YKC0044/1 - Kolme sammuga ettevõtjaks

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

22.08.2018 - 26.10.2018

Registreerimise tähtaeg

21.08.2018

Toimumise koht

Tallinna Ülikooli linnak, Narva mnt 29 (Astra hoone), Uus-Sadama 5 (Mare)
https://www.tlu.ee/kuidas-tulla-ja-parki...

Maht

118 akadeemilist tundi (kontaktõpe 62 tundi, iseseisevõpe 56 tundi)

Sihtgrupp

Ettevõtlusega alustada soovivad inimesed, kes soovivad teadmisi ja oskusi oma ettevõtte loomiseks, abi äriplaani koostamiseks ja äriidee realiseerimiseks. 
Kogemustega ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ettevõtte arendamiseks ja laiendamiseks.

Eesmärk

- saada baasteadmised ettevõtlusest, ettevõtlikkust käitumisest ning ettevõtjaks saamisel;
- omandada oskused äriidee analüüsist ja selle praktilisest elluviimisest;
- saada oskused äriidee kavandamise olulistest sammudest alates idee genereerimisest kuni finantsprognoosideni;
- omadada teadmised ja oskused toote/teenuse turundamisest ja selle brändimisest;
- õppida oma ideed esitlema ja kaitsma

Sisu

Koolitus koosneb kolmest moodulist:

I Äriplaan ja äriplaani kirjutamine;
Ettevõtluse olemus ja ettevõtlik käitumine. Ettevõtja isiksuse omadused, ettevõtjaks kujunemine, ettevõtjale vajalikud oskused ja omadused, eneseanalüüs. Ettevõtlusega kaasnevad riskid ja nendega toimetulek. Ärimudeli väljatöötamine. Äriplaani olemus, sihtgrupid, ülesehitus, soovitused koostamiseks. Tegevusala valik ja olukorra analüüs antud tegevusalal. Äriplaani struktuur. Ettevõtte alustamiseks vajalike ressursside hinnang.

II Väikeettevõtte raamatupidamine, finantsaruandlus ja maksud;
Raamatupidamise põhialused, põhimõisted, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne. Ettevõtja suhtlemine maksuametiga -TSD ja käibedeklaratsioonid, raamatupidamise aastaaruanne. Raamatupidamisprogrammid ja raamatupidamisega igapäevane korraldus. Toote/teenuse omahinna leidmise metoodika, kulud, nende jagunemine ja liigitus.
Maksud väikeettevõtja seisukohast. Maksude liigitus, nende olemus ja maksustamise põhialused. Maksude arvestamine ja arvutamine. Maksude mõju ettevõtte igapäevasele finantsseisundile.
Eelarvestamine ja finantskavandamine. Investeeringute tasuvuse hindamine. Ettevõtte finantsaruannete analüüs - vertikaal ja horisontaalanalüüs, suhtarvuanalüüs. Pikaajaliste investeeringute plaani koostamine.

III Väikeettevõtte turundamine ja bränding;
Turunduse põhiolemus, 4P mudel, turunduse roll väikeettevõtte edu saavutamisel. Turundusmeetmestiku analüüs ja erinevad turundusvõtted väikeettevõtja seisukohalt. Turundus ja tarbija: mida peame teadma tarbijatest, kuidas toimib ostuprotsess.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:
- mõistab ettevõtluse olemust ja põhimõisteid;
- oskab lahti mõtestada ettevõtlikku käitumist ning ettevõtjale vajalikke eeldusi;
- omab teadmisi äriidee genereerimisest, idee teostusest, finantsplaneerimisest ja turundusest;
- on omandanud teadmised ja oskused väikeettevõtjale vajalikest raamatupidamislikest algteadmisest;
- tunneb ettevõtte finantsaruandluse põhialuseid;
- oskab hinnata ja arvutada oma ettevõtte investeeringute tasuvust;
- oskab analüüsida ettevõtte finantsseisundit finantssuhtarvude baasil;
- oskab lahti mõtestada brändi olemust ja selle rolli ettevõtte edu saavutamisel;
- tunneb turunduse põhialuseid ning oskab neid põhimõtteid kasutada;

Eeldused

Ettevõtlusega alustada soovivad inimesed, kes soovivad teadmisi ja oskusi oma ettevõtte loomiseks, abi äriplaani koostamiseks ja äriidee realiseerimiseks.
 Kogemustega ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ettevõtte arendamiseks ja laiendamiseks. Raamatupidajad, finantsistid.

