Ühiskonna vananemine ("Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine" koolituse moodul)
Kursuse kood AYC0288/1
Toimumise aeg 18.03.2021 - 22.04.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp Vanemas keskeas ja vanemas eas inimestega tegelevate üleriigiliste ja kohalike organisatsioonide ja asutuste esindajad. Osalema on oodatud on vanemaealiste poliitika komisjoni liikmesorganisatsioonide esindajad, samuti linnade ja valdade liidu esindajad, kultuuri- ja haridusasutuste töötajad ning era- ja kolmanda sektori inimesed, kes töötavad rahvastiku vanemat osa puudutavate küsimustega ning peaksid seisma vanemaealiste õiguste eest ja vanuselise diskrimineerimise vastu nii tööturul, sotsiaalvaldkonnas kui kõikides teistes eluvaldkondades.
Eesmärk arendada teadmisi rahvastikuprotsessidest rahvastiku vananemise kontekstis ja oskust neid protsesse jälgida; arendada kriitilise motlemise oskust seostada vanemisega seotud poliitikaid, ühiskonnas valitsevaid suhtumisi ja vanemaealiste elukvaliteeti, arutleda sekkumiste üle.
Sisu Demograafilised protsessid. Vanemaealiste profiil Eestis võrdluses muu maailmaga (SHARE ja muud uuringud). Sotsiaalteaduslikud vananemiskäsitlused: eraldumisteooria, jätkuvusteooria, valikuteooria ja aktiivsusteooria. Rahvastiku vananemise mõjud sotsiaalpoliitikale. Vanusestereotüübid ja vanem inimene. Mis on vanus? Mis on stereotüüp? Vanusestereotüüpide mõju inimese elukvaliteedile. Vanuse alusel diskrimineerimise psühholoogilised toimemehhanismid. Mis on diskrimineerimine vanuse alusel? Kuidas seda uuritakse ja mõõdetakse? Diskrimineerimise vähendamine inimeste võimestamise kaudu. Diskrimineerimise vähendamine poliitikate kaudu (seadused ja regulatsioonid).
Õpiväljundid teab rahvastiku vananemisega seotud põhilisi näitajaid ja vananemisteooriate arengu dünaamikat; oskab ise leida, lugeda ja interpreteerida statistikat ja uuringutulemusi ühiskonna vananemise protsesside kohta; oskab kriitiliselt hinnata Eesti vanenamise poliitikadokumente
Eeldused kuulumine sihtgruppi
Lõpetamistingimused Lähiõppepäevad on aktiivõppe vormis, milles uute teadmiste omandamine on põimitud loengu, arutelude ja grupitöödega.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid. Ruum on loodud koostöötegevusteks. Õppeklassis on olemas teisaldatavat toolid, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Õppepäevade vahelisel perioodil on osalejate jaoks kasutada veebipõhine õpikeskkond, mille kaudu on võimalik esitada ka grupitööde tulemused.
Koolitaja kompetentsus Kõikidel koolitajatel on vähemalt MA-kraad ja varasem täiskasvanute koolitamise kogemus
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Tiina Tambaum, Lauri Leppik, Liili Abuladze, Luule Sakkeus
Kursuse hind 90 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitus on toetatud Euroopa Liidu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist. Osaleja tasu on 45 eurot koolituspäev eraldi võetud moodulite puhul ja kahepäevase mooduli hind kokku on 90 eurot. Hinnale ei lisandu käibemaks.
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp