Kolme sammuga ettevõtjaks
Kursuse kood YKC0044/1
Toimumise aeg 22.08.2018 - 26.10.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikooli linnak
Sihtgrupp Ettevõtlusega alustada soovivad inimesed, kes soovivad teadmisi ja oskusi oma ettevõtte loomiseks, abi äriplaani koostamiseks ja äriidee realiseerimiseks. 
Kogemustega ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ettevõtte arendamiseks ja laiendamiseks.
Eesmärk - saada baasteadmised ettevõtlusest, ettevõtlikkust käitumisest ning ettevõtjaks saamisel;
- omandada oskused äriidee analüüsist ja selle praktilisest elluviimisest;
- saada oskused äriidee kavandamise olulistest sammudest alates idee genereerimisest kuni finantsprognoosideni;
- omadada teadmised ja oskused toote/teenuse turundamisest ja selle brändimisest;
- õppida oma ideed esitlema ja kaitsma
Sisu Koolitus koosneb kolmest moodulist:

I Äriplaan ja äriplaani kirjutamine;
Ettevõtluse olemus ja ettevõtlik käitumine. Ettevõtja isiksuse omadused, ettevõtjaks kujunemine, ettevõtjale vajalikud oskused ja omadused, eneseanalüüs. Ettevõtlusega kaasnevad riskid ja nendega toimetulek. Ärimudeli väljatöötamine. Äriplaani olemus, sihtgrupid, ülesehitus, soovitused koostamiseks. Tegevusala valik ja olukorra analüüs antud tegevusalal. Äriplaani struktuur. Ettevõtte alustamiseks vajalike ressursside hinnang.

II Väikeettevõtte raamatupidamine, finantsaruandlus ja maksud;
Raamatupidamise põhialused, põhimõisted, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne. Ettevõtja suhtlemine maksuametiga -TSD ja käibedeklaratsioonid, raamatupidamise aastaaruanne. Raamatupidamisprogrammid ja raamatupidamisega igapäevane korraldus. Toote/teenuse omahinna leidmise metoodika, kulud, nende jagunemine ja liigitus.
Maksud väikeettevõtja seisukohast. Maksude liigitus, nende olemus ja maksustamise põhialused. Maksude arvestamine ja arvutamine. Maksude mõju ettevõtte igapäevasele finantsseisundile.
Eelarvestamine ja finantskavandamine. Investeeringute tasuvuse hindamine. Ettevõtte finantsaruannete analüüs - vertikaal ja horisontaalanalüüs, suhtarvuanalüüs. Pikaajaliste investeeringute plaani koostamine.

III Väikeettevõtte turundamine ja bränding;
Turunduse põhiolemus, 4P mudel, turunduse roll väikeettevõtte edu saavutamisel. Turundusmeetmestiku analüüs ja erinevad turundusvõtted väikeettevõtja seisukohalt. Turundus ja tarbija: mida peame teadma tarbijatest, kuidas toimib ostuprotsess.
Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija:
- mõistab ettevõtluse olemust ja põhimõisteid;
- oskab lahti mõtestada ettevõtlikku käitumist ning ettevõtjale vajalikke eeldusi;
- omab teadmisi äriidee genereerimisest, idee teostusest, finantsplaneerimisest ja turundusest;
- on omandanud teadmised ja oskused väikeettevõtjale vajalikest raamatupidamislikest algteadmisest;
- tunneb ettevõtte finantsaruandluse põhialuseid;
- oskab hinnata ja arvutada oma ettevõtte investeeringute tasuvust;
- oskab analüüsida ettevõtte finantsseisundit finantssuhtarvude baasil;
- oskab lahti mõtestada brändi olemust ja selle rolli ettevõtte edu saavutamisel;
- tunneb turunduse põhialuseid ning oskab neid põhimõtteid kasutada;
Eeldused Ettevõtlusega alustada soovivad inimesed, kes soovivad teadmisi ja oskusi oma ettevõtte loomiseks, abi äriplaani koostamiseks ja äriidee realiseerimiseks.
 Kogemustega ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ettevõtte arendamiseks ja laiendamiseks. Raamatupidajad, finantsistid.
Lõpetamistingimused Iga mooduli lõpus koostab koolitatav iseseisvalt kirjaliku töö ning kaitseb/esitleb seda koolitajale.
Õpikeskkond Koolitused toimuvad Tallinna Ülikoolis.
Koolitaja kompetentsus valdkonna ekspert, vähemalt MA
Maht 4.5 EAP (kontaktõpe 62 tundi, iseseisevõpe 56)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kristo Krumm
Kursuse hind 549 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolitusi ja jaotusmaterjale.
Minimaalne osalejate arv 6
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 21.08.2018
 
MOODULID
Äriplaan ja äriplaani kirjutamine
Väikeettevõtte raamatupidamine, finantsaruandlus ja maksud
Väikeettevõtte turundamine ja bränding
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp