Kutseõpetaja kohanemisaasta - esmane kutsepedagoogiline ettevalmistus
Kursuse kood IKC0068/2
Toimumise aeg 06.10.2017 - 18.05.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 29
Sihtgrupp Pedagoogilise ettevalmistuseta kutseõpetajad
Eesmärk omandada esmased teadmised ja oskused ning kujundada hoiakud tööks kutseõpetajana;
toetada valmisolekut enda professionaalseks arendamiseks ning elukestvas õppes osalemiseks.
Sisu I moodul: Õppimine. Õppimise käsitusi. Õpioskuste kujunemine. Õpimotivatsioon. Õppimist soodustava keskkonna loomine. Õppija individuaalsus ja sellega arvestamise võimalusi.

II moodul: Õppeprotsessi kavandamine- õppekavast tunnikavani. Kutseõppe korraldus. Õppekeskkond ja õpivara kutseõppes. Õppetegevuse dokumenteerimine, kutseõpetaja dokumentatsioon.. Väljundipõhise õppe alused. Kooliõppekava koostamise põhimõtted. Mooduli rakenduskavade koostamine ja arendus.
Üldõpingute ja võtmepädevuste lõimimine erialaõppes

III moodul: Õpetamine. Kutseõpetaja rollid õppe-kasvatusprotsessis. Esmakursuslaste kohanemise toetamine. Õppimist mõjutavad psühholoogilised tegurid.
Mõjutusvahendid. Juhendamine ja mentorlus. Teooriatunni ettevalmistamine ja läbiviimine. Praktilise tunni ettevalmistamine ja läbiviimine. Teooria- ja praktikaõppe lõimimine. Õppe- ja hindamismeetodid ja nende rakendamine. Iseseisva töö planeerimine ja juhendamine. Õpiväljundite saavutatuse hindamine sh kujundav ja kokkuvõttev hindamine. Õppematerjalide koostamine. Infotehnoloogia vahendite kasutamine õppeprotsessis. Praktilise õppe ja praktika ettevalmistamine, läbiviimine, juhendamine ja hindamine.

IV moodul: Kutseõpetaja professionaalne areng. Kutseõpetaja töö tulemuslikkuse hindamine. Õpetaja enesehindamine. Õpetaja kutse-eetika. Inimväärtused kasvatuse alusena. Võrgustikud ja koostöö kutseõppes.

I arenguseminar: Kutseõpetaja kohanemisaasta põhimõtted, protsess, tegevuskava ning tööd alustava kutseõpetaja rollid ja vastutus kohanemisaastal.
Mentorluse olemus ja mentorprotsess kutsekoolis, mentori rollid ja vastutus kohanemisaastal.
Kutseharidus ja –koolitus Eestis, muutused kutseõppes.
Kutseõpetaja karjäärimudelid ja õppimisvõimalused.
Kutseõpetaja eneseanalüüs lähtuvalt kvalifikatsiooninõuetest.

II arenguseminar: Reflektsioon oma tööle kutseõpetajana või mentorina.
Arengutrendid kutseõppes
Tunnivaatlus ja –analüüs.

III arenguseminar: Kohanemisaastale sh koolitusprogrammi refleksioon ja tagasiside.
Refleksioon tunnivaatlustele.
Arengumappide esitlemine.

Õpiväljundid mõistab kutseõppe korraldust ja kutseõpetaja rolle ja vastutust õppe-kasvatusprotsessis; planeerib ja viib läbi õppetunde ning hindab õppijate õpiväljundite saavutamist lähtuvalt õppekavast; analüüsib enda tegevust õpetajana lähtuvalt kvalifikatsiooninõuetest; mõistab enda professionaalse arengu olulisust, omab valmisolekut õpinguid jätkata ning ennast pidevalt iseseisvalt eri- ja tööalaselt täiendada
Eeldused Keskharidus (sh kutsekeskharidus v kutseharidus keskhariduse baasil),
töötamine kutseõpetajana
Lõpetamistingimused Osalemine auditoorses töös ja seminaridel
Iseseisva tööna antud õppeülesannete täitmine õppepäevade vahelisel perioodil
Arengumapi koostamine ja esitlemine
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 4 EAP (kontaktõpe 64 tundi, iseseisevõpe 40)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad MA Sirje Rekkor, MA Meidi Sirk, Virve Kinkar, Meeli Kaldma, Anne Kersna, MA Piret Lilover
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 18
Korraldaja Haridusinnovatsiooni keskus, Sirje Ideon, 6199527, sirjeid@tlu.ee