õpikeskkond

Koolitused toimuvad Tallinna Ülikoolis.

koolitaja kompetentsus

valdkonna ekspert, vähemalt MA

Lõpetamistingimused

Iga mooduli lõpus koostab koolitatav iseseisvalt kirjaliku töö ning kaitseb/esitleb seda koolitajale.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Kristo Krumm

Kursuse hind

549 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolitusi ja jaotusmaterjale. Kõiki mooduleid on võimalik läbida ka eraldiseisvalt.

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

4

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
22.08.2018 17:00-19:30 Sissejuhatus ettevõtlusesse, ettevõtluse olemus ja ettevõtlik käitumine Kristo Krumm A-006
24.08.2018 17:00-19:30 Ettevõtjaks saamine, ettevõtja eneseanalüüs. erinevad ettevõtlusvormid Kristo Krumm A-006
28.08.2018 17:00-19:30 Ärimudel: ideest teostuseni, erinevad ärimudeli vormid, idee mudeldamine. Kodutöö - iseenda ärimudeli loomine Kristo Krumm M-136
31.08.2018 17:00-19:30 Ärimudelite esitlus ja analüüs, tagasisidestamine Kristo Krumm M-136
07.09.2018 17:00-19:30 Ärimudelist äriplaanini. äriplaani vajalikkus ja ülesehitus Kristo Krumm M-227
12.09.2018 17:00-19:30 Äriidee, visiooni, missiooni, eesmärkide paikapanek. Kodutöö - äriplaani eesmärkide täpne sõnastus Kristo Krumm M-135
18.09.2018 17:00-19:30 Ärikeskkonna analüüs - mikro ja makrokeskkond, konkurents, turg ja tarbijad. Kodutöö - keskkonnaanalüüs koostada Kristo Krumm M-135
21.09.2018 17:00-19:30 Turundus ja meeskond ettevõtte ülesehitamisel, finantsplaneerimise alusel. Kodutöö - äriplaani koostamine kõikides läbitud punktides Kristo Krumm M-135
28.09.2018 17:00-19:30 Äriplaanide esitlemine ja tagasiside Kristo Krumm M-135
02.10.2018 17:00-19:30 Raamatupidamise põhialused, põhimõisted, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne. Ettevõtja suhtlemine maksuametiga – TSD ja käibedeklaratsioonid, raamatupidamise aastaaruanne Kristo Krumm M-135
05.10.2018 17:00-19:30 Kulud ja nende mõju ettevõtte majandustegevusele. Kulude jagunemine ja liigitus. Toote/teenuse omahinna leidmise metoodika Kristo Krumm M-227
09.10.2018 17:00-19:30 Maksud väikeettevõtja seisukohast. Maksude liigitus, nende olemus ja maksustamise põhialused. Maksude arvestamine ja arvutamine. Maksude mõju ettevõtte igapäevasele finantsseisundile Kristo Krumm M-135
12.10.2018 17:00-19:30 Eelarvestamine ja finantskavandamine. Investeeringute tasuvuse hindamine. Ettevõtte finantsaruannete analüüs – vertikaal ja horisontaalanalüüs, suhtarvuanalüüs. Kristo Krumm M-135
15.10.2018 17:00-19:45 Pikaajaliste investeeringute plaani koostamine. Kristo Krumm M-135
16.10.2018 17:00-19:30 Turunduse põhiolemus, 4P mudel, turunduse roll väikeettevõtte edu saavutamisel. Turundusmeetmestiku analüüs ja erinevad turundusvõtted väikeettevõtja seisukohalt Kristo Krumm M-135
19.10.2018 17:00-19:30 Turundus ja tarbija: mida peame teadma tarbijatest, kuidas toimib ostuprotsess Kristo Krumm M-135
23.10.2018 17:00-19:30 Bränding ja bränditurunduse põhialused. Erinevad brändimise põhimõtted. Brändiloome ja protsess väikeettevõtja seisukohalt Kristo Krumm M-135
24.10.2018 17:00-19:30 Brändiloome ja protsess väikeettevõtja seisukohalt Kristo Krumm M-135
26.10.2018 17:00-19:30 Sensoorne ehk meeleline turundus – mis see on ja kuidas toimib? Erinevad praktilised näited ja võtted meelelise turunduse elluviimisel Kristo Krumm M-135

MOODULID

Äriplaan ja äriplaani kirjutamine

Väikeettevõtte raamatupidamine, finantsaruandlus ja maksud

Väikeettevõtte turundamine ja bränding