LTC0176/4 - Spordi üldained - Treener, tase 5

Registreerumine avatud 1.-23.maini. Registreerumine soodushinnaga koolitusele toimub Spordikoolituse ja - Teabe sihtasutuse registreerimislehel https://www.sport.ee/event/742/uldained_ekr_5. Harno Moodle konto loomise info ja arve saadetakse registreerinutele peale registreerumistähtaja lõppu. Koolitusest loobujatel, samuti maksja andmete muutumisest palun informeerida korraldajaid (treener@tlu.ee) enne arve väljastamist hiljemalt 23.mai 2021.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

24.05.2021 - 27.06.2021

Registreerimise tähtaeg

23.05.2021

Toimumise koht

Harno Moodle keskkonnas
https://moodle.edu.ee/

Maht

70 akadeemilist tundi (kontaktõpe 70 tundi)

Sihtgrupp

Treeneri, tase 5 kutse taotlejad; kehalise kasvatuse õpetajad; sportlased; huvilised

Eesmärk

omandada teoreetilised baasteadmised treeneri, tase 5 kutse taotlemiseks.

Sisu

Spordikorralduslik ettevalmistus (10 akadeemilist tundi):
Töösuhteid reguleerivad õigusaktid ja töösuhetes kasutatavad põhimõisted (2). Ettevõtte asutamine, rahastamise võimalused. MTÜ asutamine, liikmed, juhtimine (2)
Spordi rahastamine (2) Organisatsiooni töö korraldamine. Asjaajamine ja dokumentatsioon (2). Suhtlemine avalikkuse ja meediaga (2)
Pedagoogilis-psühholoogiliste ja biomehhaanika ained (24 ak/h):
Treeningu juhtimine ja kontroll (2). Liigutustehnika individualiseerimine, modelleerimine ja tehnika täiustamine (2). Treeneri kutsemeisterlikkust mõjustavad tegurid (1). Sporditreeningu spetsiaalprintsiibid (1). Treeningu adaptatsioonilised aspektid (2). Vastupidavus ja selle arendamise metoodika (2). Painduvuse ja osavuse arendamise metoodika (2). Kiirusvõimete arendamise metoodika (2). Jõuvõimete arendamise metoodika (2). Eri spordialade spordimeditsiiniline iseloomustus. Taustajõud spordis (4). Taastumisprotseduurid ja taastumisvahendid spordis (2). Treenitavus ja sünnipärased eeldused (2)
Biomeditsiiniliste ained (36 ak/h):
Treening ja soolised iseärasused (2). Vastupidavus- ja ultravastupidavustreeningu füsioloogiline eripära (2). Arstlik- pedagoogiline ja enesekontroll spordis (4). Kiirus- ja jõutreeningu füsioloogiline eripära (2). Aklimatiseerumine spordis (2). Doping spordis (2). Sunnitud treeningpausist taastumine (2). Töövõime pikaajaline dünaamika (2). Ületreening, läbipõlemine ja relaksatsioon (1). Sportliku vormi ajastamine (2). Vee ainevahetus puhkeseisundis ja kehalisel tööl (2). Treening ja organismi kaitsesüsteem (2) Tippsportlase toitumisvajadused (2). Toitumise erirežiimid. Toidulisandite kasutamine spordis (2). Kommunikatsioon: treener, sportlased ja lapsevanemad (1). Visualiseerimine (1). Spordipsühholoogia rakendused: kognitiivsed võimed (1). Agressiivsus spordis (1). Sporditraumade spordipsühholoogiline aspekt (1). Psüühiliste protsesside seos kehalise tegevusega (1). Enesekindlus spordis (1)

Õpiväljundid

omab teoreetilisi baasteadmisi treeneri (tase 5) kutseeksami sooritamiseks spordi üldainete osas; tunneb valdkonnaga seotud seadusi ja õigusakte; teab ettevõtluse, turunduse ja juhtimise aluseid; tunneb spordiajalugu, siseriiklikke ja rahvusvahelisi spordiorganisatsioone; teab inimese anatoomiat ja füsioloogiat; teab kehaliste võimete arendamise tänapäevaseid teooriaid ja metoodikaid; teab treeningprotsessi põhimõtteid ja treeningute strateegilise planeerimise aluseid; oskab arvestada ea, soo, kvalifikatsiooni ja tervisliku seisundi seoseid treeningprotsessis; tunneb treeninguandmete analüüsi ja hindamise põhimõtted; teab taastumisvahendeid spordis; tunneb spordipedagoogika-, didaktika- ja spordipsühholoogia aluseid; planeerib terviklikke treeningtsükleid eesmärgist lähtudes.

Eeldused

Abitreeneri 4. taseme kutse või vastavate baasteadmiste olemasolu.

õpikeskkond

Harno Moodle'i elektroonne õpikeskkond

koolitaja kompetentsus

Vastava aine õppejõud ülikoolis, eriala spetsialist

Lõpetamistingimused

Õpe toimub loengu/arutelu vormis. Arutelude tekke eelduseks on osalejate tutvumine õppematerjalidega, mis on leitavad õpikeskkonnast.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Karin Baskin PhD, Joe Noormets PhD, Kirsti Pedak MsC, Boris Bazanov PhD, Kristjan Port PhD, Tiia Randma, Indrek Rannama MsC, Kaivo Thomson PhD, Toomas Tõnise, Marko Udras, Karmen Reinpõld, Pii Metsavas

Kursuse hind

260 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Soodushind 130.- Soodushinnaga registreerumine toimub Spordikoolituse ja -Teabe SA kodulehel:https://www.sport.ee/event/742/uldained_ekr_5. Kohad täidetakse registreerumise järjekorras. Soodushinnaga koolitusele registreerumiseks on vajalik oma spordialaliidu poolne soovitus. Soovitaja võib olla alaliidu juht või spordiala kutsekomisjoni esimees. Nõusolek soovitamiseks võib olla suuline. Soovitaja nimi tuleb deklareerida vastavas lahtris registreerimislehel. Kui kontrollimise käigus selgub, et soovitaja ei ole oma soovitusest teadlik on koolitusel osaleja kohustatud tasuma täishinna.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Toomas Herde, 5054659, treener@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

35

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
24.05.2021 - Harno Moodle
27.06.2021 - Harno Moodle