Kinnisvaramaakleri kutseeksamiks ettevalmistus
Kursuse kood YKC0019/4
Toimumise aeg 08.03.2018 - 29.03.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Uus-Sadama 5, M-649
http://www.tlu.ee/et/ylikool/Linnak
Sihtgrupp tegutsevad kinnisvaramaaklerid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja omandada kutsetunnistust või seda taastõendada.
Eesmärk arendada kutsealaseid teadmisi ja omandada vajalikke õpimaterjale kinnisvaramaakleri kutseeksamiks valmistumiseks.
Sisu - Eesti seadusandlus ja TsÜs. Füüsilised ja juriidilised isikud, tehingud, vorm, vorminõuded, kehtetus, volitus ja volituse andmine, heausu põhimõte, aegumine, aegumistähtajad.
- VÕS. Võlasuhte olemus, lepingute sõlmimise vabadus, lepingu vorm, võlasuhtes tulenevad õigused ja kohustused, lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine, võlgniku vastutuse põhimõtted, eel- ja müügileping, ostueesõigusega müük, kasutuslepingud: üürileping, rendileping, maaklerleping.
- Asjaõigus ja eluasemeseadus. Omand ja piiratud asjaõigused, kinnistusraamatu ja õiguste sissekandmise üldpõhimõtted. Omandist tulenevad nõuded ning piiramise alused, ühisomand, kaasomand ja korteriomand. Korteriühistu funktsioonid ühise omandi kasutamisel.
- Eluruumide kasutamine ja korrashoid, hooneühistu ja korteriühistu erisused.
- Planeerimisõigus. Planeeringute koostamise ja kehtestamise põhimõtted ja tegevuskäik, planeeringute rakendamine ja kitsenduste seadmine.
Pärimisseadus ja perekonnaseadus. Lahus- ja ühisvara, abieluvaraleping, pärimine, pärandivastuvõtmine ja sellest loobumine.
- Kinnisvaraturg ja analüüs. Elamisotstarbeline kinnisvara, äriotstarbeline kinnisvara, tootmistarbeline kinnisvara, põllu- ja metsamajanduslik kinnisvara. Nõudlus ja pakkumine kinnisvaraturul. Kinnisvara finantseerimine, kindlustamine ja maksustamine.
- Kinnisvara hindamine - hindamise eesmärgid ja sellest tulenevad erisused. Hindamismeetodid ja valik. Võrdlusmeetod ja hindamistoiming. Hindamistulemuste esitamine.
- Kinnisasja kitsendused. Looduskaitseliste piirangute eesmärgid, kaitstavad loodusobjektid ning kaitsekorra kehtestamine.
- Kinnisvaravahendus ja kutsestandard. Kinnisvaramaakleri kutse-eetika ja hea käitumise põhimõtted. Müügiprotsess ja vahendustegevuse spetsiifika. Kinnisvaraturundus.
Õpiväljundid - tunneb Eesti seadusandlusest sh Tsiviilõiguseseadusest, Võlaõigusseadusest, Pärimisseadusest ja Perekonnaseadusest ning on omandanud kinnisvaramaaklerile vajalikke teadmisi asjaõigusest, eluasemeseadusest, planeerimis- ja ehitusõigusest;
- teab ja tunneb kinnisvaraturu toimimise üldpõhimõtteid ning on omandanud teadmisi kinnisvara finantseerimisest, kindlustamisest ja maksustamisest, kinnisasja kitsendustest, kinnisvara hindamisest, vahendusest ja kinnisvaramaakleri kutsestandardist;
- tunneb kinnisvaramaakleri kutseeetikat ja hea käitumise põhimõtteid;
- oskab lahendada erinevaid kaasusi ja näidisülesandeid, omab ülevaadet kutseeksamil käsitletavatest teemadest ning oskab leida materjale täiendavaks iseseisvaks tööks.

Õpikeskkond Tallinna Ülikooli ülikoolilinnak
Koolitaja kompetentsus Katrin Aunpu, Hannes Kuhlbach, Merle Eamets, Peeter Nurm, Reeli Eelmets, Tuulikki Laesson jt.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 32 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Merle Eamets, Hannes Kuhlbach, Tuulikki Laesson, Peeter Nurm, Reeli Eelmets
Kursuse hind 249 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolitust, koolitusmaterjale ja kohvipause. Enam kui 2 inimest ühest asutusest 229 eurot. Kinnisvaramaaklerite Koja liikmele 214 eurot. Üksikpäeva hind 65 eurot.
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 07.03.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 08.03.2018    10:00-11:30 Eesti seadusandlus ja TsÜS. Merle Eamets M-649
 08.03.2018    11:30-13:00 Sissejuhatus võlaõigusseadusesse. Merle Eamets M-649
 08.03.2018    13:45-15:15 Võlaõigusseadus. Merle Eamets M-649
 08.03.2018    15:30-17:00 Võlaõigusseadus. Merle Eamets M-649
 15.03.2018    09:15-10:45 Majandusalased baasteadmised. Kinnisvaraturg ja analüüs. Hannes Kuhlbach M-649
 15.03.2018    11:00-11:45 Eluasemeseadus. Merle Eamets M-649
 15.03.2018    11:45-12:30 Asjaõigus. Merle Eamets M-649
 15.03.2018    13:15-15:30 Asjaõigus. Merle Eamets M-649
 15.03.2018    15:30-16:15 Planeerimisõigus. Tuulikki Laesson M-649
 15.03.2018    16:15-17:00 Planeerimisõigus. Tuulikki Laesson M-649
 22.03.2018    09:15-10:45 Kinnisvara hindamine. Hannes Kuhlbach M-649
 22.03.2018    11:00-12:30 Kinnisvara kindlustamine. Tuuli Kalberg M-649
 22.03.2018    13:15-14:15     M-649
 22.03.2018    14:30-15:15 Ehitusseadus. Tuulikki Laesson M-649
 22.03.2018    15:30-16:15 Ehitusseadus. Tuulikki Laesson M-649
 29.03.2018    09:30-11:45 Pärimisseadus. Perekonnaseadus. Reeli Eelmets M-649
 29.03.2018    12:45-14:15 Kinnisvara maksustamine ja kinnisasja kitsendused.   M-649
 29.03.2018    14:30-15:15 Kutse andmine, kutseeksam, maakleriteenuse standard EVS-EN 15733:2010, kutsestandard, heade tavade koodeks Peeter Nurm M-649
 29.03.2018    15:30-17:00 Näidisülesanded, kokkuvõte. Peeter Nurm, Merle Eamets. M-649
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp