IKC0062/1 - Õpetaja kui liider ja muutuste juht

Toimumise aeg

21.09.2016 - 19.10.2016

Toimumise koht

Tallinna Ülikool , Narva mnt 25

Maht

56 akadeemilist tundi (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 20 tundi)

Sihtgrupp

Õpetajad, sõltumata ainevaldkonnast või vanuseastmest

Eesmärk

Mõista ja arendada endas muudatuste algatamiseks ja eestvedamiseks vajalikke personaalseid kompetentse, avarada rollipiire ning rakendada muudatuste juhtimiseks vajalikke baasoskuseid enda igapäevases praktikas.

Sisu

Õpetajaks olemise tähendus ja võimalused muutunud õpikäsituse kontekstis. Tuleviku õppimise ja hariduse perspektiivi loomine – mis on võimalik? Muutuste vajadus. Professionaalne identiteet ja õpetaja erinevad rollid. Enesejuhtimine. Erinevad mudelid ja liidri käitumisstiilid/võimalused. Enesemääratlemine - enda isiksuslike ressursside ja tugevuste tundma õppimine, visiooni loomine enda maksimaalse potentsiaali rakendamiseks muudatuste juhtimiseks ja eestvedamiseks vajalikes dimensioonides (nt loovus, julgus tõstatada olulisi teemasid, uuriv eluhoiak, protsesside juhtimine). Enesetõhusus ja eneseväärtustunne. Muutuste eestvedamiseks ja algatamiseks vajalikud tööriistad ja kavandamise mudelid. Personaalse arenguülesande valimine, kavandamine ja elluviimine, katsetamine. Tagasiside ja grupisupervisioon, mille eesmärk osalejate tarkuse ja õpitu aktiviseerimine ja võimestamine muutuste elluviimisel. Kogu protsessi jooksul saavad ja annavad osalejad üksteisele tagasisidet ning arendavad seeläbi olulisi sotsiaalseid kompetentse.

Õpiväljundid

• mõtestab ennast muudatuste algataja ja eestvedajana ning analüüsib selleks olulisi personaalseid kompetentse;
• rakendab erinevaid tööriistu ja mudeleid muudatuste protsessi kavandamisel;
• rakendab erinevaid suhtlemisoskuseid ja võtteid, mis toetavad õppimist ja muutuste protsessi;
• loob tulevikuvisiooni ja kavandab vajalikud professionaalse arengu sammud.

Eeldused

õpetaja amet

õpikeskkond

Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Lõpetamistingimused

Kursus algab kolmepäevase intensiivse moodulina, mille käigus kogetakse grupiks kujunemist, ühist vastutust ja igaühe panuse olulisust edasises õppimisprotsessis. Eesmärgiks on intensiivse õppimiskogemuse loomine, et kujuneks valmisolek koosloomiseks, sügavaks, piire ületavaks õppimiseks. Kohtumisele järgnevad kaks päeva supervisiooni, vahepealsete arengute analüüsimiseks ja osalejate jõustamiseks.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Katrin Aava PhD; Kristiina Krabi, MA; jt
Kaasatud on Tallinna Ülikooli õppejõud, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad teistest organisatsioonidest.

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.

Korraldaja

Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
21.09.2016 - I sessioon 21.-23.september
05.10.2016 - II sessioon 5.oktoober
19.10.2016 - III sessioon 19.oktoober