Tõenduspõhine muudatuste juhtimine kooliarenduses
Kursuse kood HRC0150/1
Toimumise aeg 25.02.2019 - 20.11.2019
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Terra hoone IV korrus, T-410
https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak
Sihtgrupp üldhariduskoolide koolimeeskonnad, sõltuvalt kooli poolt kavandatud projektist, orienteeruvalt 5-8 inimest; huvikoolide koolimeeskonnad, orienteeruvalt 3 inimest (juht, õppejuht, arendusjuht , (juht)õpetaja)
Eesmärk kujundada tõenduspõhiste muudatuste juhtimise kultuur kooliarenduses ning teadlikkus võimalustest toetada õpetajate koostööd.
Sisu Kooli hetkeolukorra analüüs ja sellest lähtuva visiooni loomine ja eesmärgiseade. Muudatuste juhtimise lähtekohad. Õpetajate koostöö. Tegevusuuring, andmekogumis- ja analüüsimeetodid. Muudatuste jätkusuutlikkus. Muudatuste juhtimise protsessi monitoorimine. Riiklikud näitajad koolide hindamisel.
Õpiväljundid - oskab kavandada koolis muudatusi lähtuvalt visioonist ning hetkeolukorraanalüüsist;
- tunneb õpetajate koostöö suurendamise ja sihtrühmade kaasamise võimalusi;
- analüüsib muudatuste protsessis esilekerkivaid väljakutseid ning valida toimetulekuviise.
- kavandab meeskondlikult tegevusuuringu lähtuvalt kooliarenduse eesmärkidest.
- oskab hinnata muudatuste vahetulemusi tuginedes asjakohastele tõenditele ja riiklikele näitajatele ning sellest lähtuvalt kavandada õpetajate motiveerimist;
- Hindab muudatuste jätkusuutlikkuse tagamise võimalusi ning planeerib vajalikud jätkutegevused muudatuse kinnistamiseks
Eeldused Programmis osalemise eelduseks on koolides kavandatud arendusprojektid
Lõpetamistingimused Vajalik on 80% kohalolek ja iseseisvate tööde sooritamine. Õppetegevus toimub jooksvate seminaridena ühe õppeaasta jooksul. Koolimeeskondasid nõustatakse ülikooli eksperdi ja tugiisiku poolt. Iseseisev töö: igal teemal koostavad koolimeeskonnad iseseisvad tööd (hetkeolukorra analüüs, tegevuskava koostamine, andmete kogumise ja/või tegevusuuringu kava koostamine jne), mille esitlemine ja analüüs toimub edasistel kohtumistel.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

Iseseisvad tööd toimuvad koolikeskkondades.
Koolitaja kompetentsus Soovitavalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 8 EAP (kontaktõpe 140 tundi, iseseisevõpe 80)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari, Reet Sillavee, Ott Oja, Jüri Käosaar, Krista Haak, Ann Leppiman
Kursuse hind 0 EUR (grupihind, hind sisaldab käibemaksu)
Tellimuskoolitus.
Minimaalne osalejate arv 30
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 31.01.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 25.02.2019    14:00-17:00 Sissejuhatus ja arendusprogrammi tutvustus, lähteülesande seadmine hetkeolukorra hindamiseks ja arendusprogrammi kavandamiseks Ott Oja, Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari, Reet Sillavee, Jüri Käosaar, Kairit Tammets, Krista Haak, Valentina Paas T-410
 12.03.2019    10:00-15:30 Õppimise ja õpetamise juhtimine õppijakeskses huvikoolis. Õppijakeskne õppeprotsess. 21. sajandi pädevuste kujunemise toetamine. Ott Oja, Eve Eisenschmidt, Krista Haak, Jüri Käosaar  
 13.03.2019    10:00-15:30 Nüüdisaegne õpikäsitus, selle alusideed ning nende rakendusvõimalused huvikoolis. Oma huvikooli arenguvajaduste kaardistamine ja rakendusplaani koostamine. Ott Oja, Eve Eisenschmidt, Jüri Käosaar  
 10.04.2019    10:00-15:30 Huvihariduse ja üldhariduse integratsiooni võimalused ja koostöö üldhariduskoolidega. Ott Oja, Annely Köster, Kätlin Vanari  
 11.04.2019    10:00-15:30 Huvihariduse ja üldhariduse integratsiooni võimalused ja koostöö üldhariduskoolidega. Ott Oja, Annely Köster  
 14.05.2019    10:00-15:30 Muutuste juhtimise põhiprintsiibid: kaasatus, tähenduslikkus ja kommunikatsioon. Õppereis (õppereisi aeg täpsustatakse). Kati Aus Külastuskoht: täpsustamisel
 15.05.2019    10:00-15:30 Huvikooli õpetajate koostöö ja professionaalseks arenguks keskkonna loomine. Töömotivatsiooni toetamine. Õppereis (õppereisi aeg täpsustatakse). Kati Aus, Reet Sillavee, Ott Oja Külastuskoht: täpsustamisel
 12.06.2019    10:00-15:30 Õppija areng ja arengukeskkonna loomine. Õppimise toetamine ja juhtimine. Kati Aus Jüri Käosaar, Ott Oja  
 13.06.2019    10:00-15:30 Õppija arengu analüüsimine. Üldpädevuste arendamine. Huvikooli õpetaja roll õppimist toetava keskkonna loomisel. Kati Aus Jüri Käosaar, Ott Oja  
 24.09.2019    10:00-15:30 Õppe diferentseerimine ja õppija erivajaduste märkamine. Tiiu Tammemäe, Ly Lilleoja  
 25.09.2019    10:00-15:30 Töö erivajadustega õpilastega ja õppe kohandamine vastavalt õppija vajadustele. Tiiu Tammemäe, Ly Lilleoja, Kätlin Vanari  
 15.10.2019    10:00-15:30 Juhtimine ja õpetamine tehnoloogiarikkas keskkonnas. Kairit Tammets, Eve Eisenschmidt  
 16.10.2019    10:00-15:30 Juhtimist toetavad digivõimalused (organisatsioonisisene ja -väline koostöö, tagasiside kogumine eri sihtrühmadelt). Kairit Tammets, Eve Eisenschmidt  
 13.11.2019    10:00-17:00 Tulemuste esitlemine. Muutuste juhtimise protsessi refleksioon, jätkutegevuste planeerimine. Ott Oja, Eve Eisenschmidt Kuupäev täpsustub