Õpetaja kui liider ja muutuste juht
Kursuse kood HRC0092/1
Toimumise aeg 26.03.2018 - 23.04.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Sihtgrupp Õpetajad, sõltumata ainevaldkonnast või vanuseastmest.
Eesmärk Mõista ja arendada endas muudatuste algatamiseks ja eestvedamiseks vajalikke personaalseid kompetentse, avarada rollipiire ning rakendada muudatuste juhtimiseks vajalikke baasoskuseid enda igapäevases praktikas.
Sisu Õpetajaks olemise tähendus ja võimalused muutunud õpikäsituse kontekstis. Tuleviku õppimise ja hariduse perspektiivi loomine – mis on võimalik? Muutuste vajadus. Professionaalne identiteet ja õpetaja erinevad rollid. Enesejuhtimine. Erinevad mudelid ja liidri käitumisstiilid/võimalused. Enesemääratlemine - enda isiksuslike ressursside ja tugevuste tundma õppimine, visiooni loomine enda maksimaalse potentsiaali rakendamiseks muudatuste juhtimiseks ja eestvedamiseks vajalikes dimensioonides (nt loovus, julgus tõstatada olulisi teemasid, uuriv eluhoiak, protsesside juhtimine). Enesetõhusus ja eneseväärtustunne. Muutuste eestvedamiseks ja algatamiseks vajalikud tööriistad ja kavandamise mudelid. Personaalse arenguülesande valimine, kavandamine ja elluviimine, katsetamine. Tagasiside ja grupisupervisioon, mille eesmärk osalejate tarkuse ja õpitu aktiviseerimine ja võimestamine muutuste elluviimisel. Kogu protsessi jooksul saavad ja annavad osalejad üksteisele tagasisidet ning arendavad seeläbi olulisi sotsiaalseid kompetentse.
Õpiväljundid Koolituse tulemusena osaleja:
● mõtestab ennast muudatuste algataja ja eestvedajana ning analüüsib selleks olulisi personaalseid kompetentse;
● rakendab erinevaid tööriistu ja mudeleid muudatuste protsessi kavandamisel;
● rakendab erinevaid suhtlemisoskuseid ja võtteid, mis toetavad õppimist ja muutuste protsessi;
● loob tulevikuvisiooni ja kavandab vajalikud professionaalse arengu sammud.
Eeldused Google´i konto olemasolu (vajadusel luuakse kursuse alguses). Valmisolek luua erinevates kursust toetavates veebikeskkondades kasutajakontosid.
Lõpetamistingimused Kursus algab kahepäevase intensiivse moodulina, mille käigus kogetakse grupiks kujunemist, ühist vastutust ja igaühe panuse olulisust edasises õppimisprotsessis. Eesmärgiks on intensiivse õppimiskogemuse loomine, et kujuneks valmisolek koosloomiseks, sügavaks, piire ületavaks õppimiseks. Kohtumisele järgneb üks päev supervisiooni, vahepealsete arengute analüüsimiseks ja osalejate jõustamiseks. Supervisioonile järgneb moodul, mille fookuses on muutuste algatamiseks vajaliku arenguülesande loomine ja läbiviimine. Kursus lõpeb supervisiooniga, mille käigus tagasisidestatakse arenguülesandeid ja viiakse läbi grupisupervisioon. Kohtumised on üles ehitatud järgmise sammuga 2+1+1+1 päeva.
Õpikeskkond Tallinna Ülikool, Haridusinnovatsiooni keskus, kaasaegsed auditooriumid, kus on olemas kõik koolituse läbiviimiseks vajalik, k.a video-, audio- ja arvutitehnika.
Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Grupiga lepitakse alguses kokku, milline e-keskkond saab kursuse keskkonnaks. Lisaks lepitakse kokku teiste (suhtlus)keskkondade ja –kanalite osas.
Koolitaja kompetentsus Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja/või koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest. Koolitajatel on magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 20)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Katrin Aava, PhD, Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni lektor;
Klemen Slabina, MA, Tallinna Ülikooli kooli arendusprogrammide juht;
Karin Härmat, MA Eesti Supervisiooni ja Coachingu ühingu nõustaja
Mihkel Kõrbe, MA, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi gümnaasiumi osa õppetooli juht.
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ja koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 21
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Enely Rannas, 6199857, enely.rannas@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 26.03.2018    - I sessioon 26. - 27.märts    
 02.04.2018    - II sessioon Supervisioon 02. aprill    
 10.04.2018    - III sessioon 10. aprill    
 23.04.2018    - IV sessioon Supervisioon 23. aprill