YKC0069/2 - Tarbijaõiguse koolituse kavandamine ja läbiviimine

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

20.01.2021 - 21.01.2021

Registreerimise tähtaeg

15.01.2021

Toimumise koht

Virtuaalne platvorm zoom

Maht

26 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10 tundi)

Kokkuvõttev lühikirjeldus

“Tarbijaõigusest teadlik“ on üle-Euroopaline tarbijaõiguse teavitusprogramm VKEdele, mis annab tarbijaõiguse ekspertidele nagu teie lisateadmisi ja -oskusi VKEde koolitamiseks kõigis tarbijaõiguse valdkondades. https://www.consumerlawready.eu/#count

Sihtgrupp

Juristid, ettevõttejuhid, ettevõtjad, müügijuhid, kaupluste direktorid, tarbijakaitse spetsialistid, töötukassa ametnikud, kohalike omavalitsuste ametnikud, tarbijakaitse spetsialistid, õpetajad, õppejõud ja teised huvitatud

Eesmärk

Arendada tarbijaõiguse kohta käivaid teadmisi ja läbi töötada õpimaterjale koolitaja tunnistuse omandamiseks tarbijakaitse vallas

Sisu

Õpetamise meetodid täiskasvanu õppes S.A.V.I. kiirendatud õppemeetodi põhimõtete alusel (Dave Meier). Eesti ja Euroopa Liidu tarbijaõiguse regulatsioonid.
1. Lepingueelse teabe andmise nõue
Mis on tarbijaõigused? Kes on tarbija? Tarbijaleping. Lepingueelse teabe andmine. Väljaspool äriruume sõlmitud leping. Piiriülene müük. Kohtualluvus. Kahe eesmärgiga müügileping.
2. Taganemisõigus
Millal on õigus lepingust taganeda? Kaugmüügi tarbijaleping. Erandid taganemisõiguses. Taganemistähtaja arvestus. Teavitamine ja teavitamata jätmise mõju. Lepingust taganemise viisid ja tagajärjed. Toote kasutamise piirangud enne tagastamist. Sanktsioonid, kui kaupleja eksib taganemisõiguse reeglite vastu.
3. Tarbijate õigused ja tagatised puudusega toote korral
Kas eeskirjad on liikmesriikides erinevad? Garantiide kohaldamisala. Teenuste hõlmatus. Garantiid tarbekaupadele. Garantii peamised omadused. Kauba vastavus lepingule. Hüvitamismeetmed. Kauba parandamine või asendamine. Kes vastutab kauba mittevastavuse eest? Mittevastavuse tõendamine. Tarneahelaga seotud küsimused. Lepingule mittevastav või ohtlik toode. Välismaale suunatud müügi eritingimused.
4. Ebaausad kaubandustavad ja ebaõiglased lepingutingimused
Mis on kaubandustava? Ebaaus kaubandustava ja selle kontroll. Teadlik ja vaba tarbijaotsus - kuidas aidata otsustada? Konkurentidele suunatud kauplemisvõtted. Mis on eksitav tegevus ja tegevusetus? Agressiivsed kaubandustavad. Keskmine tarbija vs haavatav tarbija. Tarbijakaitse eeskirjade järgimine. Kuidas koostada lepingutingimusi? Mis on ebaõiglased lepingutingimused? Kohtualluvus piiriüleste lepingute puhul.
5. Vaidluste kohtuväline lahendamine ja vaidluste internetipõhine lahendamine
Mis on ADR ehk vaidluste kohtuväline lahendamise süsteem? Vaidluste lahendamise mudelid. Riigi- või valdkonnaspetsiifilised tegurid. Kohustused. Kuidas kasutada kohtuvälist vaidluste lahendamist? Vaidluste internetipõhine lahendamine. Kohustused seoses internetipõhise lahendamise platvormiga.

Õpiväljundid

tunneb Eesti ja EL seadusandlusest tarbijakaitse õigust ja garantiisid; on omandanud koolitajale vajalikke esmaseid teadmisi täiskasvanu koolitamise metodoloogiast; baastasemel teab tarbijate õigusi ja võimalusi konfliktide lahendamiseks; oskab selgitada lepingueelse teabe andmise nõuet ja sisu; teab, mis on taganemisõigus ja oskab lahendada sellest tulenevaid põhiprobleeme; omab alusteadmisi ebaausate kaubandustavade kohta, tunneb ära ebaõiglased lepingutingimused ja oskab neid selgitada koolitatavatele; tunneb vaidluste kohtuvälise lahendamise ja vaidluste internetipõhise lahendamise võimalusi ning oskab suunata koolitatavaid neid kasutama; oskab lahendada erinevaid kaasusi ja näidisülesandeid; oskab koolitada omandatud teadmiste ulatuses.

Eeldused

Huvi tarbijaõiguste vastu, baasteadmised ostu ja müügiga seotud probleemidest, huvi õppida ja edasi anda oma teadmisi ja oskusi; eelistavalt ettevõtluskogemusega, juriidilise haridusega ja/ või tarbijakaitse valdkonnas töötavad isikud

õpikeskkond

100% online õpe (Zoom)

koolitaja kompetentsus

Doktorikraad või magistrikraad, soovitavalt täiskasvanute koolitamise kogemus

Lõpetamistingimused

Veebipõhises õppes kasutatavad meetodid: loengud, planeerimismängud, rollimäng, ajurünnak, juhtumiuuringud, modereerimine, projektõpe, mõtete kaardistamine, rühmatöö, meeskondlik õpe, arutelu, lähtutakse 4-etapilise õppimise põhimõttest (näita / imiteeri / harjuta/ hinda/ arutle). Iseseisva õppena on ettenähtud koolitusmaterjali lugemine ja läbitöötamine enne koolitusele tulemist. 1. moodul 26 lk, 2. moodul 24 lk, 3. moodul 28 lk, 4. moodul 32 lk ja 5. moodul 28 lk, tutvuda tarbijakaitse direktiiviga, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL ning tarbijakaitseseadusega https://www.riigiteataja.ee/akt/TKS. Materjalid saadetakse koolitusele registreerinutele enne koolituse algust

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Professor Lehte Roots (PhD), https://www.etis.ee/CV/Lehte_Roots/est?tabId=CV_ENG

Kursuse hind

tasuta

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, Mari-Liis Linkholm, linkholm@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

3