YKC0019/4 - Kinnisvaramaakleri kutseeksamiks ettevalmistus

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

08.03.2018 - 29.03.2018

Registreerimise tähtaeg

07.03.2018

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, Uus-Sadama 5, M-648 ja Narva mnt 29, A-325
http://www.tlu.ee/et/ylikool/Linnak

Maht

32 akadeemilist tundi (kontaktõpe 32 tundi)

Sihtgrupp

tegutsevad kinnisvaramaaklerid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja omandada kutsetunnistust või seda taas tõendada.

Eesmärk

arendada kutsealaseid teadmisi ja omandada vajalikke õpimaterjale kinnisvaramaakleri kutseeksamiks valmistumiseks.

Sisu

- Eesti seadusandlus ja TsÜs. Füüsilised ja juriidilised isikud, tehingud, vorm, vorminõuded, kehtetus, volitus ja volituse andmine, heausu põhimõte, aegumine, aegumistähtajad.
- VÕS. Võlasuhte olemus, lepingute sõlmimise vabadus, lepingu vorm, võlasuhtes tulenevad õigused ja kohustused, lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine, võlgniku vastutuse põhimõtted, eel- ja müügileping, ostueesõigusega müük, kasutuslepingud: üürileping, rendileping, maaklerleping.
- Asjaõigus ja eluasemeseadus. Omand ja piiratud asjaõigused, kinnistusraamatu ja õiguste sissekandmise üldpõhimõtted. Omandist tulenevad nõuded ning piiramise alused, ühisomand, kaasomand ja korteriomand. Korteriühistu funktsioonid ühise omandi kasutamisel.
- Eluruumide kasutamine ja korrashoid, hooneühistu ja korteriühistu erisused.
- Planeerimisõigus. Planeeringute koostamise ja kehtestamise põhimõtted ja tegevuskäik, planeeringute rakendamine ja kitsenduste seadmine.
Pärimisseadus ja perekonnaseadus. Lahus- ja ühisvara, abieluvaraleping, pärimine, pärandivastuvõtmine ja sellest loobumine.
- Kinnisvaraturg ja analüüs. Elamisotstarbeline kinnisvara, äriotstarbeline kinnisvara, tootmistarbeline kinnisvara, põllu- ja metsamajanduslik kinnisvara. Nõudlus ja pakkumine kinnisvaraturul. Kinnisvara finantseerimine, kindlustamine ja maksustamine.
- -Kinnisvara hindamine. Hindamise mõisted ja põhimõtted. Erinevad hindamismeetodid (sisu ja rakendamise põhimõtted). Hindamistulemuse esitamine (erinevad hindamisaruande vormid, sisu ja koostamise põhimõtted).
- Kinnisasja kitsendused. Looduskaitseliste piirangute eesmärgid, kaitstavad loodusobjektid ning kaitsekorra kehtestamine.
- Kinnisvaravahendus ja kutsestandard. Kinnisvaramaakleri kutse-eetika ja hea käitumise põhimõtted. Müügiprotsess ja vahendustegevuse spetsiifika. Kinnisvaraturundus.

Õpiväljundid

- tunneb Eesti seadusandlusest sh Tsiviilõiguseseadusest, Võlaõigusseadusest, Pärimisseadusest ja Perekonnaseadusest ning on omandanud kinnisvaramaaklerile vajalikke teadmisi asjaõigusest, eluasemeseadusest, planeerimis- ja ehitusõigusest;
- teab ja tunneb kinnisvaraturu toimimise üldpõhimõtteid ning on omandanud teadmisi kinnisvara finantseerimisest, kindlustamisest ja maksustamisest, kinnisasja kitsendustest, kinnisvara hindamisest, vahendusest ja kinnisvaramaakleri kutsestandardist;
- tunneb kinnisvaramaakleri kutseeetikat ja hea käitumise põhimõtteid;
- oskab lahendada erinevaid kaasusi ja näidisülesandeid, omab ülevaadet kutseeksamil käsitletavatest teemadest ning oskab leida materjale täiendavaks iseseisvaks tööks.

Eeldused

tegutsevad kinnisvaramaaklerid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja omandada kutsetunnistust või seda taastõendada.

õpikeskkond

Tallinna Ülikooli ülikoolilinnak

koolitaja kompetentsus

Katrin Aunpu, Hannes Kuhlbach, Merle Eamets, Peeter Nurm, Reeli Eelmets, Tuulikki Laesson jt.

Lõpetamistingimused

aktiivne osalemine lähiõppes

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Merle Eamets, Hannes Kuhlbach, Tuulikki Laesson, Urmas Mardi, Peeter Nurm, Reeli Eelmets

Kursuse hind

249 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolitust, koolitusmaterjale ja kohvipause. Enam kui 2 inimest ühest asutusest 229 eurot. Kinnisvaramaaklerite Koja liikmele 214 eurot. Üksikpäeva hind 65 eurot. * Koolituse ajakavas võib ette tulla muudatusi.

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
08.03.2018 10:00-11:30 Eesti seadusandlus ja tsiviilseadustiku üldosa seadus Merle Eamets M-648
08.03.2018 11:30-13:00 Asjaõigus. Merle Eamets M-648
08.03.2018 13:45-15:15 Asjaõigus. Merle Eamets M-648
08.03.2018 15:30-17:00 Korteriomandi- ja korteriühistuseadus. Hooneühistuseadus. Urmas Mardi M-648
15.03.2018 09:15-10:45 Majandusalased baasteadmised. Kinnisvaraturg ja analüüs. Hannes Kuhlbach M-648
15.03.2018 10:45-12:15 Sissejuhatus võlaõigusseadusesse. Merle Eamets M-648
15.03.2018 13:00-16:00 Võlaõigusseadus. Merle Eamets M-648
15.03.2018 16:15-17:45 Planeerimisõigus. Tuulikki Laesson M-648
22.03.2018 09:15-10:45 Kinnisvara hindamine. Hannes Kuhlbach A-325
22.03.2018 11:00-12:30 Kinnisvara kindlustamine. Tuuli Kalberg A-325
22.03.2018 13:15-14:15 Kinnisvara finantseerimine Birjo Tartu A-325
22.03.2018 14:30-15:15 Ehitusseadus. Tuulikki Laesson A-325
22.03.2018 15:30-16:15 Ehitusseadus. Tuulikki Laesson A-325
22.03.2018 16:30-17:15 Mida tõendab kinnisvaramaakleri kutsetunnistus? Aare Kruuser A-325
29.03.2018 09:30-11:45 Pärimisseadus. Perekonnaseadus. Reeli Eelmets M-648
29.03.2018 12:45-14:15 Kinnisvara maksustamine ja kinnisasja kitsendused. Merle Eamets M-648
29.03.2018 14:30-15:15 Kutse andmine, kutseeksam, maakleriteenuse standard EVS-EN 15733:2010, kutsestandard, heade tavade koodeks Peeter Nurm M-648
29.03.2018 15:30-17:00 Näidisülesanded, kokkuvõte. Peeter Nurm, Merle Eamets. M-648