TKC0063/1 - Õhinapõhine kümblemine

Toimumise aeg

13.02.2014 - 30.04.2014

Toimumise koht

Tallinn

Maht

52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 30 tundi, iseseisevõpe 22 tundi)

Sihtgrupp

põhikooli aineõpetajad ja klassiõpetajad

Eesmärk

- luua kogemusõppe kaudu õpetajatele tingimused teadmiste omandamiseks ja positiivse hoiaku kujundamiseks õpilaskeskse õppeprotsessi loomisse ja selle juhtimisse aine-, keele- ja õpioskuste lõimimisel.

Sisu

Keelekümblusprogrammi eesmärk ja kogemused. Keelekümblusprogrammi eesmärk, põhimõtted ja seos põhikooli riikliku õppekavaga. Kakskeelsuse areng, teises keeles õppimise mõju ja tugistruktuurid, nende loomine.

Lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) võimalused, strateegiad. Lõimitud õppeprotsessi juhtimine. LAK-õppe õppematerjalide kohandamisele esitatavad nõuded.
LAK-õppe õppimist toetav keskkond.

Õpetaja laienenud roll aine- ja keeleõpetajana, õppeprotsessi juhina. Keelekümblusmetoodika põhimõtted tundide planeerimisel ja õpikeskkonna kujundamisel.

Õpiväljundid

- teab ainealast põhiterminoloogiat ja oskab seda asjakohaselt kasutada;
- tunneb lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtteid ning lähtub neist õpikeskkonna kujundamisel;
- oskab kavandada õpilaskeskset õppeprotsessi ja põhjendab oma valikuid;
- oskab kasutada mitmekesiseid koostöiseid õppemeetodeid ning rakendab õppimisel kohandatud õppevara;
- oskab rakendada aine-, keele- ja õpioskuste lõimimise viise ning anda õppijale tagasisidet;
- oskab reflekteerida kavandatud õpiprotsessi.

Lõpetamistingimused

osalemine auditoorses õppes, nõuetekohase iseseisva töö esitamine

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

PhD Airi Kukk, Maire Kebbinau, Urve Aja

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta.

Korraldaja

Täiendõppekeskus, Monica Sakk, 6011074, monica.sakk@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
13.02.2014 - I sessiooni 1.õppepäev
14.02.2014 - I sessiooni 2.õppepäev
06.03.2014 - II sessiooni 1.õppepäev
07.03.2014 - II sessiooni 2.õppepäev
04.04.2014 - III sessioon