isikuandmete käitlemise peamistest printsiipidest, et paremini toime tulla töös vajaminevate isukuandmete käitlemise ning jagamisega kolmandatele osapooltele, saada ülevaade uuest isikuandmete kaitse üldmäärusest ja sellega kaasnevatest muudatustest.
Sisu Isikuandmete kaitse eesmärgid, isikuandmete töötlemisega seonduvad riskid.
Isikuandmete töötlemise põhimõtted.
Isikuandmete töötlemise seaduslikkus.
Töötlemine nõusoleku alusel ja nõusolek alaealise puhul. Teavitamisprotseduur. Nõusoleku tagasivõtmine.
Töötlemine, mis on vajalik lepingu täitmiseks.
Töötlemine juriidilise kohustuse täitmiseks.
Töötlemine õigustatud huvi korral.
Isikuandmete eriliikide töötlemine.
Isikuandmete töötlemise registreerimine. Toimingute register.
Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord.
Teave ja juurdepääs isikuandmetele. Õigus andmete parandamisele. Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele. Andmete ülekandmise õigus. Õigus esitada vastuväiteid.
Andmekaitse-alaste õiguste piirangud.
Vastutav ja volitatud töötleja ja nende vastutus.
Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse.
Rikkumisest teavitamise kohustus.
Andmekaitsealane mõjuhinnang.
Andmekaitseametnik ja tema ametiseisund.
Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele.
Õiguskaitsevahendid. Õigus hüvitisele. Trahvid.
Õpiväljundid teab isikuandmete kaitse eesmärke, isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja õiguslikke aluseid ja sellega seonduvaid riske; 
teab, millised on isikuandmete eriliigid; 
oskab eristada töötlemist nõusoleku, lepingu, õigustatud huvi või seaduse alusel (sh elu ja tervise kaitseks, teadusuuringuteks);
oskab küsida nõusolekut isikuandmete töötlemiseks ning rakendada teavitamisprotseduure;
teab andmesubjekti õigusi ja isikuandmete töötlemise eest vastutava isiku rolli (kohustusi ja vastutust);
mõistab andmekaitseametniku rolli ja ülesandeid.
Eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused Koolituse läbimiseks tuleb osaleda lähiõppepäeval
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli linnak
Koolitaja kompetentsus oma valdkonna ekspert, MA
Maht 6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Tiina Pajuste
Kursuse hind 156 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Hind sisaldab koolitust, jaotusmaterjale ja kohvipause.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 12.06.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 13.06.2018    10:00-11:30 Isikuandmete kaitse üldmäärus; isikuandmete töötlemise põhimõtted ja õiguslikud alused. Tiina Pajuste M-649
 13.06.2018    11:45-13:15 Selge teave; andmesubjekti õigused; isikuandmete turvalisus; andmekaitsespetsialist. Tiina Pajuste M-649
 13.06.2018    14:00-15:30 Vastutava/volitatud töötleja vastutus; isikuandmete töötlemisülevaade; andmekaitsealane mõjuhinnang. Tiina Pajuste M-649