Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor
Kursuse kood IKC0102/8
Toimumise aeg 11.02.2020 - 31.03.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25
Sihtgrupp koolijuhid, õppejuhid ja ainevaldkondade juhid
Eesmärk Kujundada arusaam teadliku juhtimise mõjust organisatsioonile, mõtestada juhi rolli mentori ja grupiprotsesside mõjutajana; omandada vajalikud oskused teadlikuks stressijuhtimiseks.
Sisu I moodul : Juht kui mentor
Juhtimise väljakutsed. Visiooni loomine ja arengueesmärkide seadmine juhi
töös. Muutuse kavandamine.
Tulemusliku meeskonna loomine ja juhtimine. Võimendajad ja kahandajad.
Kaasav juhtimine.

Teadlik juht ja teadlik juhtimine. Juht kui coach ja mentor. Mentorluse
tähendus organisatsiooni ja indiviidi arengus
Mentorluse roll õppijakeskses koolis.
Juhi roll õpetaja professionaalses arengus. Motivatsioon ja selle toetamine

II moodul : Juht kui koostöise kultuuri looja
Juhi oskused ja tegevused koostöise kultuuri loomisel. Jagatud juhtimine.
Toimetulek keeruliste olukordadega ja probleemi lahendamine. Vastupanu
ületamine. Tagasiside andmine. Koostöökultuuri arendamine ja koosloome
meetodid.

Õppimist toetavad ja takistavad suhtlusviisid. Juhi sotsiaalne ja
emotsionaalne kompetentsus. Juhtimine kui emotsionaalne praktika.

Teadlikkus ja stressijuhtimine. Enesehoid ja heaolu organisatsioonis.
Väärtustav lähenemine ja säilenõtke organisatsioon.
Õpiväljundid mõistab teadliku juhtimise tähendust haridusorganisatsioonis ja selle mõju individuaalsele õppimisele;
teadvustab enda kui mentori rolli ning tegevusi organisatsiooni muutuste kolleegi ning kolleegide professionaalse arengu toetamisel;
oskab koostöiselt seada arengueesmärke ja kavandada muutusi;
oskab suunata meeskonna initsiatiivi avaldumist ning anda arengut toetavat tagasisidet;
on teadlik oma ressurssidest ning oskab neid tasakaalustatult kasutada;
oskab teadvustada ja analüüsida erinevaid situatsioone oma töös ning otsib teadlikult parimaid lahendusi, oskab toetada kolleegide arengut;
on teadlik oma ressurssidest ning oskab neid tasakaalustatult kasutada;
teadvustab enda tugevaid ja arendamist vajavaid sotsiaalseid ning emotsionaalseid kompetentse ning nende olulisust tööalaste eesmärkide saavutamiseks.
Eeldused vähemalt 3- aastase töö- ja arendustöö kogemusega tegevõpetajad ja haridusjuhid
Lõpetamistingimused õpe jaguneb kaheks mooduliks ja lõpeb arvestusega
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 35 tundi, iseseisevõpe 43)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kaia Lainola, MA; Lemme Randma MA
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 16
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Sirje Ideon, 6199527, sirje.ideon@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 09.02.2020