Riigikaitseõpetuse didaktika ("Riigikaitseõpetus" koolituse moodul)
Kursuse kood HRC0007/2
Toimumise aeg 28.08.2017 - 10.06.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp õpetajahariduse üliõpilased, tegevõpetajad ja isikud, kellel on kutsekesk- või kõrgharidus ja läbitud sõjaväeline baasväljaõppe kaitseväes või Kaitseliidus (TSOBKkl) ning õpetavad või soovivad koolis õpetama asuda riigikaitse valikainet.
Eesmärk - toetada üliõpilaste teadmiste kujunemist riigikaitse õpetamise eesmärkidest, printsiipidest ja õpisisust lähtuvalt riigikaitseõpetuse ainekavast;
- kujundada oskused õppetöö didaktiliselt otstarbekaks planeerimiseks, läbiviimiseks ja hindamiseks lähtudes õppijakesksest õpetamise põhimõttest õppeprotsessis ning õppijate iseärasustest
Sisu Kursusel käsitletavad teemad: Didaktika mõiste, didaktiline süsteem ja selle komponendid. Didaktika põhiprintsiibid. Õpikäsitused, õppijakeskne õpetamine. Haridusalased õigusaktid. Riigikaitse õpetuse eesmärgid ja sisu lähtuvalt gümnaasiumi riiklikust õppekavast. Läbivad teemad ja lõiming teiste ainetega. Riigikaitseõpetuse seosed teiste õppe- ja kasvatustegevuse valdkondadega. Õppetöö planeerimine, õpetaja töökava, ainekava. Aktiviseeriv õpikeskkond ja selle kujundamine. Sotsiaalne ja füüsiline õpikeskkond. Õppetund, õppetunni eesmärgid, etapid, tunni kavandamine, hindamine. Õppemeetodid riigikaitse õpetamisel. Õpilaste tundmaõppimine, õpilaste vajadustega arvestamine. Noorukite ealised iseärasused ja käitumine. Grupiprotsessid õppetöös.

Õpiväljundid Osaleja:
- mõistab riigikaitseõpetuse eesmärki, õpisisu ja aine õpetamise üldprintsiipe;
- lõimib riigikaitseõpetust teiste üldharidusõppeainetega;
- planeerib õppetööd didaktikaliselt otstarbekalt, valides sobilikke ja põhjendatud õppijakeskseid õppe- ja hindamismeetodeid lähtuvalt tunni ja ainekava õpiväljunditest ning õpilastest;
- mõistab õppimise ja õpetamise olemust ja põhimõtteid lähtuvalt õpilaste iseärasustest ning arvestab neid õppeprotsessis.
Eeldused õpetajahariduse üliõpilased, tegevõpetajad ja isikud, kellel on kutsekesk- või kõrgharidus ja läbitud sõjaväeline baasväljaõppe kaitseväes või Kaitseliidus (TSOBKkl) ning õpetavad või soovivad koolis õpetama asuda riigikaitse valikainet.
Lõpetamistingimused Kursus toimub loengute ja seminaride vormis ning õppimist toetab e-õppe keskkond Moodle. Õppeaine raames toimuvad õppekäigud. Kursuse vältel tuleb üliõpilastel sooritada kirjalikud iseseisvad tööd ja sooritada eksamitöö.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 30 tundi, iseseisevõpe 126)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Meidi Sirk, Jonatan Vseviov, Priit Heinsoo, Erki Kodar, Margus Pae, Margo Klaos, Mariliis Mets
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitust rahastab Kaitseministeerium.
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, +372 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 29.06.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 15.09.2017    10:15-12:30      
 16.09.2017    11:15-17:45      
 13.10.2017    17:15-18:45      
 14.10.2017    09:00-11:30      
 11.11.2017    10:15-17:45      
 08.12.2017    13:15-18:45      
 09.12.2017    13:15-18:45