YKC0095/3 - Kinnisvaramaakleri 5. taseme kutseeksamiks ettevalmistus

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

10.04.2024 - 25.04.2024

Registreerimise tähtaeg

05.04.2024

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool

Maht

42 akadeemilist tundi (kontaktõpe 42 tundi)

Sihtgrupp

tegutsevad kinnisvaramaaklerid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja omandada 5. taseme kutsetunnistust või seda taastõendada

Eesmärk

arendada kutsealaseid teadmisi ja läbi töötada õpimaterjale kinnisvaramaakleri 5. taseme kutseeksamiks valmistumiseks.

Sisu

Eesti seadusandlus ja TsÜs. Füüsilised ja juriidilised isikud, tehingud, vorm, vorminõuded, kehtetus, volitus ja volituse andmine, heausu põhimõte, aegumine, aegumistähtajad.
VÕS. Võlasuhte olemus, lepingute sõlmimise vabadus, lepingu vorm, võlasuhtes tulenevad õigused ja kohustused, lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine, võlgniku vastutuse põhimõtted, eel- ja müügileping, ostueesõigusega müük, kasutuslepingud: üürileping, rendileping, maaklerleping. Asjaõigus ja eluasemeseadus. Omand ja piiratud asjaõigused, kinnistusraamatu ja õiguste sissekandmise üldpõhimõtted. Omandist tulenevad nõuded ning piiramise alused, ühisomand, kaasomand ja korteriomand. Korteriühistu funktsioonid ühise omandi kasutamisel. Eluruumide kasutamine ja korrashoid, hooneühistu ja korteriühistu erisused. Planeerimisõigus. Planeeringute koostamise ja kehtestamise põhimõtted ja tegevuskäik, planeeringute rakendamine ja kitsenduste seadmine. Pärimisseadus ja perekonnaseadus. Lahus- ja ühisvara, abieluvaraleping, pärimine, pärandivastuvõtmine ja sellest loobumine. Kinnisvaraturg ja analüüs. Elamisotstarbeline kinnisvara, äriotstarbeline kinnisvara, tootmistarbeline kinnisvara, põllu- ja metsamajanduslik kinnisvara. Nõudlus ja pakkumine kinnisvaraturul. Kinnisvara finantseerimine, kindlustamine ja maksustamine. Kinnisvara hindamine - hindamise eesmärgid ja sellest tulenevad erisused. Hindamismeetodid ja valik. Võrdlusmeetod ja hindamistoiming. Hindamistulemuste esitamine. Kinnisasja omandamise kitsendused. Looduskaitseliste piirangute eesmärgid, kaitstavad loodusobjektid ja kaitsekorra kehtestamine. Kinnisvaravahendus ja kutsestandard. Kinnisvaramaakleri kutse-eetika ja hea käitumise põhimõtted.

Õpiväljundid

tunneb Eesti seadusandlust, sh tsiviilõiguseseadus, võlaõigusseadus, pärimisseadus, andmekaitseseadust, rahapesu ja terrorismirahastamise tõkestamise seadust, perekonnaseadust, on omandanud kinnisvaramaaklerile vajalikke teadmisi asjaõigusest, eluasemeseadusest, planeerimisõigusest; teab kinnisvaraturu toimimise üldpõhimõtteid, kinnisvara finantseerimisest, kindlustamisest ja maksustamisest, kinnisasja kitsendustest, kinnisvara hindamisest, vahendusest ja kinnisvaramaakleri kutsestandardist; tunneb kinnisvaramaakleri kutse-eetikat ja hea käitumise põhimõtteid; lahendab kaasusi ja näidisülesandeid, teab ülevaadet kutseeksamil käsitletavatest teemadest, leiab materjale täiendavaks iseseisvaks tööks.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tallinna Ülikooli linnak

koolitaja kompetentsus

MA erialal ja täiskasvanute koolitamise kogemus

Lõpetamistingimused

aktiivne osalemine lähiõppes

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Merle Eamets, Hannes Kuhlbach, Urmas Mardi, Reeli Eelmets, Anne Pirn, Birjo Tartu, Tuulikki Laesson, Peeter Nurm, Karlis Kolk, Henno Viires

Kursuse hind

309 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Täishind 309 eurot, Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liikmele 274 eurot. Üksikpäeva hind 99 eurot. Hind sisaldab lisaks loengutele ja praktilistele näidisülesannetele loengumaterjale elektroonilisel kujul. Materjale ei prindita.

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, Karin Ratas, 6409382, karin.ratas@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
10.04.2024 10:00-16:45
11.04.2024 10:00-16:45
17.04.2024 10:00-18:00
18.04.2024 10:00-16:45
24.04.2024 10:00-18:00
25.04.2024 10:00-15:15