Riigiabi alused
Kursuse kood YKC0048/2
Toimumise aeg 13.02.2019 - 26.02.2019
Toimumise koht Tallinn, Uus-Sadama 5, Tallinna Ülikool
Sihtgrupp Riigiabi andjad:
• riigi ja kohalike omavalituste ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste ametnikud,
• avalik-õiguslik juriidiliste isikute, Eesti Panga ja tema juures asuvate asutuste, riigitulundusasutuste, riigi- ja kohaliku omavalitsuse osalusega äriühingute töötajad,
• mittetulundusühingute ja sihtasutuste töötajad, kes osalevad riigiabi andmisel sektorites nagu näiteks transport ja taristu, finants, keskkond ja energia, telekommunikatsioon ja lairiba, sotsiaalteenused ja tervis, põllumajandus, teadus- ja arendus ja innovatsioon
• ESI fondide eksperdid
• advokaadid ja konsultandid
Riigiabi saajad: ettevõttevõi muu majandustegevusüksuse töötajad; äriühingu, MTÜ liikmed, FIEd
Eesmärk teada riigiabi mõistet ja põhimõtteid, õppida hindama riigiabi olemasolu ja kokkusobivust siseturuga; saada ülevaade olulisemate riigiabi erandite kohaldamisest; õppida tundma riigiabi reegleid kooskõlas teavitamise korra ja ebaseadusliku abi sissenõudmise menetlusega; teada peamisi riigiabi suuniseid; osata hinnata taristuprojektide rahastamine vastavust riigiabi reeglitega; vahetada kogemusi riigiabi ekspertide vahel ja saada osa toetavast võrgustikust.
Sisu 1. Riigiabi kontseptsioon ja hindamine: mõiste ja põhimõtted; kokkusobivuse hindamine. 2. Riigiabi erandid: De Minimis ja üldine grupierandi määrus ja reeglid; liikmesriikides kohaldamise parim tava. Riigiabi kord: ebaseaduslikust abist teatamine ja abi tagasinõudmine. 3. Üldist majandushuvi pakkuvad teenused ja peamised horisontaalsed suunised. Regionaalabi. Riigiabi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni jaoks. Keskkonna- ja energiaabi. 4. Taristute rahastamise riigiabi reeglid
Õpiväljundid - mõistab riigiabi reegleid ja oskab neid rakendada;
- teab riigiabi mõiste ja selle üldise keelu kohta;
- oskab hinnata riigiabi olemasolu ja kokkusobivust siseturuga;
- teab kõige olulisematest riigiabi vabastustest ja oskab neid rakendada;
- on kindel, et tema rakendatud riigiabi projekt ja meetmed on kooskõlas riigiabi reeglitega;
- teab Euroopa Komisjoni riigiabi otsustest ja kohtute juhtumitest;
- tunneb ebaseadusliku riigiabi tagasinõudmise protsessi;
- on analüüsinud ja arutanud oma riigiabi juhtumeid ja probleeme
Eeldused Riigiabi andmise või saamisega seotud isikud, kes soovivad saada baasteadmisi ja praktilisi oskusi riigiabi reeglite nõuetekohaseks rakendamiseks.
Lõpetamistingimused Aktiivne osalemine loengutes, harjutamine, juhtumite analüüs ja grupitöö. Iseseisvalt tuleb koostada kirjalik töö või analüüsida oma riigiabi juhtumist või projekti ning esitleda ja kaitsta seda. Juhtumite analüüs ja grupitöö: kas meede kujutab endast riigiabi? Harjutus: erainvestori põhimõte. Juhtumite analüüs: üldist majandushuvi esindavate teenuste eeskirjad eri sektorites
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli linnak või tellija ruumides
Koolitaja kompetentsus oma valdkonna ekspert, MA
Maht 3 EAP (kontaktõpe 33 tundi, iseseisevõpe 45)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Eve Kislov
Kursuse hind 290 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolitust, jaotusmaterjale ja kohvipause.
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marleen Allemann, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 12.02.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 13.02.2019    10:30-18:15 Riigiabi kontseptsioon ja hindamine; ELi riigiabi kontrolli süsteem ja struktuur; Riigiabi mõiste ja põhimõtted; Juhtumite analüüsid ja harjutused töörühmades; Riigiabi kokkusobivuse hindamine. Eve Kislov M136
 14.02.2019    09:00-17:45 Riigiabi erandid: De Minimis määrus ja üldine grupierandi määrus; Riigiabi protseduurid: ebaseadusliku abi teavitamine ja sissenõudmine; Väljamõeldud juhtumi praktiline harjutus: menetlusnõuded, üldine grupierandi määrus ja abi mõiste – millal teatada? Eve Kislov M649
 25.02.2019    10:30-18:15 Üldist majandushuvi pakkuvad teenused; Juhtumite analüüs: üldist majandushuvi pakkuvate teenuste eeskirjad erinevates sektorites; Regionaalabi (piirkondlik abi) ja praktilised juhtumid; Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni riigiabi ning praktilised juhtumid; Keskkonnakaitse ja energiaabi ning praktilised juhtumid. Eve Kislov M649
 26.02.2019    09:00-17:30 Infrastruktuuri rahastamise riigiabi reeglitele vastavus; Praktilised harjutused ja grupitöö infrastruktuuri rahastamisel; Probleemide ja juhtumite arutelu sessioon. Eve Kislov M649