HRC0415/2 - Multikultuursus, õpi- ja tööränne karjääri kujundamise kontekstis ("Karjääri kujundamise pädevused" koolituse moodul)

Koostööpartnerid e-kursuse arendamisel ja läbiviimisell on Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuses tegutsev Euroguidance keskus, Kutsekoja Europassi keskus, Töötukassa EURES keskus ning rahvusvahelisi haridusprogramme pakkuv MTÜ YFU Eesti. Koolitust rahastab Erasmus+ ning see on sihtgruppi kuulujale tasuta. Kursuse loojad ja õppejõud on Tallinna Ülikooli noorsootöö lektor Tanja Dibou, YFU Eesti tegevjuht Kadri Eensalu, Europassi Keskuse ja Euroopa Kvalifikatsiooniraamistiku koordinatsioonipunkti spetsialist Heli Oruaas, Euroguidance programmi juht Margit Rammo, EURES peaspetsialist Monika Toiger ja EURES teenusejuht Marta Traks.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

16.09.2022 - 19.01.2023

Registreerimise tähtaeg

25.09.2022

Toimumise koht

Euroopa Liidu Maja, Töötukassa Tallinna Karjäärikeskus ja Moodle'i keskkond

Maht

104 akadeemilist tundi (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 84 tundi)

Sihtgrupp

karjäärispetsialistid; spetsialistid, kelle kliendid vajavad tuge rahvusvahelise õpi- ja töörände teemal ning omavad baasteadmisi nõustamisest; üliõpilased, kelle õppekava on seotud noorte võimestamisega ja kes omavad baasteadmisi nõustamisest

Eesmärk

mõtestada inimeste õpirännet, töörändega seotud küsimusi ja multikultuursust laiemalt ning saada teadmisi tööks inimestega, kes soovivad minna õppima või töötama välismaale, kes on tulnud Eestisse välismaalt ja soovivad karjäärialast nõustamist.

Sisu

Õpi- ja tööränne. Multikultuursus, sh töö eri kultuuritaustaga kliendiga. Rahvusvahelise õpi- ja töörände teemadel toe pakkumise võimalused. Kuidas võimestada inimesi rahvusvahelisel tasandil?

Õpiväljundid

teab õpi- ja töörände põhimõisteid ja olemust; mõistab õpi- ja töörände tähtsust ning selle potentsiaali karjääri kujundamisel; teab rahvusvahelise rände eri võimalusi ja allikaid; oskab toetada indiviide õpi- ja töörändega seotud küsimustes, sh motiveerida, ette valmistada, toetada kogu protsessi jooksul; mõistab, mis on multikultuursus, saab aru kultuuride eripäradest ja väärtuste mitmekesisusest ning oskab eri kultuuri taustaga kliente nõustada Eestis õppimisega ja töötamisega seotud küsimustes.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne või veebiplatvormi kasutamise võimalus.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.

Lõpetamistingimused

Koolitus koosneb neljast võrdsest moodulist, kus veebipõhine õpe on kombineeritud kuni kahe seminariga (ava- ja lõpuseminar): 1. Multikultuursus ja rahvusvaheline ränne (26 ak/h), sh 2 seminari (6 ak/h); 2. Karjäärinõustamine ja õpiränne (26 ak/h), sh 1 seminar (4 ak/h); 3. Karjäärinõustamine ja tööränne (26 ak/h) sh 1 seminar (4 ak/h); 4. Kultuuridevaheline kompetents ja eri kultuuritaustaga inimeste nõustamine (26 ak/h), sh 1 seminar (6 ak/h). Kokku on planeeritud 5 seminari, sh 3 veebis ja 2 lähiõppena. Tulenevalt eriolukorra nõuetest, võib ette tulla muudatusi.

Koolituse läbimiseks on vaja osaleda aktiivselt e-õppe protsessis, tehes interaktiivseid iseseisvaid ja grupitöö ülesandeid (testid, kompetentside eneseanalüüsid jm).

Kohustuslikud õppematerjalid
Brooks, R. (2018). Higher education mobilities a cross-national European comparison.
Devlin, M., Nico. (2017). Learning mobility, social inclusion and non-formal education understanding the concepts.
Innove (2011). Suund maailma. Õpirännetes Euroopas ja mujal.
Kristensen, S. (2017). Õpirände mõju ja selle mõõtmise viisid.
Lauren, A. (2018) Rahvusvaheline mobiilsus ja töö. Mitmekesistunud liikumismustrid uue töö maailmas. Arenguseire Keskus.
Pajupuu, H. (2001). Kuidas kohaneda võõras kultuuris.
Tamm, A., Vaade, V. (2019) Rahvusvaheline koostöö karjäärispetsialistide pilgu läbi. Sihtasutuse Archimedes Euroguidance keskus.

Soovituslikud õppematerjalid
Euroopa Kontrollikoda (2018). Töötajate vaba liikumine – põhivabadus on tagatud, kuid töötajate liikuvusele tuleks kasuks ELi vahendite parem suunamine.
Bertelsmann Stiftung (2018). Learning from the World: Good Practices in Navigating Cultural Diversity.
Kaubi, S. (2015). Vahetusaasta mõju edasisele töö- ja elukäigule.
Ojala, A. (2016). Välismaal õppimise mõju indiviidi väärtusele - YFU Eesti vahetusõpilaste näitel.
Ranniku, K. (2015) Miks õpilased ei kasuta võimalust õpirändeks? Uuringu tulemused.
UNESCO (2017) UNESCO survey on intercultural dialogue 2017. Analysis of findings.
Simic, N., Marklund, K. et al (2018). New in the Nordic countries. Labour Market Inclusion of Migrants.
Euroguidance (2016) Cross Cultural Guidance and International Careers. Integrating Migrants and Minorities.
Cedefop (2014) Valuing diversity: guidance for labour market integration of migrants. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Tanja Dibou, Margit Rammo, Kadri Eensalu, Heli Oruaas, Monika Toiger, Marta Traks

Kursuse hind

tasuta

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
16.09.2022 12:00-15:45 Karjääri kujundamine rahvusvahelises kontekstis Euroopa Liidu Majas
12.10.2022 14:00-15:45 Multikultuursus ja rahvusvaheline ränne Veebis
10.11.2022 14:00-17:30 Karjäärinõustamine ja õpiränne Veebis
15.12.2022 14:00-17:30 Karjäärinõustamine ja tööränne Veebis
19.01.2023 12:00-16:15 Kultuur ja karjäärinõustamine Tallinna Karjäärikeskuses