Stereotüüpidest vabad eriala- ja karjäärivalikud
Kursuse kood YKC0050/2
Toimumise aeg 18.02.2019
Toimumise koht Tallinna Ülikool
Sihtgrupp õpetajad, karjäärinõustajad, noorsootöötajad ja teised, kes noorte karjäärivalikuid toetavad
Eesmärk saada teadmisi ja kogemusi soolise võrdõiguslikkuse temaatikas ning toetust soostereotüüpide üle väitlemisel;
saada teadmisi soostereotüüpsete hoiakute vähendamise võimalustest noorte seas haridus- ja karjäärivalikute tegemisel, toetudes Tallinna Ülikooli haridusteadlaste ja Innove SA karjääriõppe spetsialistide koostatud uutele juhendmaterjalidele;
saada tuge soolise võrdõiguslikkuse seadusest tuleneva soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohustuse täitmisel haridusasutuses.
Sisu Teoreetiline ülevaade soostereotüüpide olemusest, muutunud töömaailmast ja isiksusest lähtuvatest karjääri kujundamise teooriatest. Võimalusi, kuidas soolist võrdõiguslikkust puudutavaid teemavaldkondi (nt diskrimineerimine tööturul, palgalõhe, soorollid perekonnas jne) käsitleda lõimituna ainetundidesse ja karjääriõppe tegevustesse.
Sooga seonduvad definitsioonid ja mõisted. Sugu, sooline segregatsioon ja ebavõrdsus tööturul ja hariduses: ülevaade.
Soohoiakute teadvustamine ja äratundmine oma tegevuses.Karjääri kujundamise pädevused ja soostereotüüpsete erialavalikute teadvustamine.
Soostereotüüpide käsitlemine töös noortega.
Õpiväljundid oskab märgata ja analüüsida soostereotüüpseid käitumisi ja hoiakuid noorte haridus- ja karjäärivalikutes;
aitab õppijatel märgata ja iseseisvalt analüüsida soostereotüüpseid hoiakuid haridus- ja karjäärivalikutes;
on teadlik projekti juhendmaterjalide ning ristmeedia lahenduste kasutamisvõimalustest karjäärivalikute toetamisel ja suunamisel.
Eeldused kuulumine sihtrühma, noortega töötamise kogemus.
Lõpetamistingimused Osalemine koolitusel (6 ak tundi)
Seriaali episoodide (10) vaatamine (7 ak tundi)
Alternatiivsete lõppude (12) vaatamine (2 ak tundi)
Telesarja reflektsioon (5 ak tundi)
Õppematerjaliga tutvumine ja tagasiside (6 ak tundi)
Õpikeskkond Tänapäevased õpperuumid, vajadusel lisaks Moodle'i keskkond
Koolitaja kompetentsus Teadmised ja pädevus koolitusvaldkonnas, täiskasvanute koolitamise kogemus, oskusteave projektist BREAK (http://www.bre-ak.eu)
Maht 1 EAP (kontaktõpe 6 tundi, iseseisevõpe 20)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Jelizaveta Dulberg, Triin Roosalu, Liisa Pakosta
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 20
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Triin Roosalu, +372 6199 874, triin.roosalu@tlu.ee