Loovus üldhariduse komponendina
Kursuse kood LTC0161/1
Toimumise aeg 16.03.2018 - 23.03.2018
Toimumise koht Räägu 49, Tallinn
Sihtgrupp Alg- ja põhikooli, gümnaasiumi õpetajad; koolijuhid, huvijuhid
Eesmärk omandada loovuse teoreetilisi käsitlusi üldhariduse kontekstis, õppida suutlikkust analüüsida loovuse olemust ja avaldumisvorme õppimises ja õpetamises;
saada inspiratsiooni loovalt õpetamiseks, loovat mõtlemist arendavate tehnikate tundmiseks ja praktiliseks kasutamiseks õppetegevuses.
Sisu Loovuse mõiste. Loovuse seos õppeedukusega. Loovalt õpetamine ja loovate pädevuste õpetamine. Õpiloovus. Loovuse avaldumise toetamine õppetegevuses ja õpikeskkonnas. Loov õpetaja ja loov õpilane. Tagasiside andmine loovuse avaldumise kohta õppetegevuses. Loovus hariduses – tulevikuperspektiivid. Loovus ja vaimne tervis. Loovat mõtlemist toetavad oskused ja arendamise tehnikad. Loova mõtlemise mõõtmine.
Õpiväljundid - teab loovuse käsitlustest hariduse kontekstis;
- analüüsib loovuse olemust ja avaldumist õppimises ja õpetamises;
- teab loovalt õpetamisest, loovat mõtlemist arendavatest oskustest ja tehnikatest
- oskab koostada ja kasutada loovat mõtlemist toetavaid harjutusi.
Eeldused Haridussüsteemis töötamine
Lõpetamistingimused - Kirjalik töö essee vormis loengutes esitatud teoreetiliste teadmiste analüüsimise ja õpetajatöös rakendamise alusel.
- Õpilaste loovaid pädevusi ja loovat mõtlemiste arendatavate harjutuste koostamine (kahe koolitunni mahus).
- Õpilaste loovaid pädevusi ja loovat mõtlemiste arendatavate koolitundide läbiviimine (2 tundi).
- Kolleegi loovaid pädevusi ja loovat mõtlemiste arendatavate koolitundide tundide vaatlemine (2 tundi).
- Essee, läbiviidud koolitundides kasutatud harjutuste, tundide ja vaatluste analüüsi tulemuste alusel õpimapi koostamine.
- Õpimapi esitlemine loengus.
Õpikeskkond 20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit
Koolitaja kompetentsus Eda Heinla, PhD, töötab TLÜ Loodus-ja terviseteaduste instituudis, kunstiteraapiate õppekaval, loovusõpetuse dotsendina ja Tallinna Perekeskus, psühholoogina. 2007 aastal lõpetas Bremeni Ülikooli ja TLÜ täiendkoolituse „Töö voolimissaviga“ ja alates sellest ajast kasutab oma psühholoogi töös peamise meetodina tööd saviväljal. Edale on väga oluline loovuse avaldumise toetamine koolikeskkonnas, lisaks õppetegevuse sellel teemal korraldab ta MTÜ LoovHA (www.loovharidus.ee) juhatuse liikmena loovaid praktikaid jagavaid seminare ja suvekoole õpetajatele. TLÜ-s õpetab kursust, mille eesmärgiks on savitöö kui kunstiterapetulise vahendi rakendamine lastega ja täiskasvanutega.
Maht 4 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 84)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Eda Heinla, PhD
Kursuse hind 168 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, + 372 5816 0219, madli.toitoja@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 12.03.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 16.03.2018    10:00-17:15 Loovus üldhariduse komponendina E.Heinla Rä49-309
 17.03.2018    10:00-17:15 Loovus üldhariduse komponendina E.Heinla Rä49- 309
 23.03.2018    10:00-17:15 Loovus üldhariduse komponendina E.Heinla Rä49- 309