Õpetaja kui suhtleja - õppimist toetava suhtlusruumi loomine
Kursuse kood IKC0078/9
Toimumise aeg 22.04.2019 - 11.06.2019
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Sihtgrupp õpetajad
Eesmärk mõista tervikliku õppimist toetava suhtlusruumi loomise eeldusi ning õppida rakendama selleks vajalikke sotsiaalseid ja kommunikatiivseid oskusi.
Sisu I Suhtlemine ja kommunikatsioon õpetaja töös muutunud õpikäsituse kontekstis. Õpetaja kui suhtleja ja õpetaja suhtluspädevus. Kommunikatsiooni- ja suhtlusoskuste arendamine. Keelekasutuse mõju suhtluses: jaatav, eitav kõne. Keeleline positsioneerimine. Kontakti loomine, selge eneseväljendus ja aktiivne kuulamine. Enesekehtestamine. Mina- ja jah-sõnumid. Erinevad suhtlustasandid.

II Konflikt ja konfliktide lahendamine (sh distsipliiniprobleemide lahendamine), toimetulek vastupanuga. Vägivallatu suhtlus. Tagasiside. Suhtlus- ja kommunikatsioonisituatsioonide analüüs.

III Töö sidusrühmadega: teiste õpetajate, juhtkonna. Lastavanematega. Õpetaja professionaalne identiteet – mina suhtlejana, tugevuste analüüs ja isiksuslikud ressursid. Eneseväärtustunne kui hea kontakti ja suhtlemise eeldus.
Õpiväljundid mõistab ja mõtestab ennast suhtlejana;
-analüüsib enda rolle ja tugevusi ning loob enda kui suhtleja profiili;
-mõistab arengut toetava suhtlusruumi kujunemise eelduseid ja enda võimalusi selle loomisel;
-rakendab erinevaid suhtluspädevusi erinevates õpetajatöö situatsioonides ja teab, kuidas lahendada konflikte;
-oskab kaasata lastevanemaid, kolleege, juhtkonda keeruliste suhtlusolukordade lahendamisse
-kasutab suhtluses erinevaid strateegiaid
Eeldused õpetajana töötamine
Lõpetamistingimused Õppetöö toimub sessioonidena, kokku kolm moodulit. Sessioonide vahele jääb aeg praktiliste iseseisvate ülesannete tegemiseks ja õpitu rakendamiseks ning analüüsimiseks. Kursusele on loodud oma veebikeskkond, kus jagatakse materjale, grupi vara jm olulist. Iseseisev töö: eneseanalüüs, enda kui suhtleja profiili koostamine, ühe suhtlus- ja/või kommunikatsiooniprotsessi kavandamine. Läbivalt õpitu praktiseerimine kontaktpäevade vahelisel ajal. Iseseisev töö: eneseanalüüs, enda kui suhtleja profiili koostamine, ühe suhtlus- ja/või kommunikatsiooniprotsessi kavandamine. Läbivalt õpitu praktiseerimine kontaktpäevade vahelisel ajal.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegustemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 42)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad PhD Monika Pullerits, PhD Irina Birjukova, PhD Marina Vannik, MA Galina Värinen, MA Irina Tuhkru
Kursuse hind 258 EUR (grupihind, hinnale ei lisandu km)
Koolituse väärtus on 258 eurot. Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ja koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 20
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, 53428566, irinabir@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 26.01.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 22.04.2019    - 1.sessiooni 1.õppepäev    
 23.04.2019    - 1.sessiooni 2.õppepäev    
 20.05.2019    - 2.sessiooni 1.õppepäev    
 21.05.2019    - 2.sessiooni 2.õppepäev    
 10.06.2019    - 3.sessiooni 1.õppepäev    
 11.06.2019    - 3.sessiooni 2.õppepäev, kursuse lõpetamine