Õhinapõhine kümblemine
Kursuse kood TKC0063/1
Toimumise aeg 13.02.2014 - 30.04.2014
Toimumise koht Tallinn
Sihtgrupp põhikooli aineõpetajad ja klassiõpetajad
Eesmärk - luua kogemusõppe kaudu õpetajatele tingimused teadmiste omandamiseks ja positiivse hoiaku kujundamiseks õpilaskeskse õppeprotsessi loomisse ja selle juhtimisse aine-, keele- ja õpioskuste lõimimisel.
Sisu Keelekümblusprogrammi eesmärk ja kogemused. Keelekümblusprogrammi eesmärk, põhimõtted ja seos põhikooli riikliku õppekavaga. Kakskeelsuse areng, teises keeles õppimise mõju ja tugistruktuurid, nende loomine.

Lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) võimalused, strateegiad. Lõimitud õppeprotsessi juhtimine. LAK-õppe õppematerjalide kohandamisele esitatavad nõuded.
LAK-õppe õppimist toetav keskkond.

Õpetaja laienenud roll aine- ja keeleõpetajana, õppeprotsessi juhina. Keelekümblusmetoodika põhimõtted tundide planeerimisel ja õpikeskkonna kujundamisel.
Õpiväljundid - teab ainealast põhiterminoloogiat ja oskab seda asjakohaselt kasutada;
- tunneb lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtteid ning lähtub neist õpikeskkonna kujundamisel;
- oskab kavandada õpilaskeskset õppeprotsessi ja põhjendab oma valikuid;
- oskab kasutada mitmekesiseid koostöiseid õppemeetodeid ning rakendab õppimisel kohandatud õppevara;
- oskab rakendada aine-, keele- ja õpioskuste lõimimise viise ning anda õppijale tagasisidet;
- oskab reflekteerida kavandatud õpiprotsessi.
Lõpetamistingimused osalemine auditoorses õppes, nõuetekohase iseseisva töö esitamine
Maht 2 EAP (kontaktõpe 30 tundi, iseseisevõpe 22)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad PhD Airi Kukk, Maire Kebbinau, Urve Aja
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta.
Korraldaja Täiendõppekeskus, Monica Sakk, 6011074, monica.sakk@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 13.02.2014    - I sessiooni 1.õppepäev    
 14.02.2014    - I sessiooni 2.õppepäev    
 06.03.2014    - II sessiooni 1.õppepäev    
 07.03.2014    - II sessiooni 2.õppepäev    
 04.04.2014    - III sessioon