Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine põhikooli reaal ja loodusainete tundides
Kursuse kood IKC0092/1
Toimumise aeg 22.09.2017 - 20.11.2017
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25
Sihtgrupp Põhikooli reaal- ja loodusainete õpetajad
Eesmärk Saada ülevaade koolis enam esinevatest erivajadustest, erinevatest õppija õppimisvõimet arendavatest meetoditest ja võtetest ning õpiabi võimalikust korraldusest reaal- ja loodusainetes.
Sisu Koolis enam esinevad erivajadused, nende tunnused ja avaldumine reaal- ja loodusainete tundides. Erivajadustega laste kaasamise strateegiad koos nende kui eriliste gruppide ja isiksuste tundmaõppimise ja uurimismeetoditega. Erivajadustega õppijate õppimisse kaasamise strateegiad. Lugemisraskus, kirjutamisraskus, arvutamisraskus: tunnused II ja III kooliastmes, nende mõju õppimisele, sh reaalainete õppimisele. Õppe kohandamise üldised põhimõtted ja meetodid tööks spetsiifiliste õpiraskustega õpilastega. Erivajadustega õppijate õppimisse kaasamise strateegiad erinevate koolide näitel. Koostöö kolleegide ja lastevanematega.
Õpiväljundid ● oskab märgata erivajadusega õpilast ja hinnata tema võimeid;
● oskab kasutada erinevaid meetodeid erivajadusega õppija toetamiseks;
● oskab kohandada õpet hariduslike erivajadustega õpilasele.
Lõpetamistingimused Õppetöö koosneb neljast õppepäevast kahe sessioonina. Sessioonide vahelisel ajal kasutatakse õpitud oskusi praktikas ning reflekteeritakse saadud kogemusi ja täidetakse iseseisvaid ülesandeid.Iseseisvaks tööks on erineva õppematerjali koostamine ja praktikas kasutamine ning selle analüüs, mis esitatakse kirjalikult. Viimasel sessioonil tutvustatakse neid kursusekaaslastele. Tööd esitatakse e-õppekeskkonnas, mis annab õppijatel võimaluse kasutada neid ka pärast kursuse lõpetamist oma igapäevases töös.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 32 tundi, iseseisevõpe 20)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Ruuda Lind, MSc; Ruth Raudsep, MA; Irja Rebane; Kaja Mädamürk; Tiiu Kaljas jt õpetajad praktikud
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse väärtus on 257 eurot. Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ja koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 20
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 22.09.2017    - I sessioon 22.09 10.00 - 17.00    
 23.10.2017    - II sessioon 23.-24.oktoober    
 20.11.2017    - III sessioon 20.november    
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp