Kunstidel põhinevad töövõtted koolikeskkonnas rakendamiseks
Kursuse kood LTC0223/2
Toimumise aeg 06.12.2018 - 15.03.2019
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Õpetajad, koolipsühholoogid, sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid ja teised koolis töötavad spetsialistid.
Eesmärk õppida kasutama kunstidel põhinevaid lihtsaid töövõtteid, et toetada õpilaste hariduslike eesmärkide saavutamist.
Sisu Kunstidel põhinevate töövõtete õppetöösse integreerimise põhimõtted. Kunstidel põhineva lähenemise eetiline raamistik tegevuses negatiivsete elukogemustega laste ja noortega. Lihtsad kunstidel põhinevad harjutused ja võtted, mida saab kasutada õpilaste kaasamiseks, emotsioonide juhtimiseks, koostöö ja heade suhete soodustamiseks.
Õpiväljundid - on saanud ülevaate ja praktilise kogemuse kunstidel põhinevatest lihtsatest õppetegevuses kasutatavatest töövõtetest;
- teab kunstidel põhinevate iöövõtete õppetegevusse integreerimise põhimõtteid;
- teab kunstidel põhineva lähenemise eetilist raamistikku tegevuses negatiivsete elukogemustega laste ja noortega;
- oskab kasutada lihtsaid kunstidel põhinevaid töövõtteid õpilaste kaasamise, emotsioonide juhtimise, koostöö ja heade suhete toetamiseks klassis ja mujal õppekeskkonnas;
- oskab eetiliselt dokumenteerida ja reflekteerida kunstidel põhineva lähenemise kasutamist ja kirjeldada tulemust.
Eeldused Huvi täiendada oma erialast tööd loominguliste töövõtetega. Koolitusel osalemiseks ei ole vaja varasemat loomingulist ettevalmistust, koolitusel osalejaid julgustatakse oma loomingulisi oskusi arendama.
Lõpetamistingimused Koolitus on interaktiivne ja omakogemusele orienteeritud. Õppimine toimub läbi praktiliste tegevuste. Koolituspäeval omandatud töövõtete rakendamist harjutatakse iseseisvalt oma erialases töös koolikeskkonnas. Koolitusel tutvustatud harjutustest koostatakse õpimapp. Iseseisev harjutuste rakendamine dokumenteeritakse vastavalt juhendile, tekkinud küsimused arutatakse läbi õppepäevadel. Arvestuse saamiseks koostatakse praktika aruanne, mida esitletakse koolituse lõpus.
Õpikeskkond Koolitus toimub TLÜ Räägu õppehoones (Räägu 49), kus on vajaliku õppetehnika ja -vahenditega varustatud ruumid.
Koolitaja kompetentsus Malle Luik, PhD, muusikaterapeut, lektor
Eda Heinla, PhD, kunstiterapeut, loovusõpetuse dotsent, õppekava kuraator
Marika Ratnik, MSc, kunstiterapeut, pereterapeut, lektor
Terje Kaldur, MSc, koolipsühholoog, tantsu- ja liikumisterapeut, lektor
Kaire Bachmann, MSc, tantsu- ja liikumisterapeut
Eha Rüütel, PhD, psühhoterapeut, kunstiterapeut, professor
Maht 6 EAP (kontaktõpe 62 tundi, iseseisevõpe 94)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Malle Luik, PhD; Eda Heinla, PhD; Marika Ratnik, MSc; Terje Kaldur, MSc; Kaire Bachmann, MSc; Eha Rüütel, PhD.
Kursuse hind 380 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse eest on võimalik tasuda kahes osas. PALUN REGISTREERUMISEL MITMES OSAS TASUMISE SOOV KINDLASTI MÄRKUSTE LAHTRISSE LISADA!
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Eha Rüütel , eha.ruutel@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 17.02.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 06.12.2018    10:00-11:30 Peamised põhimõisted: tervis, suhtetervis, heaolu. Eha Rüütel Rä49-317
 06.12.2018    11:45-13:15 Tantsu ja liikumise harjutused tutvumiseks, kontakti loomiseks. Kaire Bachmann Rä49-317
 06.12.2018    14:00-17:15 Laps ja kunstiline eneseväljendus Marika Ratnik Rä49-317
 04.01.2019    10:00-11:30 Loomingulised tegevused tervisemõjurina õppetegevuses. Eda Heinla Rä49-414
 04.01.2019    11:45-13:15 Muusikalisel tegevusel põhinevad tutvumis- ja koostööharjutused. Malle Luik Rä49-414
 04.01.2019    14:00-17:15 Ülevaade muusika kasutamise põhimeetoditest muusikateraapias. Malle Luik Rä49-414
 05.01.2019    10:00-13:15 Visuaalkunstiga integreeritud õpetamismeetodi kasu: õpilasele, õpetajale. Marika Ratnik Rä49-317
 05.01.2019    14:00-17:15 Keha- ja ruumiteadlikkus klassiruumis. Kaire Bachmann Rä49-317
 24.01.2019    10:00-11:30 Loovat mõtlemist arendavad harjutused õppetegevuses. Eda Heinla Rä49-317
 24.01.2019    11:45-13:15 Ekspressiivsete ehk muusika mängimisel põhinevate sotsialiseerivate meetodite praktiline tutvustamine. Malle Luik Rä49-414
 24.01.2019    14:00-17:15 Jätkub ekspressiivsete meetodite tutvustus. Malle Luik Rä49-414
 25.01.2019    10:00-13:15 Visuaalkunstile põhinevate töövõtete integeerimine erinevate õppeainetega. Marika Ratnik Rä49-317
 25.01.2019    14:00-17:15 Keha- ja liikumispõhised tegevused eneseregulatsiooni arendamiseks Kaire Bachmann Rä49-317
 14.02.2019    10:00-13:15 Visuaalkunstile põhinevate töövõtete integeerimine erinevate õppeainetega Marika Ratnik Rä49-310
 14.02.2019    14:00-17:15 Laste tähelepanu, mälu, liikumise ja kõne aktiveerimine erinevate rütmide abil Malle Luik Rä49-414
 15.02.2019    10:00-11:30 Kujutlused ja eneseregulatsioon suhtetervise kontekstis Eha Rüütel Rä49-317
 15.02.2019    11:45-13:15 Keha- ja liikumise harjutused koolikeskkonnas rakendamiseks Terje Kaldur Rä49-317
 15.02.2019    14:00-17:15 Keha- ja liikumise harjutused koolikeskkonnas rakendamiseks. Terje Kaldur Rä49-317
 15.03.2019    10:00-16:00 Kursuse kokkuvõte, praktika esitlemine, arvestus Malle Luik, PhD; Eda Heinla, PhD; Marika Ratnik, MSc; Terje Kaldur, MSc; Kaire Bachmann, MSc; Eha Rüütel, PhD Rä49-317