HRC0036/15 - Eelkoolipedagoogika

Osalejate arv on täis!

Toimumise aeg

18.03.2024 - 12.06.2024

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 96 tundi, iseseisevõpe 60 tundi)

Sihtgrupp

algajad lasteaiaõpetajad ja lasteaiaõpetaja assistendid, kellel puudub erialane haridus alushariduse valdkonnas

Eesmärk

saada tuge pedagoogiliste kompetentside kujunemiseks laste arengu hindamise, õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise, õpikeskkonna loomise ja eneserefleksiooni valdkonnas.

Sisu

Õpetaja pedagoogilised kompetentsid õpetaja 6. taseme kutsestandardist lähtudes.
I Lapse õppimise ja arengu toetamine
Lapse õppimise ja arengu alused ja nende arvestamine õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel. Lapse arengu hindamise põhimõtted ja meetodid. Lapse koolivalmiduse hindamine. Erivajadusega laps lasteaias. Arenguvestluste korraldamine ja läbiviimine lapsevanematega.
II Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine erialadidaktika abil
Eelkoolipedagoogika alused ja didaktika printsiibid, õppe- ja kasvatustegevuse korraldus koolieelses lasteasutuses. Õppe- ja kasvatustegevuse dokumentatsioon. Valdkondlik erialadidaktika: keel ja kõne, loodusõpetus, matemaatika, kunst, liikumine ja muusika. IKT kasutamine õppe- ja kasvatustegevustes.
III Lapse arengut toetava õpikeskkonna loomine
Õpikeskonna kujundamise põhimõtted lasteaias. Lapse arengut toetav õpikeskkond, õpikeskkonna kvaliteedi hindamine. Mängu tähendus, mängu juhendamine ja mängukeskkond. Avatud õpikeskkonnad, õuesõppe kasutamine õppe- ja kasvatustegevuses. Mitmekultuuriline õpikeskkond. Lapse õppimise visualiseerimine.
IV Refleksioon, nõustamine ja professionaalne enesearendamine.
Õpetaja professionaalsus, pedagoogilised kompetentsid, kutsestandard. Õpetaja tegevuse hindamine, eneserefleksioon. Õpetaja eetika. Koolieelse lasteasutuse pedagoogi tegevuse õiguslikud alused. Õpetaja haridustehnoloogilised pädevused. Õpetaja suhtlemis- ja nõustamisoskused. Õpetaja professionaalne eneseareng ja õpetaja töö hindamine.

Õpiväljundid

teab lapse arengu ja õppimise teooriaid, lapse arengu hindamise, eelkoolipedagoogika ja erialadidaktika aluseid; tunneb lapse arengu hindamise põhimõtteid ja meetodeid; kavandab, viib läbi ja analüüsib õppe- ja kasvatustegevust lasteaias ja kujundab lapse arengut toetavat õpikeskkonda; analüüsib enda pedagoogilisi kompetentse ja kavandab professionaalset arengut.

Eeldused

Algajad lasteaiaõpetajad ja lasteaiaõpetaja assistendid, kellel puudub erialane haridus alushariduse valdkonnas.

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Lõpetamistingimused

Kontaktõpe toimub Tallinna Ülikoolis ja lisaks õppekäigud lasteaedadesse. Iga mooduli läbimisel tuleb esitada e-didaktikumi iseseisev töö. Iseseisvad tööd moodulites:
I Õpimapi koostamine lapse arengu hindamisest. II Õppe- ja kasvatustegevuse kava koostamine ja analüüs. III Rühma õpikeskkonna analüüs. IV Eneseanalüüsi koostamine kutsestandardist lähtuvalt.
Juhtivõppejõudude poolt individuaalselt tagasisidestatud ja rühmas läbiarutatud tööd on aluseks arvestuse saamiseks ja tunnistuse väljastamiseks.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Silvi Suur, PhD; Maire Tuul, PhD; Kerstin Kööp, MA; Grüüne Ott; Pille Murrik, MA; Monika Pullerits, PhD; Lii Lilleoja, MA; Aino Ugaste, PhD; Kaire Kollom, MA; Ilona Sillak, MA; Reelika Täht; Ruth Koit; Kärolin Kaarlep; Maili Liinev, MA, Tea Oll, Inge Timoštšuk, PhD

Kursuse hind

820 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, irina.birjukova_01@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

24

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
18.03.2024 - 1.sessiooni 1.õppepäev
19.03.2024 - 1.sessiooni 2.õppepäev
20.03.2024 - 1.sessiooni 3.õppepäev
15.04.2024 - 2.sessiooni 1.õppepäev
16.04.2024 - 2.sessiooni 2.õppepäev
17.04.2024 - 2.sessiooni 3.õppepäev
13.05.2024 - 3.sessiooni 1.õppepäev
14.05.2024 - 3.sessiooni 2.õppepäev
15.05.2024 - 3.sessiooni 3.õppepäev
10.06.2024 - 4.sessiooni 1.õppepäev
11.06.2024 - 4.sessiooni 2.õppepäev
12.06.2024 - 4.sessiooni 3.õppepäev, kursuse lõpetamine