Ettevõtluspedagoogika ("Ettevõtluspedagoogika" koolituse moodul)
Kursuse kood HRC0313/1
Toimumise aeg 04.09.2020 - 24.01.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp Kõrgharidusega isikud, kes soovivad õpetada kutse- või üldhariduskoolis majandust ja ettevõtlust
Eesmärk kujundada teaduspõhine ja süsteemne arusaam ettevõtluspedagoogikast ja selle rakendamise võimalustest üld-, kutsehariduse ja elukestva õppe kontekstis; kujundada valmisolek ettevõtlusõppe planeerimiseks ja läbiviimiseks, õppija arengut ja õppimist toetava õpikeskkonna loomiseks.
Sisu Euroopa Liidu strateegiad ja suunised ettevõtlusõppe arendamiseks. Ettevõtlusõpe Eestis; ettevõtluspädevuse mudel; ettevõtlusõppe käsitused; ettevõtlikkust toetav õpikäsitus; didaktiline süsteem ja pedagoogilised valikud ettevõtlusõppes: ettevõtlusõppe kavandamine, õpikeskkonna loomine, õppemeetodite ja õppevara valik, lõimimine ettevõtlusõppes; koostöö ettevõtjatega ettevõtlusõppe rakendamisel; ettevõtlusõppe moodulid ja nende rakendamine; ettevõtlusõppe rakendamise võimalused üld- ja kutsehariduses ning elukestva õppe kontekstis.
Õpiväljundid analüüsib ettevõtluspedagoogika teoreetilisi aluseid, põhimõisteid ja rakendamise võimalusi, lähtuvalt üld- ja kutsehariduse ning elukestva õppe kontekstist; kavandab teaduspõhiselt ettevõtlusõpet, lähtuvalt õppe ülesehituse loogikast, õppekavast ja kooli õppekorralduslikest dokumentidest, iseseisva töö, praktika ja teooria osakaalust; kohandab ettevõtlusõppe kavandamisel õppekava, arvestades sihtrühma ja lõimingu aspekte; valib õpiväljundite saavutamist toetava õppevara, õppe- ja hindamismeetodid ja õppimist ning õppija arengut toetava õpikeskkonna; analüüsib enda poolt disainitud ettevõtlusõppe metoodikat didaktilise süsteemi mudelist lähtudes.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Ettevõtlusõppe kavandamine lähtuvalt õppekavast ja õppijast. Õppevara analüüs. Ettevõtlusõppe metoodika analüüs.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 120)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Sirje Rekkor, MA
Kursuse hind 240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.08.2020
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp