IKC0058/1 - Hariduslike erivajadustega õpilase toetamine koolis

Osalejate arv on täis!

Toimumise aeg

23.08.2016 - 24.03.2017

Toimumise koht

Saaremaa

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 84 tundi, iseseisevõpe 72 tundi)

Sihtgrupp

üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad

Eesmärk

kujundada valmisolek hariduslike erivajadustega õpilaste toetamiseks koolis meeskonna ja õpilaste reaalsetest vajadustest lähtuvalt

Sisu

I Kaasav hariduse põhimõtted ja seadusandlik alus.
Õpetaja roll toimetulekuks hariduslike erivajadustega õpilastega. Varase märkamise ja kaasamise rollid koolis. HEV õpilaste toetamise põhimõtted ja meetodid kaasava hariduse tingimustes. IÕK ja käitumise tugikava koostamine ning rakendamine, õpetamine eriklassis (õpiraskustega õpilaste klass, väikeklass). Õppekeskkonna kohandamine, nõustamine ja võrgustikutöö.

II Hariduslike erivajaduste liigitus.
Enam levinud hariduslikud erivajadused (sh. erinev kultuuriline taust, erinev usutunnistus), õpilaste toetamine lähtuvalt nende erivajadusest ja erinevate õppeainete võimalustest. Düsleksia, düsgraafia ja düskalkuulia mõju õppimisele, sekkumise ja ületamise võimalused. Praktilised harjutused ja tegevused.

III Kaasaegne tund ja hariduslike erivajadustega laste õppimise suunamine.
Võimete – ja tasemekohase õppetegevuse (eri) psühholoogiline alus. Abiõppe didaktika valikküsimusi. Emakeele ja matemaatika abiõppe valikküsimusi. Õpetamine lihtsustatud õppekava ja toimetuleku õppekava alusel. Edasiõppimise võimalused hariduslike erivajadustega õpilastele.

IV Eri koostöötasandid meeskonnatöös.
Koostöövõrgustiku ülesehitamine keskkonnas juhtumite näol. Ennetavad abinõud koostöös. Rehabiliteeriv koostöö ja nõustamine. Kohalike ressursside kasutamise võimalused kooliarenduses, tugivõrgustik ja kooliväline koostöövõrgustik. Suhtlemisoskus ja konfliktide lahendamine meeskonnatöös.

Õpiväljundid

omab ülevaadet EV haridussüsteemi kõikidest pakutavatest meetmetest; määratleb õpilaste hariduslikke erivajadusi; teab meeskonnatöö põhimõtteid ja rakendab neid oma töös; oskab koostada individuaalset õppekava; teab täiendava info saamise võimalusi HEV laste arengu toetamiseks

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Lõpetamistingimused

Õppetöö toimub nelja 3-päevase moodulina. Moodulite vahepeal viivad osalejad reaalselt enda projekti (või selle osa) ellu ning tegelevad teadlikult enda rolli arendamise, rollipiiride laiendamisega ning ka uute strateegiate katsetamisega.

Iseseisev töö:. Sessioonide vahelisel ajal kasutatakse õpitud oskusi praktikas ning reflekteeritakse saadud kogemusi ja täidetakse iseseisvaid ülesandeid. Tööd esitatakse e-õppekeskkonnas, mis annab õppijatel võimaluse kasutada neid ka peale kursuse lõpetamist oma igapäevases töös.
Metoodika: koolitus sisaldab nii loengut, arutelu, praktilisi harjutusi, juhtumite analüüsi ja arutelu, lähtudes osalejate konkreetsetest kogemustest, võimalusel ka koolikülastused ja vaatlused.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

MsC Ruuda Lind – Tallinna Ristiku PÕhikool, MA Jaana Leemet Peetri Kool,MA Ingrid Veskiväli Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus, Lii Lilleoja TLÜ, Angela Jakobson kliiniline psühholoog, Ivica Mägi Põhja –Eesti Autismi Liit, MA Sirje Piht TLÜ, Pille Kriisa Tean Midagi OÜ., Virve Kinkar; Ruth Raudsep.

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.

Korraldaja

Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee