Arenguvestlus lasteaias kui koostöövorm lapsevanemaga
Kursuse kood IKC0096/6
Toimumise aeg 10.06.2020 - 09.10.2020
Toimumise koht Ida-Virumaa
Sihtgrupp Koolieelse lasteasutuse õpetajad
Eesmärk Omandada baaskompetentsid ning kujundada valmisolek ja oskused lapse arengu jälgimiseks, hindamiseks ja tagasisidestamiseks ning koostööks lapsevanemaga.
Sisu Arenguvestluse eesmärgid õpetajale ja lapsevanemale, arenguvestluse protsess ning läbiviimine. Arenguvestluse ettevalmistamine: küsimuste ja ajaplaani koostamine; lapsevanemale teatamine. Individuaalse lähenemise võimalused arenguvestluse kavade koostamisel. Lapse arengu jälgimisel ja fikseerimisel kasutatavad võtted. Vestluse läbiviimine. Suhtlemistasandid erinevates suhtlussituatsioonides. Aktiivne kuulamine. Vestluse tulemuste kasutamine oma töös, nende analüüs. Tagasiside andmine lapsevanemale. Iseärasusi töös erivajadustega laste vanematega arenguvestluse ettevalmistamisel, läbiviimisel ja tulemuste analüüsimisel.
Õpiväljundid -tunneb koolieelses eas lapse arengu jälgimisel ja fikseerimisel kasutatavad võtted;
-teab arenguvestluse kavandamise, läbiviimise, tagasisidestamise põhimõtteid ning rakendab oskusi praktikas;
-oskab luua positiivseid suhteid ja koostöövõimalusi lastevanematega.

Eeldused Koolieelse lasteasutuse õpetajad
Lõpetamistingimused aktiivne osalus lähiõppepäevadel, iseseisva töö tegemine ja arvestuse sooritamine
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne. Õppekäik koolieelsesse lasteasutusse.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 32 tundi, iseseisevõpe 20)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad MA Lii Lilleoja, MA Galina Värinen, PhD Marina Vannik, MA Irina Tuhkru, MA Svetlana Lunjeva-Ossipova.
Kursuse hind 0 EUR (grupihind, hinnale ei lisandu km)
Koolituse väärtus on 255 eurot. Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ja koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 24
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 10.06.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 17.09.2020    - 1.sessiooni 1.õppepäev    
 18.09.2020    - 1.sessiooni 2.õppepäev    
 08.10.2020    - 2.sessiooni 1.õppepäev    
 09.10.2020    - 2.sessiooni 2.õppepäev, kursuse lõpetamine