Õpetaja innovatsioonilabor - koosloomel põhinevad õpetamispraktikad
Kursuse kood HRC0162/1
Toimumise aeg 19.02.2019 - 11.12.2019
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 29, Astra hoone 4. korrus, ruum A-440
https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak
Sihtgrupp Tegevõpetajad
Eesmärk osata rakendada innovatiivset robomatemaatika meetodit, seda reflekteerida ning juurutada see oma praktikasse.
Sisu Aine- või uue meetodi põhised spetsiifilised teadmised ja oskused. Õpikogukonna loomine, selle olemus ja eesmärk.
Õpetaja kui uurija, refleksioon, tegevusuuringu olemus ja läbiviimine. Õpianalüütika, uurimisinstrumendid.
Haridusinnovatsiooni, st uute meetodite ja materjalide koosloome/disain. Kaasõpetajate mentordamine ja juhendamine.
Õpiväljundid - tunneb uuenduslikke matemaatikaõppe klassiruumi praktikaid;
- teab õpiandmete kogumise meetodeid ja tööriistu;
- oskab läbi viia robomatemaatika meetoditel põhinevaid tunde;
- tunneb TISL (uuriva õpetaja) meetodit ja oskab seda rakendada;
- teab ja oskab õpilasi õppeprotsessis toetada;
- oskab rakendada uudseid haridustehnoloogilisi vahendeid ja koostada H5P-tarkvaras interaktiivseid õpiülesandeid;
- loob koostöiselt teiste õpetajatega matemaatika ja robomatemaatika õppematerjale.
Eeldused Töötamine õpetajana. Sama aine- või koolipõhise meeskonna olemasolu: vajalik on, et ühest koolist osaleks vähemalt kolmeliikmeline õpetajate meeskond.
Vajalik inglise keele oskus vähemalt kesktasemel, kuna mõned artiklid ja loengud on inglise keeles.
Lõpetamistingimused Kursusel kasutatakse õppijakeskseid, kaasavaid ja uurimispõhiseid meetodeid. Robomatemaatika innolabori tulemusena valmib õpetajate koostöö tulemusena 42 robomatemaatika õppematerjali.

Õppetöö toimub ülikoolis ühistel õppesessioonidel ning iseseisva tööna aine- või teemapõhistes õpikogukondades õpitut klassiruumis rakendades, analüüsides ning õpikogukonnas jagades ja uurides. Kursuse raames on planeeritud kokku 8 kontaktpäeva + mentordamine 78 h ulatuses ning iseseisev töö 78 h ulatuses. Kursus on üles ehitatud nii, et õpetajad disainivad ja uurivad iteratiivses protsessis (EDUlab meetodit järgides) uusi ja innovatiivseid õppematerjale või meetodeid - fookusteemad sõltuvad EDUlab uuringute ja projektide sisust ning osalevate õpetajate vajadustest ja huvidest.

Kursusesiseselt moodustatakse väiksemad “õpikogukonnad” ehk õpigrupid. Ühes õpigrupis on 4-6 õpetajat. Soovitav on, et ühest koolist osaleksid õpetajate meeskonnad, so kas sama aine õpetajad või samas vanuseastmes õpetavad õpetajad, et tekiks ka väike koolisisene grupp. Protsessi on algusest peale kaasatud ülikooli uurijad, et toetada tõenduspõhiste praktikate rakendamist ning süsteemset andmekogumist innovatsioonilaborites. Lisaks kaasatakse vastavalt uuendusliku meetodi sisule vajadusel laiemasse õpikogukonda õpiprotsessi toetavate osapooltena nt haridustehnoloogid, koolijuhid, tudengid.

Õppeprotsessi toetab e-keskkond ning kursuse käigus testitud ja analüüsitud parimaid praktikaid jagatakse eDidaktikumis. Õppetööd koordineerib kursuse koordinaator ning juhtiv õppejõud.

Iseseisev töö:
Ülikoolis toimuvate kontaktõppepäevade vahelisel perioodil toimub töö aine- või teemapõhises õpikogukonnas ning vastavas õpikeskkonnas (klassiruumis, muuseumis, kogukonnas, internetivahendusel vms). Sama teemaga tegelevad õpetajad rakendavad ühiselt disainitud praktikaid, koguvad ja analüüsivad andmeid ning jagavad tulemusi õpikogukonnas. Oluline osa on õpetajate eneseanalüüsil ja refleksioonil nii iseseisvalt kui õpigrupiga.

Õpikeskkond Tallinna Ülikooli õpperuumid. Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne. Lisaks kasutatakse õppekeskkonnana vajadusel muuseume, keskkonnahariduskeskusi, koolide ruume jt keskkondi vastavalt õppemeetodi sisule ja õpieesmärkidele.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 78 tundi, iseseisevõpe 78)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Grete Arro, PhD; Kati Aus, MA; Jüri Kurvits, MA; Marina Kurvits, MA; Janika Leoste MA; Timo Tobias Ley, PhD (ingl. k.); Madis Lepik, PhD; Luis Pablo Prieto Santos, PhD (ingl. k.); Terje Väljataga, PhD; Katrin Poom-Valickis, PhD; Õnne Uus, MA
Kursuse hind 575 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, osaleja maksumus 575 eurot. Koolitus on töötavale õpetajale TASUTA. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga. Osalemine koolituse kontaktpäevadel on nõutav vähemalt 75% ulatuses.
Minimaalne osalejate arv 26
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 20.02.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 19.02.2019    10:00-17:15 Tutvustus, kursuse eesmärgid. Uurimusõpe matemaatikas, uued praktikad. Meetodi demotund 1. Õpperobootika tutvustus. Robomatemaatika tund. Psühholoogiamoodul 1. Miks ei mäleta alati kõike? Mis on TTS? Kuidas aidata lastel toime tulla funktsionaalse lugemise raskustega? Janika Leoste, Jaanus Paasoja, Õnne Uus A-440
 20.02.2019    10:00-17:15 TISL moodul 1. Mis on tegevusuuring? Kes on uuriv õpetaja TISL meetodi kontekstis? Meetodi demotund 2. Robomatemaatika tund. Kuidas luua interaktiivset õpikut - Pressbooks ja H5P. Koosloome moodul 1. Õpikogukond loob koostöiselt õppematerjale Kairit Tammets, Erki Paasmäe, Kristiina Roosileht, Janika Leoste A-440
 27.03.2019    10:00-17:15 TISL moodul 2. Õpetaja uurimiseesmärgi ja -indikaatorite määratlemine. Lühike sissejuhatus tegevusuuringusse/TISL meetodisse. Õpikogukond loob koostöiselt õppematerjale, peegeldus ja kodutöö arutelu. Meetodi demotund 3. Robomatemaatika tund. Töö interaktiivse õpiku ja interaktiivsete harjutustega. Enesereguleeritud õppimine ja metakognitsioon. Kairit Tammets, Janika Leoste, Kairi Mustjase, Õnne Uus A-440
 17.04.2019    10:00-17:15 Mis on vaatlus? Observata äpp. Meetodi demotund 4. Robomatemaatika tund. Töö interaktiivse õpiku ja interaktiivsete harjutustega. Õpikogukond loob koostöiselt õppematerjale. Mart Laanpere, Janika Leoste A-440
 15.05.2019    10:00-17:15 Meetodi demotund. Robomatemaatika tund. Matemaatikaõppe innovatiivsed meetodid. Koosloome moodul. Õpikogukond loob koostöiselt õppematerjale.Haridustehnoloogia moodul. Õpianalüütika moodul. Mis on lühitest ja mis on küsimustik? ProLearning äpp. Jüri Kurvits, Marina Kurvits, Merike Saar, Luis Pablo Prieto Santos, Janika Leoste A-440
 28.08.2019    10:00-17:15 Koosloome moodul. Tegevuskavade (uuringuplaani) tagasisidestamine. DEMOtund. Kogemused H5P kogumiku koostamisest. Refleksioonimoodul. PS Koolituspäeva alguses ja lõpus toimub koosloome jaoks eraldatud aeg: 9.15-10.00 ning 16.30-17.15. Teil on võimalus valida, kas osalete hommikusel või õhtusel koosloomel. Kairit Tammets. Kairi Mustjatse, Janika Leoste A-440, A-046
 25.09.2019    10:00-17:15 TISL moodul 4. Kuidas analüüsida ja tõlgendada kogutud andmeid? Meetodi demotund 7. Robomatemaatika tund. Haridustehnoloogia moodul 6. Töö interaktiivse õpiku ja interaktiivsete harjutustega.Koosloome moodul 6. Õpikogukond loob koostöiselt õppematerjale. Kairit Tammets, Janika Leoste, Marina Kurvits  
 30.10.2019    10:00-17:15 TISL moodul 5. Meetodi kokkuvõte, väljakutsete ja võimaluste analüüs. Meetodi demotund 8. Robomatemaatika tund.Haridustehnoloogia moodul 8. Töö interaktiivse õpiku ja interaktiivsete harjutustega. Koosloome moodul 7. Õpikogukond loob koostöiselt õppematerjale. Refleksioonimoodul 7. Kairit Tammets, Janika Leoste, Marina Kurvits  
 13.11.2019    10:00-17:15 Didaktikamoodul 2. Matemaatikaõppe innovatiivsed meetodid. Meetodi demotund 9. Robomatemaatika tund. Koosloome moodul 8. Õpliku lõplik kavand. TISL moodul 6. TISL õpetajana esitluse ettevalmistamine. Refleksioonimoodul 8. Kodutöö peegeldus ja arutelu. Jüri Kurvits, Marina Kurvits, Janika Leoste, Kairit Tammets KUUPÄEVA MUUDATUS - 20.11 koolitus toimub nädal varem (13.11.2019)
 11.12.2019    10:00-16:15 Esitlused ja arutelu. Refleksioonimoodul 9. Kursuse kokkuvõte ja edasine tegevusplaan. Janika Leoste  
 
DOKUMENDID
Õpetaja innovatsioonilabor_infoleht