HRC0564/3 - Õppimine ja õpetamine tehnoloogiarikkas keskkonnas ("Digipedagoogika rakendamine" koolituse moodul)

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

26.08.2024 - 27.01.2025

Registreerimise tähtaeg

22.01.2024

Toimumise koht

Tallinna Ülikool

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 14 tundi, iseseisevõpe 142 tundi)

Sihtgrupp

lapsevanemad, koolieelsete lasteasutuste õpetajad

Eesmärk

Saada ülevaade tehnoloogiarikkas keskkonnas õpikeskkonna kujundamise ja õppeprotsessi planeerimise, läbiviimise ja hindamise võimalustest. Omandada oskus nõustada haridustehnoloogilistes küsimustes ja planeerida IKT rakendamist koolieelses eas laste arenguks. Saada ülevaade IKT-alasest projektijuhtimise elementidest ja IKT eelarve koostamise vajalikkusest

Sisu

Füüsilise ja virtuaalse õpikeskkonna kujundamine tehnoloogiliste vahenditega. 21. sajandi õppija. Digiturvalisus. Kvaliteetsete õppematerjalide loomine. Kodulehe loomine ja haldamine. Haridustehnoloogilised uuringud. IKT arengusuunad, võimalused IKT-taristu soetamiseks/haldamiseks, arengukava olemus, loomine ja põhimõtted, arengukavade analüüs. Haridustehnoloogi tööülesanded koolieelses lasteasutuses. Nõustamistehnikad. Meeskonnatöö. Sisekoolituste kavandamine ja läbiviimine. Juhendite (veebipõhised, paberkandjal) koostamine.

Õpiväljundid

- analüüsib ja rakendab digivahendeid õpikeskkonna kujundamisel, õppeprotsessi elluviimisel ja koostöö kavandamiseks õppijate, kolleegide, vanemate ja kogukonnaliikmetega;
- analüüsib ja mõtestab seaduslikkust ja eetilisust digikultuuris, ajakohaseid uuringuid ja toimivaid praktikaid õppimise toetamisel digivahenditega;
- hindab IKT rolli ja kasutusvõimalusi lasteasutuses, planeerib lasteasutuse tehnoloogilisi võimalusi IKT tulevikku silmas pidades (valdkonna arengukava);
- nõustab õpetajaid ja juhtkonda IKT kasutamisega seotud teemadel, kavandades ja viies läbi IKT-alase koolituse ja koostades IKT-alase juhendi.

Eeldused

Eeldusaine: Multimeediumi loomine ja meediakasvatuse rakendamine õppeprotsessis (digipedagoogika mikrokraadi moodul)

õpikeskkond

Kontaktõpe toimub sobivates ruumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Õpe võib toimuda lähi-, paind- või kaugõppe vormis.

koolitaja kompetentsus

Vähemalt magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Õpe toimub sessioonõppes koos bakalaureuseastme üliõpilastega. Kontaktõpe (loengud, rühmaarutelud, praktilised tunnid) toimub õppe sessiooni aegadel. Õppijad võtavad osa kontaktõppest ja sooritavad iseseisvad ülesanded.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kaire Kollom, Elyna Heinmäe

Kursuse hind

860 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind on kogu "Digipedagoogika rakendamise" mikrokraadiprogrammi kohta.

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee