AVC0007/3 - Uute tehnoloogiate kasutamine ettevõtlusõppes

Toimumise aeg

07.05.2018 - 11.05.2018

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25, IV korrus, ruum T-412

Maht

26 akadeemilist tundi (kontaktõpe 12 tundi, iseseisevõpe 14 tundi)

Sihtgrupp

Üld- või kutsehariduskoolide majanduse/ettevõtluse õpetajad, teised ettevõtlusõpet läbiviivad spetsialistid

Eesmärk

Arendada haridustehnoloogilisi pädevusi toetamaks tehnoloogilisi oskusi ettevõtluse õpikeskkonna loomisel; arendada oskusi, kuidas rakendada veebipõhiseid keskkondi ja tööriistu ettevõtlusõppes.

Sisu

I. Digitaalne õppevara ja veebipõhised õpikeskkonnad ettevõtlusõppes.
Ettevõtlusõppe lõiming läbiva teemaga Tehnoloogia ja innovatsioon: õppekava, näited elust.
Veebipõhised õpikeskkonnad ettevõtlusõppes. Rühmade moodustamine, innovatsiooniprojekti teema valik, projekti veebikeskkonna sisseseadmine.
Digitaalse õppevara leidmine ja kureerimine ettevõtlusõppe kontekstis. Innovatsiooniprojekti jaoks digiõppevara kogumine ja loomine.
Nutiseadmete ja sotsiaalmeedia kasutamine ettevõtlusõppes. Mängupõhiste ja uurimuslike ülesannete koostamine innovatsiooniprojekti jaoks.

II. Prototüüpimise seminar / hackathon.
Mis on prototüüpimine, kasutajakeskne disain, teenusedisain, hackathon, Garage48, Creatlon. Prototüüpide faas 1, 2.

Õpiväljundid

Teab, kuidas kirjeldada riikliku õppekava nõudeid ettevõtlusõppele ja ettevõtlikkuspädevuse arendamisele üldhariduskoolis ja kutseõppeasutuses; teab, kuidas kavandada õpistsenaariumid, milles ettevõtlusõpe ja ettevõtlikkuspädevuse arendamine on lõimitud läbiva teema “Tehnoloogia ja innovatsioon” õpetamisega põhikoolis või gümnaasiumis või kutseõppeasutuses; oskab rakendada veebipõhist õpikeskkonda ja nutiseadmeid ning prototüüpimise metoodikat ettevõtlusõppes; teostab enesehinnangu õpetaja digipädevuste mudelist lähtudes.

Eeldused

Õpetamise kogemus

õpikeskkond

Kontaktpäevad toimuvad TLÜ HIK avatud seminariruumis T-412, kus on olemas teisaldatavat toolid, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Kõigil osalejatel on kasutada süle- või tahvelarvuti, kas enda poolt kaasa võetud või vajadusel HIKist laenatud. Kontaktpäevade vahelisel perioodil jätkub koolitus veebipõhises õpikeskkonnas, kus paiknevad õppematerjalid ja mille kaudu on võimalik esitada nii individuaalsed kodutööd kui ka rühmatööde tulemused.

koolitaja kompetentsus

pedagoogiline või ettevõtlusealane kõrgharidus, vähemalt 5-aastane kogemus täiskasvanute koolitajana või täiskasvanukoolitaja kutsetunnistus, vähemalt 5-aastane digivahendite kasutamise kogemus õppetöös.

Lõpetamistingimused

Aktiivne osalemine koolituse mõlemal päeval. Koolituse kontaktpäevadel viiakse vähemalt 3/4 õppeprotsessist läbi väikerühmatöö vormis, kus iga väikerühm kavandab oma innovatsiooniprojekti, loob/leiab digitaalse õppevara ja valmistab ette veebipõhise õpikeskkonna selle projekti läbiviimiseks.
Iseseisva tööna valmistavad koolitusel osalejad kahe kontaktpäeva vahelisel ajal ette oma projekti jaoks veebipõhise õpikeskkonna koos õpijuhisega. Iga koolitusel osaleja saab koolituse ajaks kasutada iPadi ja ligipääsu e-kursusele veebipõhises koolituskeskkonnas.
Kodutöö: andmete kogumine ja materjalide koostamine töö-projekti tarvis. Õpetaja haridustehnoloogiliste pädevuste hindamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Mart Laanpere (Phd), Marina Kurvits (doktorant), Harri Tallinn (MA), Martin Sillaots (PhD)

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

Korraldaja

Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

12

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
07.05.2018 09:30-10:00 Sissejuhatus, veebikeskkonda registreerumine T-412
07.05.2018 10:00-11:00 Ettevõtlusõppe lõiming läbiva teemaga "Tehnoloogia ja innovatsioon: õppekava, näited elust, arutelu. Veebipõhised õpikeskkonnad, nutiseadmed ja sotsiaalmeedia ettevõtlusõppes Mart Laanpere
07.05.2018 11:00-11:15 Kohvipaus
07.05.2018 11:15-12:45 Digitaalse õppevara leidmine, loomine ja kureerimine ettevõtlusõppe kontekstis. Rühmade moodustamine, innovatsiooniprojekti teema valik, projekti veebikeskkonna sissesaedmine Marina Kurvits
07.05.2018 12:45-13:30 Lõuna
07.05.2018 13:30-15:30 Mängupõhine õpe ettevõtlusega seotud pädevuste edendamiseks. Õppeotstarbelised mängud ja majandussimulaatorid: Gazillionaire, JA Titan, Segan, Tööintervjuu mäng, Õpetaja poolsed näited Martin Sillaots
11.05.2018 09:30-10:00 Mis on startup & startup ökosüsteem, prototüüpimine, kasutajakeskne disain, teenusedisain, hackathon, Garage48, Creatlon Harri Tallinn T-412
11.05.2018 10:00-11:00 Prototüüpimise faas 1 (rühmatöö)
11.05.2018 11:00-11:15 Kohvipaus
11.05.2018 11:15-12:45 Prototüüpimise faas 2 (rühmatöö)
11.05.2018 12:45-13:30 Lõuna
11.05.2018 13:30-15:30 Rühmatöö esitlused, tagasiside, kokkuvõtted. Õpetaja haridustehnoloogiliste pädevuste hindamine Mart Laanpere